Тежки проблеми в общинската гора

На 25 юни ОбС – Златица проведе редовно заседание в присъствието на 11 общински съветници.
По първа точка бе разгледан, обсъден и утвърден План за защита при бедствия на територията на община Златица. Основно планът, с обем 70 страници, е разработен от общинския служител инж. Донка Георгиева. Поради закъснение на кмета на общината, планът бе докладван от секретаря на общината, който отговори на зададени въпроси. Стана известно, че за Златица не се предвижда назначаване на длъжност „Гражданска защита“. На въпроса на Асен Згуровски, какво е направила Нонка Каменова да има такава длъжност бе отговорено, че предложеното от общината лице не е утвърдено от Областната дирекция и засега за Златица ще отговаря Димитър Любенов от „Гражданска защита“ – Пирдоп.
Втора точка от дневния ред бе основна и особено важна за общината. На нея бе разгледано състоянието на общинската гора. Няколко дни преди това по този проблем заседаваха три комисии. На тях присъстваха директорът на Държавно горско стопанство – Пирдоп, инж. Светослав Петров с трима старши лесничеи и цялото общинско звено „Гора“. Кметът на общината не присъства, въпреки своевременно отправената й покана. С това тя даде недвусмислен знак, че не се интересува от златишката гора.
Според информацията, изнесена от ръководителя на звеното инж. Климент Мавров, от предвидените за залесяване за 2008 год. 158 дка са изпълнени едва 48 дка., като са засадени 20 хил.бр. фиданки дъб, явор, цер и акации. Като причина са посочени проливните дъждове. Но истината е, че кметът на общината не се съгласи тази дейност да бъде извършена от специализирана фирма, а предприе дейност чрез доброволен труд и резултатът е плачевен.
След провалената на 24.04.2008 г. процедура за маркиране, на 28 май се е провела втора процедура, на която е избрана фирма за маркиране на сеч. На 2 юни фирмата е подписала договора, но общината по вина на кмета е подписала договор на 23.06, като под различни формални предлози е забавила нещата с три седмици.
От 779 хил.куб.м. общ запас стояща маса върху площ 50 395 дка. за десетилетието 1999-2009 г. е предвидено ползване на 109 хил.куб.м. До края на миналата година са отсечени 50 хил.куб.м, като изоставането е с около 38 хил.куб.м. Насажденията се намират в лошо санитарно състояние.
По време на изказването на Климент Мавров, за кратко време в залата влезе кметът на общината Нонка Каменова. Той е силно огорчен от едно нейно изказване, с което несправедливо го е обвинила и поиска тя да му се извини. Нонка Каменова отказа и намери повод да излезе от залата и повече не се върна. Тя не отговори на въпроса на председателя на ОбС защо не изпълнява закона и не е представила сключените договори за гората на основание решения на ОбС. Асен Згуровски попита защо Нонка Каменова не е изпълнила решение на ОбС от м. март за залесяване, но нямаше кой да му отговори. Николай Додеков изрази основателна тревога, че времето минава, а дърва за населението няма да има. Диляна Дилова определи напускането на кмета като пореден жест на неуважение към ОбС и проблемите за гората, за които тя си няма хабер.
На съветниците бе раздадено писмо от ДГС- Пирдоп Изх.№ 2031/26.06.08 г., в което директорът инж. Светослав Петров изразява тревога от лошото стопанисване на гората. Общината избягва да прави разходи за поддържане на собствената си гора. Все още няма одобрен годишен план за ползване на дървесина за 2009 г. Общината няма ясна представа какви приходи ще има до края на годината. При разходване на дървесина за населението са установени редица нарушения. В ДГС са разтревожени, че в публикуваната във в. „Регион“ обява за конкурс за ръководител на ОЗ „Гора“ няма заложени никакви условия за тази длъжност. По Закон се изисква висше лесовъдско образование.
След изтичане на договора на Климент Мавров с общината, Нонка Каменова го е подновявала за три месеца и два пъти за по един месец. Както е тръгнало, трудовите договори могат да бъдат седмични или еднодневни. Ръководителят на звеното изказа болката си, че вече осем месеца кметът на общината почти не иска да разговаря с него по проблемите на гората. Той има 44-годишен стаж, лиценз за лесовъд и лична контролна марка. Като отделно лице е вкарал допълнително 22 хил.лв. в бюджета на общината.
По този повод, общинските съветници му изказаха своята благодарност и му дадоха висока оценка.
Д. Дилова: „Хората познават качествата на Кл. Мавров и само ще съжаляваме за този човек“.
Т. Найденов: „За някакъв конкретен човек, или за длъжността е обявен конкурс? Кл. Мавров е доказан и признат специалист в национален мащаб. Имаме човека с тези качества, но има ли условия той да работи в общината?“
П. Белишки: “ Изказвам уважение и признателност към него. На кмета на общината не й трябват специалисти. Началник с елементарна нагласа да се освобождава от хора, които са с по-голям капацитет от нейния“.
Ив. Иванов – кмет на Карлиево: „ Гората е извор на живот. Процесът е комплексен и не е за година-две, изискват се големи специалисти. На национално ниво становището за Кл. Мавров е блестящо и защо така се получи между него и кмета.“
След изказванията, ОбС взе решение от 8 точки, които задължават кмета на общината да спазва чл. 96 „е“ от Закона за горите, да предприеме действия за изпълнение на всички мероприятия, предвидени в лесоустройствения план, да се компенсира натрупаното изоставане, да организира раздаването на дървесина, да представи на ОбС актуализиран бюджет на ОЗ „Гора“ и при обявяване на конкурс за заемане на длъжността ръководител на звеното, в условията за кандидатстване изрично да се изисква висше лесовъдско образование и съответен стаж. Остана съмнението дали Нонка Каменова ще ги изпълни.
По трета точка не се взе решение. На 5.03.2008 г. земеделският производител Коста Балов от с. Петрич е депозирал в общината молба за даване под аренда на 52 дка. земя в м. „Мурта“, обработвана от него по договор до края на 2007 г. За съжаление Нонка Каменова внася до ОбС докладна едва на 13.06.2008 г. с повече от три месеца закъснение. Междувременно НС прие изменение в закона за общинската собственост, което налагат редица съществени промени в наредбите на ОбС. Едва след вземането им предвид, ОбС ще има законно право да вземе решение. Лошото е, че земята не може да чака. ОбС очаква кметът да излезе с предложение за промяна на наредбите.
В точка разни С. Кърпарова обвини кмета на общината в поредната инсинуация. По време на срамната „пресконференция“ в читалището на 17 юни, Нонка Каменова каза, че по вина на ОбС по 19 от 32 нейни докладни не са взети решения. Истинската цифра е 8.
Кметът на общината е обвинил ОбС, че харчи много пари за съдебни дела. Финансовата справка сочи, че за 8 месеца за правни услуги ОбС е изразходвала само 280 лв. Обаче колко хиляди лева за адвокати и по съдилища е дала до сега Нонка Каменова, един господ знае.

One thought on “Тежки проблеми в общинската гора

  1. чистата съвест

    съвсем почервеняхме, а…

Добави коментар