ПК „Златица“ се развива устойчиво

На 25 март в салона на ресторант „Средногорие“, ПК „Златица’91“ проведе годишно-отчетно събрание, на което бяха отчетени постигнатите резултати през 2008 г. и задачите за изпълнение през 2009 г. Гост на събранието беше председателят на ОКС Снежана Лазарова.
В началото на общото събрание бе почетена паметта на починалите член-кооператори. Бяха приети трима нови членове и бе прекратено членството на двама.
Председателят на ПК „ Златица’91“ Костадинка Медарова направи отчет за работата на УС за 2008 г. и очерта насоките за развитие за 2009 г.
Кооперацията осъществява своята дейност в нови обществено-икономически условия на настъпващата финансова криза. През 2008 г. ПК е реализирала приходи в размер на 159 800 лв, с 242 хил. повече в сравнение с 2007 г. Годината е приключена със счетоводна печалба 5 000 лв. В търговската дейност обемът на стокооборотът е 1 155 000 лв., със 178 хил. лв. в повече от предходната година и приключена с печалба от 6 хил. лв.
Супермаркетът е реализирал в повече 50 хил. лв., денонощният магазин – 8 000 лв., магазините в Църквище – 5 000 лв., в Карлиево – 3 000 лв., „подлеза“ – 7 000 лв., ДМД – 6 000 лв., „говедарника“ – 6 000 лв. и др.
Обращаемостта в дни е намаляла. Нараснали са стоковите наличности – в супермаркета с 34 хил. лв., в денонощния магазин с 19 хил. лв., в Цървище с 8 хил. лв., в Карлиево с 10 хил. лв., в „подлеза“ с 3 хил. лв.
Общата сума е 82 хил. лв. повече оборотни средства.
Основната дейност е търговията на дребно. ПК се гордее с двата нови магазина, включени в системата КООП и единния кооперативен пазар.
В супермаркета са инвестирани 200 хил. лв., от които 60 хил. лв. са от фонд „Инвестиции“ към ЦКС, 30 хил. лв. са заем от ЦКБ. Останалите 110 хил. лв. са собственост на кооперацията. Ежедневно се проучва потребителското търсене, обогатява се асортимента.
Другото направление е промишлено-производствената дейност. ЦКС и ОКС са определили Златица за регионален център за производство на хляб. През 2008 г. са произведени 241 123 бр. хляб и са реализирани приходи от 141 хил. лв. 12 бр. Следва в бр. 13
Изкупени са 253 450 л мляко. Тази дейност замира, поради намаляване броя на млекодайните животни.
Кооперацията се развива устойчиво при трудни условия. В частност много пречат нелоялната конкуренция и прочутият неделен златишки пазар, както и намаляващата се покупателна способност на населението. Търговската дейност заема 74%, промишлено-производствената дейност е 20% и само 6% са от други дейности, което определя кооперацията като работеща, а не като някои други които вегетират и разчитат само на наеми и продажби.
Кооперацията е внесла над 80 хил. лв. данъци. Дяловият капитал е 146 хил. лв. Член-кооператорите са 159 човека. УС е провел 12 заседания.
Главната счетоводителка Нели Михайлова предложи на общото събрание да одобри баланса и отчета за приходите и разходите за 2008 г.
Дълготрайните активи са 443 хил. лв., краткотрайните – 233 хил. лв. Сумата на актива е 676 хил. лв. Собствен капитал 335 хил. лв., дългосрочни задължения – 60 хил. лв., краткосрочни – 281 хил. лв. Сумата на пасива е 676 хил .лв.
Реализираната печалба е 5296 лв. Печалбата за разпределение е 1048 лв. и е отнесена към фонд „Резервен“.
Основните цели и задачи за 2009 г. са утвърждаване на позициите на ПК като стопански субект на територията на общината в икономически и социален аспект.
Контролният съвет е провел 12 заседания, извършени са 21 ревизии, от които на 8 са констатирани 867 лв. липси, 10 с излишък 1120 лв. и 3 с нулев резултат. Във фурната са извършени 4 ревизии, а в цеха – 3 с нулев резултат.
След основните докладни, член-кооператорите направиха изказвания и дадоха препоръки. В своето слово председателят на ОКС даде добра оценка на ПК“Златица’91“. Общото събрание взе редица решения, като прие докладите, освободи от отговорност председателя, УС и КС, прие плана за развитие за 2009 г., даде пълномощия на УС и др.

 

Добави коментар