Съветниците гласуваха новия бюджет

Община Пирдоп

На 28 януари ОбС проведе редовно заседание, с участието на 12 общински съветници. Поради заболяване на председателя на съвета Пенка Цомпова, сесията бе ръководена от зам.председателя Лало Джуров. В дневния ред бяха включени 15 точки.
По първа точка бе изслушана информация за състоянието на болницата, представена от прокуриста д-р Софи Динчев. Той припомни, че основните източници за финансиране са клиничните пътеки, като са подадени 100 такива. Експертите от РЗОК са направили някои забележки, според които съгласно изискванията за всяка клинична пътека трябва да има по двама лекари специалисти и по един неспециалист. Именно липсата на такъв брой специалисти ще затрудни сключването на договора. Лимитът по клиничните пътеки ще бъде 905 хил. лв., като от тях със 135 хил. лв.ще бъдат заплатени декемврийските дейности. Все още е под съмнение оставането на АГО.
Кметът на общината каза, че е възможен вариант, какъвто е приложен в Ардино, да се дадат няколко месеца за попълване със специалисти. Антоанета Илиева настоя болницата да излезе с идеи за оцеляване, а не да се чака ОбС. Вече половин година от лечебното заведение не са депозирани идеи, предложения и там чакат някой друг да им реши нещата. Информацията бе приета от ОбС за сведение.

Търг за стоматологичен кабинет

По втора точка ОбС взе положително решение по докладна записка от доктора на НУ“Тодор Влайков“. В нея директорът Трънка Николова предлага да се даде под наем за зъболекарски кабинет – помещение в училището, с площ 30 кв. м. за срок от 5 години. Ще бъде открита процедура за провеждане на явен търг. Началната тръжна цена е 4.20 лв./кв.м. без ДДС, а цената на тръжната документация струва 100 лв.

Дофинансират се двете читалища

Предвид планирането разглеждане на новия бюджет, ОбС се запозна с докладните записки на читалищните настоятелства в Пирдоп и Душанци. Те бяха представени от председателите на читалищата. Държавата чрез Mинистерството на културата ги финансира, но средствата са недостатъчни. Например за Душанци тази сума е 24 614 лв., или средно по 2 хил. лв. на месец. ОбС даде съгласие да бъдат осигурени от общинския бюджет средства в размер на 50 хил.лв. за подпомагане дейността на двете читалища. За читалище „Напредък“- Пирдоп сумата е 28 хил. лв., а за читалище „Светлина“-Душанци – 22 хил.лв.

ОбС прие отчета на бюджета за 2009 г.

След проведените обществени обсъждания и заседания на комисиите на ОбС бе представен от кмета на общината отчета за изпълнение на бюджета за изминалата година.
Бюджетът за 2009 г. е бил приет от ОбС на 27 август в размер на 6 670 373 лв., от които 2 669 761 лв. са за държавни дейности и 4 000 612 лв. за общински дейности. При актуализиран план 7 308 952 лв., от които 3 080 128 лв. за държавни дейности и 4 228 824 лв. за общински дейности изпълнението е 5 950 611 лв. или 82% от тях изпълнението на държавните дейности е 2 792 296 лв.- 91% и на общинските – 3 158 315 лв.-75%.
Приходите за делегираните от държавата дейности 2 792 296 лв., а от местните дейности – 3 158 315 лв. От тях данъчните приходи са 392 337 лв., неданъчните – 2 219 452 лв., обща изравнителна субсидия 227 880 лв., целева субсидия за капиталови разходи – 304 470 лв., целеви трансфери от Централния бюджет – 58 000 и др.
Разходите са 5 950 611 лв., от които за делегирани от държавата дейности – 2 897 608 лв. За образование – 1 827 757 лв., социално подпомагане – 377 129 лв., здравеопазване 48 917 лв., общи държавни служби – 369 569 лв., отбрани и сигурност – 160 557лв., БКС – 867 лв., култура – 95 897 лв. и 16 916 лв. за икономически дейности и услуги. Разходите за делегираните от държавата дейности са до финансирани със 105 313 лв.
От изразходваните 3 053 002 лв. за местни дейности 424 376 лв. са за общите държавни служби, 243 196 лв. за образование, 141 444 лв.за социално подпомагане, БКС – 1 607 959 лв., култура 134 936 лв. и 501 091 лв. за икономически дейности и услуги.
Неразплатените разходи за образование, БКС, селско и горско стопанство за 2009 г. са 325 209 лв., а от минали години 59 496 лв.
Общинския дълг в размер на 354 260 лв. е погасен.
Приходите от общинската гора са 584 835 лв., а разходите – 427 301 лв., от които 70 521 лв. за заплати и осигуровки; 5 610 лв. – за горските пътища; 308 176 лв. за издръжка и 42 994 лв. за разсадника.

ОбС прие бюджета за 2010 г.

По време на обществените обсъждания на отчета на бюджета за 2009 г., кметът на общината представи на вниманието на гражданите и постоянните комисии и проекта за новия бюджет. Той бе разгледан и на заседанието на ОбС.
Бюджетът на общината за 2010 г. е прогнозиран в размер на 6 505 043 лв. В него приходите за държавна дейност се очаква да бъдат 2 534 106 лв., а за местни дейности – 3 970 937 лв. От тях данъчните приходи се очаква да бъдат 573 236 лв., не данъчните – 3 023 500 лв., обща изравнителна субсидия – 208 400 лв., целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности – 101 440 лв., за общинските пътища – 72 100 лв. , за зимно поддържане и снегопочистване общината ще получи 46 700 лв. целева субсидия. Преходният остатък е 17 701 лв.
От предвидените 6 505 043 лв. разходи, 2 534 106 лв. са за делегирани държавни дейности и 3 970 937 лв. за местни дейности.
Максималният размер на новия общински дълг за 2010 г. е 7 500 000 лв. Общите гаранции, които могат да бъдат издадени през 2010 г. са 2 787 685 лв.
От общинската гора се очакват 560 000 лв. приходи срещу 529 000 лв. разходи.
След разискванията ОбС прие новия бюджет с гласовете на 9 общински съветници. Против него гласуваха Петър Чобанов. Общинските съветници д-р П. Хвалабогова и М. Тодорова не взеха участие в гласуването поради наличие на конфликт на интереси, като лица, работещи в здравеопазването и образованието.

Добави коментар