Приет бе бюджетът за 2008 г.

Община Пирдоп

На 20 март ОбС Пирдоп проведе редовно заседание, което се състоя в лекторията на читалище „Напредък“. Присъстваха всичките 13 общински съветници. Дневният ред се състоеше от рекордните 23 точки, но съветниците приеха разглеждането на 10 точки, като останалите ще бъдат обект на следващата сесия на 27 март. В залата присъстваха около 20 граждани.
По първа точка, питане към председателя на ОбС и кмета на общината отправи Петър Сараджов. Според него, недобре са разяснени причините за увеличение на местните данъци и такси. Кметът Антоанета Илиева отговори, че увеличението е в рамките на закона и средствата, които ще влязат в общинската хазна са за благото на общината. Тя отговори и на въпроса за проведения конкурс в болницата и за проверката от страна на областния управител. Повече подробности могат да се видят в интернет-страницата на общината.
По втора точка, гл. счетоводител на общината Нина Николова направи отчет на бюджета за 2007 г. Приходите възлизат на 6 531 176 лв., от които 3 903 614 лв. с държавен характер и 2 627 562 лв. с общински характер. Разходите са на същата стойност. Неразплатените разходи за миналата година са 123 432 лв. Крайното салдо на извънбюджетните сметки е 55 211 лв. Капиталовите разходи възлизат на 2 250 865 лв., от които 263 600 лв. целева субсидия от РБ, 18 635 лв. собствени средства и 1 968 630 лв. от други външни източници. Извършените ремонти са на стойност 541 913 лв., при план 326 100 лв.. Приходите в ОбЗ „Гора“ са 490 455 лв., при план 700 хил.лв., а разходите – 423 953 лв., при план 403 100 лв. Приходите от такса „Битови отпадъци“ са 385 346 лв., при план 376 400 лв. и разходи – 313 550 лв. За културния календар са изразходвани 88 159 лв., при план 76 хил.лв. За ремонт на уличното осветление в Пирдоп са изразходвани 38 180 лв., а в Душанци – 12 208 лв. Пенка Цомпова отказа да гласува за отчета, защото според нея са изразходвани пари не по планираното предназначение. Тя визира разходите по посрещането на групата от и за Егоревск. Особени претенции тя изрази спрямо разходите на ОбЗ „Гора“. Против отчета се изказаха Евгени Додов и Лало Джуров.
Инж. Цанко Цанов опонира на техния опит да изопачат верността на разходите, посочени в приложенията и разясни подробно спорните цифри. Той припомни, че през 1999 г. е заварил общината с над 500 000 лв. неразплатени сметки.
Росен Илиев се обяви против предложението на Евгени Додов да се състави комисия за проверка верността на някои финансови документи. Според него това не е работа на ОбС, а на одита, Сметната палата и други органи. За такава тричленна комисия гласуваха седем общински съветници. За председател бе избран Лало Джуров.
С гласовете на седем общински съветници, отчетът не бе приет. За него гласуваха шестте съветници от БСП.
По третата – най-важна точка бе разгледана докладна записка на кмета на общината, относно приемане на бюджета на община Пирдоп за 2008 г. Основните параметри са приходи в размер на 5 171 хил.лв., от които 2 084 545 лв. са от държавни трансфери и 3 086 455 лв. от местни дейности. Собствените приходи ще постъпят от: имуществени данъци – 634 200 лв., неданъчните приходи – 2 065 900 лв. и др.
Разходите са планирани в размер на 5 171 000 лв. от които 2 084 545 лв. за делегирани държавни дейности и 3 086 455 лв. за местни дейности. Общо разходите за държавни служби са 646 334 лв., от които 350 000 лв. са за общински дейности за издръжка. За ОбС са определени 35 000 лв. За образованието са предвидени 1 758 345 лв., от които 1 408 345 лв. за държавни дейности. Социалното подпомагане от държавата е 248 733 лв., а за домашния социален патронаж общината заделя 95 хил лв. За клуба на пенсионера 18 700 лв. , за жилищно строителство и БКС – 1 540 755 лв. общински средства, за култура и спорт – 196 803 лв. от които 156 000 лв. – общински пари. За селско стопанство – 30 000 лв., за горско стопанство – 436 хил.лв., за поддръжка, ремонт на пътища 10 000 лв. и за туризъм 25 000 лв.
В дебатите Петър Чобанов предложи да се закупи сметосъбираща и миячна машина. Предложението бе прието с осем гласа и ще бъде включено в новия бюджет. Росен Илиев призова да се гледа повече напред, а не само назад. Той изказа съмнение, че в приходите има някои нереални цифри и заяви, че ще се въздържи да гласува за бюджета. П. Цомпова поиска по-голяма подробност в разчетите за ремонтите. Според нея не е морално заплатата в ОбЗ „Гора“ да бъде 500 лв., а за образованието и администрацията да бъде с 50-80 лв. по-ниска. Комисията по култура ще разбие по пера определените 86 хил.лв. за празничния календар. От гражданите постъпи запитване колко струват закупените 7 нови коли. Кметът отговори, че засега са изплатени 10% от цената.
Преди гласуването П. Чобанов обяви, че групата на БСП е против новия бюджет. В него не се открояват приоритетите, не е ясно ще я има ли болницата; жителите на общината, които по същество са собственици на гората няма да ползват преференции, както и негативното отношение на жителите спрямо местните данъци и такси. Със седемте гласа на мнозинството бюджетът бе приет. Председателят на ОбС обяви пред кмета, че има бюджет и вече може да работи.
По четвърта точка бе разгледана докладна записка от кмета на общината, относно промяна в структурата и длъжностното разписание на общината. В него са взети предвид направените от съветниците препоръки. Общо ОбА и кметовете са 37, други дейности – 12, за социални дейности – 35, специализирано звено – 8, несписъчен състав – 9 души. Структурата бе приета с 12 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ на П. Цомпова.
По пета точка бяха определени трудовите възнаграждения на кметовете. Кметът на общината ще получава месечна заплата от 1 100 лв., а кметът на Душанци – 700 лв. ОбС гласува възнаграждение на председателя на ОбС на 75% от заплатата на кмета.
По шеста точка бе разгледан годишният план за ползване на странични горски продукти като паша, сено, растения и горски плодове и др. Ще се използват 18 791 дка.
По седма, осма и девета точка бе разгледана докладна записка относно маркиране на дървесина от Лесовъдния фонд за 2008 г. Обемът на общостоящата маса е 6 705 куб.м, които след маркирането ще бъдат отдадени на процедури по ППЗГ. В различни подотдели има повалени близо 180 бр. дървета, които ще бъдат отсечени и извозени до временен склад. Беше утвърден ценоразпис за продажба на дървесина. Петър Чобанов изрази несъгласие с високите цени на предлаганите за продажба дърва за огрев от общинската гора, като дъбовите дърва ще струват 52 лв.куб.м. от централния склад, без включен превоз. Според инж. Цанко Цанов, ръководителят на ОбЗ „Гора“ се опитва да въведе всички в заблуждение, относно цените.
В последната точка кметът на общината информира относно конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ – Пирдоп“ ЕООД. На 18.02.2008 г. е бил проведен първият етап от конкурса. До следващия етап е бил допуснат д-р Личев, а д-р Джурова не е допусната поради просрочване на срока за подаване на документите. Поради оспорване от страна на Джурова, комисията е взела единодушно решение и предлага процедурата по конкурса да бъде прекратена и да бъде проведен нов конкурс.

Добави коментар