С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В Дирекция „Социално подпомагане“ Пирдоп от 01.02.2010г. стартира набирането на заявления от кандидат-потребители за ползване на услугата „Личен асистент“ и за кандидати за лични асистенти в рамките на проект „Социални услуги за качествен живот -2″ по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001/5.2.05 „Усъвършенстване и подобряване на услугата личен асистент за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора- Фаза 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Социалната услуга се реализира на територията на общините Антон, Златица, Копривщица, Пирдоп, Чавдар и Челопеч.
Целите на проекта са:
• Подобряване качеството на живот и грижа за лица с тежки заболявания и увреждания, и самотноживеещи хора, чието самообслужване е невъзможно.
• Подобряване качеството на живот на семейства, в които има лица/деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи, чрез предоставяне на алтернативен избор за активно участие в реалния пазар на труда, с акцент върху възможностите за реализация на жените.
• Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи на лица, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване, чрез превенция на риска и реинтеграция, в случаите, в които услугата е предоставена на лица, изведени от специализирани институции.
• Разширяване териториалният обхват и повишаване качеството на живот чрез предоставяне на индивидуално ориентирани социални услуги .
• Повишаване на професионалните умения и мотивация на личните асистенти.

 

Целева група:
• Хора с трайни увреждания или тежки заболявания, които не могат да се самообслужват и да организират самостоятелно бита си (приоритетно да се включват деца с увреждания).
• Самотно живеещи хора с тежки заболявания и/или трайни увреждания, които ги поставят в невъзможност да се обслужват сами .
• Семейства или членове на семейства, които поради продължителната грижа за болните си близки са загубили социалната си активност.
Желаещите да ползват услугата или техни законни представители подават заявление по образец. Заявлението е придружено със следните документи:
• документ за самоличност на лицето или законния му представител – настойник, родител, попечител – за справка;
• експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол на ЛКК и/или други медицински документи, удостоверяващи здравословното му състояние
В обхвата на Проекта не попадат хора, които:
• Са настанени в специализирани институции за предоставяне на социални или здравни услуги.
• Ползват услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ или „Домашен помощник“ по Национални програми, или по програми, финансирани от други източници или по друг ред.
Дейност „Личен асистент“ може да бъде предоставяна както на пълен работен ден, така и под формата на почасови услуги от специалисти, хора работещи в различни сфери или безработни лица, пенсионери и студенти. За дейността се наемат търсещи работа, както и желаещите да работят допълнително лица и/или членове на семействата на обслужваните, обучени за предоставяне на подобен вид индивидуално ориентирани услуги.
Този документ е създаден с финансовата покрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресуси“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за социално подпомагане – Главна дирекция „Социално подпомагане“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган.

 

Добави коментар