Проектите – тест пред ЕС за ефикасна работа

• Инж. Алекси Кесяков – кмет на община Челопеч

В момента имаме три одобрени проекта. Единият е към ПУДООС към Министерството на околната среда и водите за водопровод, етап ІІ и имаме одобрен проект по етап ІІІ. По програма САПАРД имаме два одобрени проекта – единият е за залесяване, което вече сме го приключили, а другият е за рехабилитация на няколко улици във високата зона на селото, над ж.п.линията. Подписали сме договор с фирма за изпълнение на строителството на стойност 100 хил. лв. Ще бъдат асфалтирани 6 – 7 улици и ще се реконструират тротоарите им. Договорът ще бъде приключен в края на юли. До два месеца ще приключи проектът за енергийната ефективност – саниране на детската градина, който в момента тече. Това са действащите проекти в момента.
Изпратили сме документи за кандидатстване по три проекта. Първият е за спортния център. Имаме хубав проект за старата сграда на училището, където имаме намерение да направим спортно-рехабилитационен център. Той ще разполага не само със спортни зали и съоръжения, но и с наличната рехабилитационна апаратура, която в момента стои неизползвана. Имаме нужните специалисти в общината и чрез този проект можем да предложим една такава услуга на гражданите. Това ще е добре и за работниците от „Челопеч Майнинг“, повечето от които са ангажирани с тежък физически труд и възможността за рехабилитация и спортна дейност ще бъде добре дошла за тях. Същевременно не само децата от Челопеч, но и от района ще могат да ползват тази придобивка. С този проект кандидатстваме пред Фонда „Финансови инструменти на Европейското икономическо пространство“.
Другият кандидатстващ проект е в Министерството на регионалното развитие. През тях минава един от структурните фондове и там участваме по мярката „Малки демонстрационни проекти“ с проект „Енергийна ефективност на училището – смяна на дограмата и подмяна на отоплителната инсталация“. Проектът е внесен, чакаме оценката.
Следващият проект е по програмата „Принос в екологията“. С него кандидатстваме за техническа помощ. С една консултантска фирма направихме цялостна стратегия относно водния сектор в общината. Като се започне от водохващанията, след това санитарната зона с пречиствателната станция за питейни води, водопроводната и канализационната мрежа в селото, пречиствателна станция за отпадни води и проектът за техническа експлоатация – всичкото това трябва да бъде проектирано като цялостен етап. Някои от елементите са направени вече, на други им предстои да бъдат проектирани, но цялото това нещо трябва да влезе в един общ проект. И ние кандидатстваме за пари, чрез които да направим цялостния проект. Ако успеем да го реализираме, ние ще имаме реалните възможности да преминем към общинско ВиК, така че да локализираме тотално водния сектор в общината.
В момента продължаваме да разработваме проекти за кандидатстване. Единият е по програмата за селските райони. Кандидатстваме с цялостен проект за изграждане на останалата част от водопровода и разделна канализация на цялото село. Имаме вече работен проект.
Следващият проект, по който кандидатстваме е цялостен проект на централната градска част, с идеята за финансиране и на строителството. И пак в екологията – с проект за техническа помощ за финансиране на проектирането на депо за строителни отпадъци и претоварна площадка за сепариране на твърди битови отпадъци. Подготвяме още два проекта по административния капацитет – за повишаване на ефективността на общинската администрация за по-добър обществен контрол на дейността и създаване на система на омбудсман, която ще защитава интересите на гражданите. Тази система е доста ефективна и си заслужава да бъде въведена дори в такава малка община като нашата, като с това се гарантира 100% прозрачност, а пък дава възможност и за обратна връзка с нашите избиратели.
Това са проектите, с които кандидатстваме тази година. Те са около 16 на брой. И 30% да бъде реализацията, пак ще е доста.
Благодарение на съвместната ни работа и добрите ни взаимоотношения с „Челопеч Майнинг“ през последните няколко години имахме възможността да реализираме толкова много проекти. Преди четири години това просто нямаше как да се случи. Общината нямаше тези средства и нямаше как да работи в по-голям спектър и мащаб. И ако тогава трябваше да кандидатстваме, нямаше да можем да го направим. Така че съм доволен от съвместното ни сътрудничество. Ако получим финансови ресурси, ще трябва бързо да се действа, за да се промени обликът на селото. Можем да разчитаме само на еврофондовете. А ЕС не дава току-така пари – трябва да ги защитиш, което означава, че ни предстои доста сериозна работа по изготвянето на проектите. В бъдеще ЕС ще работи само с общини, които са доказали, че могат да работят ефикасно и прозрачно. Именно тези общини ще бъдат идентифицирани и тогава ще има много по-голям достъп до средствата.
Мисля също така, че има доста интересни неща, по които можем да кандидатстваме съвместно с „Челопеч Майнинг“. И то в сферата на екологията, чрез публично-частни партньорства. И аз съм уверен, че имаме голям шанс за успех при едни такива проекти.
Ние искаме да получим финансиране на такива подпроекти, които са в основата на разработването на проектите. Ето защо в договора за сътрудничество между общината и „Челопеч Майнинг“ една трета от средствата
ще отидат именно за подготовката на такива проекти. За да може парите да генерират още повече пари. И още повече средства.
Проектите, в които в момента участваме са на стойност между 6 и 9 млн лв. А когато изпълним и тези, които в договора са залегнали като работни проекти – това ще бъдат между 10 и 18 млн. лв.

Добави коментар