ПК „Пчела“ преодолява трудностите на пазара

На основание чл. 27 от Закона за кооперациите, на 25 февруари 2014 г. в село Мирково, първата в България потребителна кооперация „Пчела“ проведе редовното годишно отчетно изборно събрание. Участие в него взеха 81 член-кооператори от общо 137, както и Снежана Лазарова – председател на ОКС и Нели Антонова – директор търговия в ОКС, които са членове на кооперацията.

Общото събрание избра 4 комисии: мандатна, по решенията, по предложенията и по избора. В дневния ред бяха включени 11 точки. В началото бяха утвърдени за нови членове 8 души. Прекратено бе членството на 7 души – 2 починали и 5 напуснали.

Отчетен доклад за дейността на УС през 2013 г. и насоки за развитие през 2014 г. изнесе председателят на кооперацията Минка Козарева. В последните години ПК „Пчела“ съществува в обстановка на сурови обществено-икономически условия. Ръководството е твърдо решено 124 год. след основаването на кооперацията да излезе победител в неравната борба за оцеляване. Основната дейност е търговия на дребно в пет обекта в общината и транспортна дейност. Община Мирково е с население 2 350 души, голяма част от което са възрастни хора, както и безработни. Покупателната им способност е силно намалена, което се отразява на кооперативните приходи. Голям удар върху ПК оказва нелоялната конкуренция в лицето на гастролиращи търговци, нерегистрирани по Закона за ДДС, които не издават касови бележки и предлагат стоки с неясен произход. Необходимо е по-активното участие на местната власт, данъчната администрация и здравните органи в борбата с уличната търговия. Към утежняващите обстановката условия са увеличаване цената на горивата, таксите, консумативите и др.

Кооперацията е изряден данъкоплатец. Над 50 хил. лв. са изплатените данъци: ДОО – 13 691 лв., ДДС – 11 732 лв., ДОД – 5 304 лв., Здравни осигуровки – 6 037 лв., данък сгради и такса смет – 1 957 лв., Застраховане на имущество – 1 601 лв., за застраховане на МПС – 1 166 лв., нотариални такси – 958 лв. и др. Няма неразплатени задължения. Доставката на стоки е пряка, без посредници. Извършени са 13 бр. инвентаризации: на 8 от тях са установени 6 055 лв. липси, 4 375 лв. от които са от вересии. Същите са възстановени от магазинерките. Установен е излишък от 1 898 лв. от една проверка и четири са на нула. 

Държавната политика доведе до ликвидиране на млекосъбирането. Кооперацията е затворила млекосъбирателните пунктове. В ПК работят на заплата 11 човека.

Приходите през 2013 г. са 352 195 лв., а разходите 342 315. Приходите от наем са 49 097 лв. Печалбата е 8 880, която след преобразуване е 7 992 лв. Дяловият капитал е 75 920 лв., а средният – 554 лв. на член – кооператор.

Управителният съвет е постоянно действащ орган. Провел е 11 заседания и е приел 36 решения. Основни задачи са закупуване на средства за село Каменица, приемане на нови членове, продължаване на социалната и инвестиционна политика, участие в два пътуващи семинари и др. Най-важното е победа в борбата за оцеляване.

Председателят на ОКС Снежана Лазарова потвърди, че кооперативната система е в трудно състояние. В ПК „Пчела“ всяка година се намират сили за обединение и вървене напред. Магазините са много добре заредени и подредени, но хората нямат пари за покупки. Достижение е, че всичко е разплатено и няма опасност съдебните изпълнители да разпродават обекти както става в други закъсали ПК.

Общото събрание взе няколко важни решения. След 34 години работа в ПК, от които 22 като председател, Минка Козарева бе преизбрана единодушно за председател на кооперацията за следващите 4 години, за което получи пожелания за здраве и успехи в работата. На УС бе дадено пълномощие за разпореждане със собствеността, сключване на договори и др. Той ще има бюджет от 2 хил. лв., а Контролния съвет – 500 лв. Дивидентът върху дяловия капитал бе утвърден в размер на 5%. 

Беше избран УС в състав: М. Козарева, Павлина Велчева, Никола Барзилов, Илия Илиев и Велко Тепавичаров и Контролен съвет в състав Иванка Божкова, Мария Мутафова и Иванка Филчева. За пълномощници за общото събрание на ОКС бяха избрани: Минка Козарева, Павлина Велчева, Снежана Лазарова и Христина Текерлекова.

Член-кооператорите си пожелаха догодина да отчетат много по-добри резултати, замогване и стабилизиране на кооперацията.

Тодор Чомпалов

Добави коментар