Проект за развитие на човешките ресурси в „Елаците Мед“ АД

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
Агенция по заетостта

„ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ“АД ( ЦУПО АД )

В

ПАРТНЬОРСТВО С „ЕЛАЦИТЕ МЕД“АД
Стартират
ПРОЕКТ
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“

 

Схема за предоставяне на безвъзмездна Финансова помощ: „Квалификационни услуги и обучения на заети лица“.
Приоритетно направление 2: „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите“.
Област на интервенция 2.1: „Подобряване на адаптивността на заетите лица“.
Наименование на проекта:
„ПОВИШАВАНЕ АДАПТИВНОСТТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В „ЕЛАЦИТЕ МЕД“ АД, ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО И ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ“.
Водеща организация: „ЦУПО“ АД
Партньорска организация:“Елаците мед“ АД
Място на реализация: „Елаците мед“ АД – Обогатителен комплекс, с. Мирково и Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе
Продължителност: 18 (осемнадесет месеца)
Брой работници и служители, включени в проекта: 302 (триста и двама)
Обща цел: Повишаване адаптивността на работната сила в „Елаците мед“ АД, чрез професионално обучение.
Основни дейности:
1. Обучение за придобиване на професионална квалификация по професия „Огняр“, специалност „Огнярство“, 300 учебни часа, 31 лица;
2. Обучение по професия „Заварчик“, специалност „Заваряване“, 150 учебни часа, 36 лица;
3. Обучение по професия „Оператор в минната промишленост“, специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми“, 150 учебни часа, 65 лица;
4. Обучение по професия „Оператор в минната промишленост“, специалност „Подземен и открит добив на полезни изкопаеми“, 160 учебни часа, 38 лица;
5. Обучение по професия „Монтьор на транспортна техника“, специалност „Пътностроителна техника“, 150 учебни часа, 51 лица;
6. Обучение по професия „Монтьор на транспортна техника“, специалност „Автотранспортна техника“, 150 учебни часа, 51 лица;
7. Чуждоезиково обучение и обучение по информационно-комуникационни технологии на висш и среден мениджърски персонал, 150 учебни часа, 30 лица.
Учебните програми включват обучение по теория и практика на професията.

ПРОЕКТЪТ СТАРТИРА С ТРИ КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ:

 Oбучение по информационно-комуникационни технологии на висш и среден мениджърски персонал;
 Обучение по професия „Заварчик“, специалност „Заваряване“;
 Обучение по професия „Оператор в минната промишленост“, специалност „Подземен и открит добив на полезни изкопаеми“.

Добави коментар