ПК „Златица 91″ се развива успешно

На 11 март 2008 г. ПК „Златица 91″ проведе годишно отчетно събрание. В дневния ред бяха включени десет точки.
По първа точка член-кооператорите утвърдиха промените в устава на кооперацията, продиктувани от промените в Закона за кооперацията, публикувани в ДВ бр. 41/2007 г.
По втора точка основен доклад за работата на УС за годишната дейност на кооперацията през 2007 г. и насоки за развитие на кооперацията през 2008 г. изнесе председателят на ПК Костадинка Медарова. В него тя отбеляза, че кооперативната система се развива в условия на нова икономическа среда, свободни пазарни отношения и демократизация на обществото.
През 2007 г. кооперацията е реализирала приходи в размер на 1 356 000 лв. срещу 928 хил. лв. за 2006 г., което представлява 31.5% ръст, постигнат основно от нарастване обема на дейността. Годината е приключила със счетоводна печалба 8 хил.лв.
В търговската си дейност ПК е реализирала обем от стокооборота 977 хил.лв. в повече с 322 хил.лв. през 2006 г. Десетте магазина са заредени с качествени, разнообразни и на приемливи цени стоки. Въпреки намалената покупателна способност на гражданите и нарастващата инфлация, ПК се явява коректив на конкуренцията.
По почина на ОКС и кооперациите в него, бяха основно ремонтирани, реконструирани и оборудвани над 30 обекта с кооперативното лого.
Другата дейност на кооперацията е хлебопроизводството. Съгласно подписаните от правителството директиви, фурни от типа на тази като в Златица, не отговарят на високите изисквания и следва да бъдат затворени. За сега ПК е в изчакване. През 2007 г. са произведени 288 хил. хляба и са реализирани 151хил.лв. приходи. Цехът за закуски е произвел продукция за 124 хил.лв.
През годината кооперацията е изкупила 450 т. краве мляко.
Относителният дял на дейността е: търговия – 73%, производство – 20% и наеми – 7%.
Кооперацията е внесла 99 600 лв. данъци. В момента ПК разполага със 127 хил.лв дялов капитал. През последните 14 години, в резултат на добрата работа и политика на ръководството на кооперацията и добрите финансови резултати във фонд „Резервен“ са акумулирани 200 хил.лв, което означава, че 157-те член-кооператори могат да бъдат спокойни през следващите 10 години – осигурен е дивидентът върху дяловия капитал. За 2007 г. е гласуван 7% начисляване върху дивидента.
През 2007 г. ПК е направила инвестиции в размер на 37 хил.лв. и е погасен заем от 45 хил.лв. към ЦКС и банки.
След изслушване на доклада член-кооператорите бяха запознати с годишния счетоводен отчет на кооперацията, изнесен от главния счетоводител Нели Михайлова и заключението на КС.
Общото събрание реши да освободи от отговорност председателя на ПК и членовете на УС и КС. Беше утвърден планът за развитие на кооперацията през 2008 г.
Общото събрание даде пълномощия на УС за сключване на договори, вземане на кредити и решения за ипотекиране на недвижими имоти, след което бяха утвърдени всички решения, взети от УС през 2007 г. За дейността на КС бяха определени 600 лв., както и по една брутна заплата гаранция на председателя и членовете на УС и КС.
Изводът от работата на общото събрание е, че въпреки трудностите кооперацията оцелява и върви успешно напред.