Протест на учителите срещу некачествения ремонт на училището

Община Златица

На 18 януари ОбС – Златица проведе извънредно заседание, поради необходимостта да се спази законовия срок, след като кметът на общината върна за ново обсъждане решение № 257/21.12.2009 г.на ОбС. Присъстваха 12 общински съветници. По време на заседанието бяха констатирани редица нарушения на законите от страна на кмета на общината, което постави в публичното пространство въпроса, докога този човек ще плува в комфорта на топли правни води.

ОбС отмени свое решение

В докладната си записка кметът на общината оспорва решение № 257 на ОбС и го обвинява в нарушение на законите и в наличието на противоречия с материално- правните им разпоредби, което противоречало на интересите на общината. Поради реализиране на икономия на бюджета за издръжка на ОбС, общинските съветници одобриха увеличаване на кредита в дейност 123 – ОбС на §200 – други възнаграждения и плащания с 2 300 лв. и §500 – осигурителни вноски в размер на 800 лв. или общо с 3 100 лв. Тази сума се взема от намаление на § 1 000 – издръжка, която е също от бюджета на ОбС.
Като взеха предвид, че ако бъде потвърдено това решение, то кметът ще го обжалва в съда и нещата ще продължат дълго време, съветниците отмениха решението си, като този преходен остатък ще бъде включен в новия бюджет. По този начин съветниците реализираха и икономия, т.е., че кметът на общината няма да има възможност да възнагради и чрез този спорен казус скъпоплатените си адвокати.

Учителите протестират срещу некачествен ремонт на училището

По втора точка в присъствието на директора, пом.директора и учители от СОУ „Св.Паисий Хилендарски“ бе изнесена информация, относно некачествения ремонт на училището, извършен от фирма „Ми Ви Груп“ / декларацията публикуваме отделно/. Информацията бе съпроводена с раздаване на доказателствен снимков материал, как парите на златишките данъкоплатци в размер на 36 хил. лв. безконтролно се пилеят. От ремонта няма никакъв ефект. Според кмета на общината и гл. архитект това не било вярно. Споровете се пренесоха в плоскостта кое как е извършено. ОбС не е институцията, която трябва да упражнява строителен контрол. Това е задължение на общината, която не е направила необходимото. Петя Широкова попита гл. архитект с какъв аршин е мерил нещата преди и след ремонта, а Петър Белишки определи отговора му като нагъл. На въпроса на Тодорка Кинова дали кметът е информиран, че няма да има ефект от този ремонт бе отговорено отрицателно. Тодор Чомпалов припомни, че всичко това е в резултат на ината и нежеланието на Нонка Каменова да води диалог с директора на училището, което продължава вече трета година. Когато през лятото учителите наеха няколко местни граждани, които да извършат ремонта срещу скромното заплащане, кметът на общината спря ремонта и натрапи споменатата фирма. Така беше и с поликлиниката. Управителят д-р Стойнов бе представил три оферти на стойност между 14 и 17 хил. лв., но те бяха отклонени от Нонка Каменова. Тогава тя намери някаква фирма от околовръстното шосе на София, която си остави ръцете и за некачествената работа получи над 20 хил. лв.
Съветниците се обединиха около виждането да се създаде експертна комисия, която да извърши оценка на ремонта. Още от сега е ясно какви ще бъдат резултатите, ако тази комисия бъде съставена от кмета на общината.

Има ли в Златица условия за развитие на туризма?

На 21 декември 2009 г. със 7 гласа „за“ и 5 гласа „против“ ОбС с Решение № 258 одобри общината да кандидатства с проект за насърчаване на туристическите дейности от програмата за развитие на селските райони през 2007-2013 г. Този проект бе държан в пълна тайна, за да не попадне на вниманието на общинските съветници и гражданите. На многократните искания по време на заседанията на Постоянните комисии за по-голяма прозрачност, на ОбС бе давано лъжичка по лъжичка. По същество ОбС взе решение с вързани очи, като се предовери на думите на кмета и на общинската служителка Силвия Георгиева. По този повод съветниците изслушаха изявление на Тодор Чомпалов, доколко този проект е нужен на Златица.
Според него, проектът не от най- приоритетните за Златица. Вече трета година в града не се прави нищо, всички улици са разбити. На българския и чуждестранен посетител няма какво да се покаже, освен една часовникова кула. Не се съдейства за възстановяване на Конака и Метоха, Кемерите над р.“Тополница“- шедьоври на българския архитектурно-строителен гении се рушат, хижа „Свищи плаз“ е необитаема, паметниците са занемарени; църковният комплекс в района на „Спасовото кладенче“ е пълен с мръсотии, никъде няма поне табела, чрез която да бъде обозначено място на историческо събитие и т.н. Що се отнася до екопътеките, те биха водили до никъде.
Специално внимание бе отделено на къщата-музей „Юрий Гагарин“. На предишната сесия бе казано, че се заделят над 20 хил. лв. за ремонт, а на настоящето заседание се разбра, че сумата е близо 300 хил. лв. Някои бяха готови да се обзаложат коя фирма ще вземе парите. Гражданите се възмущават от сегашното състояние на този общински имот – ограбен и разбит от безхаберието на кмета. Вече трета година ОбС не е приел Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата. Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост кметът на общината предлага на ОбС да приеме такава стратегия, но това не е направено. Неизпълнението на закона от Нонка Каменова доведе и до неприемане на съответните годишни планове. Този закон постановява, че общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината и с грижата на добър стопанин, какъвто кметът не е.
Къщата-музей „Юрий Гагарин“ според чл.4, 15, ал. 5 от ЗОС следва да се управлява от кмета на общината, като поддържането и ремонта също е негово задължение, както гласи чл.16 от същия закон. В случая за бездействие с власт законите са категорични и виновният следва да носи отговорност. В проекта са предвидени много средства за възстановяване на този важен за града обект. От тук идва и съмнението, не е ли това една форма, след ремонта на къща-музей да се замаже виновността на Нонка Каменова?
Изказване направи и гражданинът Стоян Шиеков. В него той попита докога всичко в общината ще се върши на тъмно. Жителите не знаят нищо за тези проекти, не се търсят техните становища и предложения. Изказвания в този дух направиха и общинските съветници. Петър Белишки изрази учудването си, че още не е изтекъл законовия срок за влизане в сила на решението, а то още на следващия ден след приемането му е депозирано в утвърждаващата проекта институция.
По предложение на д-р Маргарита Йорданова осем съветника дадоха възможност да се види дали проектът ще бъде одобрен и финансиран, с което ще може да се забие поне един пирон за Златица. На общинските съветници и на кмета на общината бе раздаден новоизлезлия от печат на български и английски език Албум на Пирдоп, за да се види как общината се отваря към страните и света и какво могат да видят посетителите на града.

ОбС прие изменения и допълнения в Наредбата за месните данъци

На основание изискванията на ЗМСМА /Закона за местните данъци и такси/ и Правилника за неговото прилагане ОбС прие изменения и допълнения в наредбата за определяне на местните данъци. Няма да се облагат с данък недвижими имоти с данъчна оценка до 1 680 лв. Данъкът върху недвижимите имоти е 1.5 на хиляда върху данъчната им оценка за физически лица и 2.0 на хиляда върху отчетната стойност за предприятия.
ОбС не прие предложението на администрацията данъкът при дарение на имущество между братя и сестри и техните деца да бъде 0.8 % върху оценката на прехвърлянето имущество и ги остави да бъде 0.5% както е било до сега. Също не бе прието предложението данъкът при възмездно придобиване на имущество да бъде 2.5% върху оценката му и остана 2.2%.
Повече подробности за всички изменения ще бъдат публикувани след влизане в сила на решението.

С нарушения започна обсъждането на бюджета

В последната точка от дневния ред, определена за питания и предложения, председателят на ОбС Сашка Кърпарова информира за допуснати нарушения, относно процедурата свързана с новия общински бюджет. Кметът на общината е нарушила чл.11 и 30 от Закона за общинските бюджети, в които е указано началото за обявяването му. Не е спазен 7-дневния срок, през който проектът за бюджет да бъде изложен на вниманието на гражданите. Първите три дни го нямаше и беше изложен едва в 15.30 часа на 18 януари.
Не са спазени някои изисквания в съобщението. В него не са посочени часът и мястото, където ще бъдат изложени материалите. Не се разбра ще бъде ли обсъждан отчетът за изпълнение на бюджет 2009 г. Нецелесъобразно са планирани дните събота и неделя за обществено обсъждане на новия бюджет.

Добави коментар