Разширяването на преработката на медно-златни руди от находището „Челопеч“ отговаря на световната практика

Както информирахме в бр. 30 на в. „Камбана“ министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров одобри на 30юли проекта на „Челопеч Майнинг“ за разширяване на преработката на медно-златни руди от находището „Челопеч“ до 3 млн. тона и производство на метали от концентрат, като подписа решението за въздействие върху околната среда /ОВОС/ Изминаха цели три години докато МОСВ одобри инвестиционното предложение на Дънди.
В решението по ОВОС са поставени общо 43 условия към различните фази за проектиране, строителство и експлоатация.
Инвеститорът се задължава да изпълни и 34 мерки за предотвратяване на евентуално отрицателно въздействие. Според мотивите, с които експертите от Висшия експертен екологичен съвет препоръчват на министъра да одобри проекта, технологията, след вземане предвид на препоръките на МОСВ и направени промени в реализацията, изцяло отговаря на възприетата световна практика за преработване на подобен тип руди.
Според експертите не се очаква да настъпят изменения в микроклиматичните характеристики на района. При нормална експлоатация не се очаква формирането на фотохимичен смог и киселинни валежи; не съществуват технологични причини, които могат да доведат до изменение на състоянието на подземните води в резултат на реализацията на инвестиционното предложение. Съдържащият се арсен в отпадъка, който ще се депонира в хвостохранилищата, ще бъде свързан в стабилно, безопасно за околната среда и здравето на хората съединение – фериарсенат, препоръчано от най-добрите налични техники. МОСВ изисква около двете хвостохранилища да се изгради буферна зона, върху която да се създаде защитен растителен пояс от подходящи групи от дървесни и храстови видове, устойчиви на утежнени условия и тревни площи, формирани от трайни тревни смески. Ще се извършва постоянен биологичен мониторинг по време на всички производствени фази и след рекултивацията, който да отчита натрупването на опасни химични съединения в общо приетите растителни и животински монитори.
Сред задължителните мерки, предписани от МОСВ са извършване на постоянен мониторинг на емисиите на отпадъчните газове; на циановодород над резервоарите за подготовка на цианидния разтвор, над реакторите за въглеродна адсорбция на златото и в отпадъчните газове от електролизата;цианиди на изход от промишлената инсталация и на вход на новото хвостохранилище; рН на проби от хвостохранилищата; на повърхностни, подземни и отпадъчни води, в т.ч. води на вход на новото хвостохранилище и инфилтрирали под хидроизолационната му мембрана; стабилността на стените на хвостохранилищата и на земната повърхност около съоръженията – периодично; качеството на почвата и на рекултивираните площи върху прилежащите терени
на промишлената площадка, като се предвидят и три пункта за мониторинг на почвите в горския фонд и на границата със съседните землища; нивата на шум и вибрации, в зависимост от конкретните дейности чрез периодични измервания, но не по-малко от четири пъти годишно в жилищната зона на с.Челопеч; биологичен мониторинг, включващ разнообразието на растителността и животинския свят, както и натрупването на опасни вещества в отделни монитори; качествата на суровата вода от питейния водоизточник на с. Чавдар „Станоев кладенец“ .
Инвеститорът е длъжен да осигури представяне на данните от този мониторинг на място в община Челопеч, за обществен достъп.
Въвежда се система за запълване на иззетите пространства при добива на руда със запълващ материал от стерилни скални маси, флотационен отпадък и цимент, с което ще се предотврати проблема с пропаданията на земната повърхност.
МОСВ изисква да се прекрати заустването на 600 ООО кубически метра годишно избистрени води от съществуващото хвостохранилище към река Тополница. Ще се прекрати и заустването на промишлени
отпадъчни води във водоприемниците – Чуговишко дере и река Воздол, като пречистените води ще се ползват в оборот. Има система за улавяне на дъждовните води на площадката в басейни и ползването им за оборотно водоснабдяване.
Извършена е и процедура по преценка за необходимостта от извършването на оценка за съвместимост с „Натура 2000″ и заключенията са, че инвестиционното предложение ще се реализира на територия, която не е включена в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Най-близките зони са на достатъчни отстояния и не се очаква въздействие върху тях.

Добави коментар