Структурни реформи в МБАЛ – Пирдоп

На 19 май в лекторията на читалище „Напредък“ се състоя извънредна сесия на ОбС – Пирдоп. Присъстваха 12 общински съветника.
По първа точка от дневния ред бе дадена думата на д-р Софи Динчев – прокурист на МБАЛ – Пирдоп, който изнесе информация за състоянието, проблемите и хода на структурната реформа в болницата. МБАЛ е болница с регионални функции, обслужва около 55 хил.души, 1/5 от които са деца. В анализа е посочено, че в сравнение с миналата година за този период разходите нарастват, а приходите намаляват. Приходите се формират от клиничните пътеки, извън болничната помощ, наеми. Общо приходи и субсидии за 2007 г. са 2 036 033 лв. Очакваните приходи и субсидии за 2008 г. са 1 700 000 лв, в т.ч. от община Пирдоп 75 000 лв, което означава, че МБАЛ ще получи от Здравната каса с 336 033 лв по-малко средства от миналата година. В момента по щат в болницата има 166 души, като 17 са незаетите длъжности. Численият състав ще бъде намален на 136 човека, което на практика представлява 15 % редуциране на персонала. По този начин ще намалеят разходите, формирани от ФРЗ и осигуровки. Анализът на данни от предходните години, както и понижаване обема на дейността на отделението по УНГ, налага неговото преструктуриране и обособяването му като сектор към Хирургично отделение. Това ще доведе до намаляване числеността на персонала. Основната цел на структурната реформа в МБАЛ е да се увеличат приходите до достигане на миналогодишния обем. Общинският съвет прие информацията за МБАЛ, изнесена от прокуриста д-р Динчев и даде съгласието си за предложените структурни реформи в болницата. Бе утвърдено новото щатно разписание. Ще бъдат съкратени 17 длъжности, от които 16 сестрински. Заплащането на всеки един ще бъде изчислено на индивидуален принцип, според който работи повече, ще получава повече.
Следващата точка от дневния ред бе във връзка с докладна записка на кмета на община Пирдоп Антоанета Илиева. На конкурса за медицински управител, състоял се на 12.05.08 г. се е явил само един кандидат – д-р Личев, чиито документи са били нередовни. По предложение на Комисията по здравеопазване, предвид назначения прокурист в МБАЛ, ОбС гласува на този етап да не бъде провеждан нов конкурс.
По 4 точка от дневния ред общинските съветници дадоха съгласието си за участие на председателя на ОбС – Пирдоп Димитър Гочев в Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в Република България /НАДПОС/.
В последната точка „Разни“ бяха поставени актуални въпроси относно съдбата на автогарата, сградата на старата болница и др.

Добави коментар