Пирдопското читалище – с ново ръководство

Събитието, което в последните седмици раздвижи пирдопските духове бе отчетно-изборното събрание на Читалище „Напредък“. Въпреки че тук пари от еврофондовете не са потекли, мераците да се превзема властта и в тази културна институция бяха големи. Редяха се списъци с кандидат-членове на читалищното настоятелство, спрягаха се имената на кандидат- председатели. Току в навечерието на събранието, броят на читалищните членове внезапно нарасна от 150 на 170 души, явно това бяха хора, на чиито гласове някой много разчиташе…
Отчетно-изборното събрание се състоя на 25 март в Лекторията на читалището. Председателят на досегашното читалищното настоятелство Лукан Толинов прочете доклад, относно дейността на институцията през изминалия отчетен период. От три години, благодарение на възвърнатата собственост на читалищната гора, в читалищната каса влизат не малко средства, което дава възможност за по-разнообразна и богата дейност на читалището. Общата оценка за работата бе добра, но бяха посочени и някои слабости. Доклад направи и Проверителната комисия.
Тъй като през 2009 година читалище „Напредък“ навършва 140 години от своето съществуване, бе предложено догодина Влайковите дни да преминат под знака на тази годишнина, като се изготви цялостна програма за достойното й отбелязване.
Росен Илиев предложи да бъде учредена награда „Почетен читалищен деец“, като първите, които ще бъдат удостоени с този приз са дългогодишните самодейци и читалищни дейци Мария Попова, Фани Семерджиева, Димитрина Савова, Мери Вътева, Трайчо Гогов, Невена Петкова, Георги Янакиев и Борис Ненов.
Общото събрание взе следните решения:
1. Новоизбраното читалищно настоятелство да запази постигнатите успехи и да продължи да обогатява и разширява специфичната читалищна дейност, както и да бъдат въведени нови форми.
2. Читалищното настоятелство, съвместно с Комисията по обществен ред, култура, младежта, спорта и туризма към Общинския съвет да изготви програма за достойно отпразнуване на 140 годишнината от създаването на читалище“ Напредък“. Да бъде направено предложение“ Влайкови дни 2009″ да преминат под знака на тази годишнина.
3. Да се подобри и разшири взаимодействието на читалището с всички училища от общината, с цел създаване на още по-благоприятни условия за развитие на талантите на децата и младите хора. За тази цел да се обезпечат талантливи педагози и специалисти за ръководители в различните области на културата и изкуствата. В частност да се продължат усилията за създаване на духова музика в града.
4. Да се задълбочи контрола по опазването на читалищната гора, като за целта се потърси възможност за назначаване на охрана.
5. Да продължи компютризацията на библиотеката и да се организират курсове за повишаване на компютърната грамотност на гражданите.
Бяха предложени и избрани членовете на три комисии – мандатна комисия, комисия по проекто-листата и комисия по избора. Бе предложено и бе гласувано читалищното настоятелство да се състои от 7 души. Освен присъстващите в проекто-листата Васил Кафеджиев, Красимир Карапетков, Любомир Балабанов, Росен Илиев, Милена Мачканова, Ася Тороманова, Деньо Чобанов и Невена Иванова, бяха предложени Събина Илиева, Невена Цветкова, Илинка Ганчева и Добринка Балканджиева. Васил Кафеджиев си направи отвод, поради наличие на конфликт на интереси /той е наемател на дискотеката в сградата на читалището/. Любомир Балабанов, който е в аналогична ситуация, не го направи.
С тайно гласуване, събранието избра членовете на новото читалищно настоятелство: Ася Тороманова, Деньо Чобанов, Добринка Балканджиева, Красимир Карапетков, Милена Мачканова, Невена Иванова и Росен Илиев.
Поверителната комисия е в състав: Иванка Камберова, Дарина Кузманова и Георги Панков.
С явно гласуване и с болшинство, за председател на читалищното настоятелство бе избрана Милена Мачканова, бивш председател на ОбС – Пирдоп.

 

Блиц интервю

 

Читалище „Напредък“ е с голям потенциал

 

• Милена Мачканова –
председател на читалищното настоятелство

 

– Честито, г-це Мачканова! Как приемате този избор?
– Чувствам го като оказано ми голямо доверие, което трябва да оправдая. Изпълнена съм с чувство на отговорност, тъй като пирдопското читалище е една утвърдена културна институция и съм с амбицията в следващия мандат да се случат нови и хубави неща.
– Запозната ли сте в детайли с дейността на читалището и с какво ще започнете най-напред?
– Най-напред ще се заема с организацията по изпълнение на решенията, които Общото събрание гласува. Искам културните събития в читалището да се увеличат, поне по две на месец, като предимно се стимулират местните самодейци.
– Кой ще бъде главният акцент в работата на новото читалищно настоятелство?
– Започваме да разработваме проекти по европейските програми. Това ще бъде главният акцент. Ще разчитаме и на собствените ни приходи, които има читалището, но ще търсим и външни донори.
Възнамерявам да предложа на колегите си да се обърнем към Японското посолство, което да ни подпомогне за ремонт на сградата. Тя има нужда от сериозно обновление – отвътре, отвънка, дограми – всичко трябва да се смени. Проведени са предварителни разговори, просто трябва проектът да се подготви и да се подаде.
Освен това бихме могли да се обърнем и към Холандското посолство, с което си партнираме с наша младежка организация. Ще разработим проект с цел привличане на младите хора към читалището и участието им в културната дейност на града.
– Не смятате ли, че едно читалище с такава история и с утвърдени традиции му се полага да бъде главният организатор на Влайковите дни? Все пак, в читалището са най-компетентните специалисти в музикално, театрално, танцово отношение?
– Напълно споделям това мнение. Смятам, че читалищните самодейци и техните ръководители са в основата на всички общински събития в празничния календар на общината, както и са основно ядро в изявите на клуб Родолюбие. А като че доста често друг си приписва заслугите от техните изяви. Надявам се, че през следващата юбилейна 2009 година читалище „Напредък“ ще покаже своите истински възможности.