Отчет за работата на ОбС-Златица през 2008 г.

Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани.,
Пристъпвам към изнасяне на доклад за работата на ОбС Златица , за това какво сме направили и какво не. Считам обаче, че първо тук следваше Кметът на община Златица във връзка с вменените му правомощия по ЗМСМА да направи анализ на изпълнените решения. На основание чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА кметът следва да направи отчет по изпълнението на актовете на ОбС Златица – два пъти годишно. Това до момента не е направено от страна на изпълнителната власт. Затова ще си позволя този отчет да го направя аз.
През 2008 г. ОбС Златица е провел общо 22 заседания и е приел 150 решения.
ОбС се стара своевременно и в срок да се произнася по постъпилите въпроси. Приетите от него решения бяха свързани с кандидатстване по програми, бюджета на общината, по отношение на спорта, културата и образованието, както и социални проблеми на жителите на общината.
Преди всяко заседание на ОбС, се провежда заседания на ПК, на които не само се обсъждаха, но и се приемаха конкретни решения по предложените в дневния ред на предстоящото заседание въпроси. В тях се водеха много спорове и дискусии, сблъскваха се мнения и позиции, правеха се и разумни компромиси, докато се стигне до най-правилното становище и най-полезното за гражданите на община Златица.
Работата ни по време на заседанията на ОбС и ПК беше много трудна, поради това че материалите никога не се представяха на време. От ОбА практика при нас е докладните записки да се представят в началото на заседание на ОбС, което пречи на нашата работа.
Категорично заявявам, че през целия период ОбС – Златица бе лишен от много свои правомощия, дадени му в ЗМСМА. С което станахме известни.
Неизпълнените решения на ОбС – Златица, са:
1.1.Решение № 12 – за сключване на анекс с ПУДОС за финансиране на депо за ТБО за общините Златица, Пирдоп и Челопеч.
1.2. Забавено бе изпълнението на решение №36, с което се нанесоха щети на общинската гора и невъзможността от маркиране на дървесина за населението за добиване на дърва за огрев през 2008 г.
1.3. Не се закупиха необходимите фиданки, съгласно решение №37, което доведе до голямо изоставане по действащия ЛУП за общинската гора;
1.4. Съгласно решение №38 и 40, кметът на общината е провел процедури, за които е сключил необходимите договори. До този момент същите не са представени на ОбС – Златица, с което се нарушава изискването на чл. 44, ал.1, т.18 от ЗМСМА.
1.5. Решение № 39/12.03.2008 г. за събиране на суха и паднала маса от местно население;
1.6.Решение № 47 за създаване на временна комисия във връзка с проблем с преминаващи тежкотоварни автомобили на „Челопеч Майнинг“ през града.
1.7. По решение №55 за финансиране на капиталови разходи за 2008 г. не са предприети никакви последващи мерки по неговото изпълнение, което доведе до неусвояване на същите през 2008 година.
1.8.Становище от 30.01.2008 г. за среща с ръководството на АТПГ Златица;
1.9. Решение № 53, т.2 и № 55 за капиталови разходи за обект „Разширение СОУ Златица“;
1.10.С решение № 65 утвърдихме помощ за еднократно подпомагане на ветерани от войната по случай 9 май, в размер на 800 лв. В последствие, след като кметът е дал повече пари на ветераните, с докладна записка поиска да узаконим сумата, увеличена на 1 500 лв. На свое заседание на 02.06. 08, ОбС разгледа докладната записка и отказа да приеме такова решение, тъй като това е сериозно нарушение на финансовата дисциплина.
1.11. Решение № 69 за финансиране на Спортен клуб „Стоян Николов’;
1.12. Решение №73 за ремонт на „Медицински център І“ Златица;
1.13. Решение № 74 за финансиране на профилактични прегледи;
1.14. Решение № 80 за предоставяне на ежемесечна информация за изразходваните средства по §1020 и § 1030;
1.15. Решение № 83 за предоставяне на дъбови дърва за инвалиди;
1.16. Решение № 98 за създаване на временна комисия ;
1.17. Решение № 99 за предоставяне за безвъзмездно управление от Читалището помещения от сграда общинска собственост;
1.18. Решение №100 за определяне на месечна заплата на кмета на общината – Адм.съд потвърждава решението, кметът го обжалва пред ВАС и до момента получава старата си заплата;
1.19. Решение № 102 за мероприятия, свързани със стопанисването на общинската гора и изпълнение на ЗГ;
1.20. Решение №103 за събиране на суха и паднала маса от общ. гора;
1.21. Решение № 113 за извършване на основен ремонт на водопровода по ул. Медет;
1.22. Решение № 114 за извършване на ремонт по възстановяване на парна инсталация в СОУ Златица;
1.23. Решение № 119 за извършване на почвоподготовка за есенно залесяване;
1.24. Решение № 120 за изготвяне на годишен план за 2009 г. и маркиране на дървесина за 2009 г.
1.25. Решение № 121 за участие по програма „Лидер“;
1.26. Решение № 132 за дофинансиране на Читалище „Хр. Смирненски“;
1.27. Решение № 133 за превеждане по сметка на Спортен клуб „Стоян Николов“ сумата до 10 хил. лв за състезания;
1.28. Решение № 137 за хижа „Свещи плаз’;
1.29. Решение №144 за събиране на суха и паднала маса от общ. гора;
1.30. Решение № 147 за предоставяне на пълна информация за имоти общинска собственост;
1.31. Решение № 150 за изпълнение на дадени предписания от комплексна проверка на РС“ПБЗН“ Пирдоп;

2. Решения, за които не е предоставена информация за тяхното изпълнение са решения за кандидатстване по различни оперативни програми, а именно: решения № 86, 111, 112, 116, 124, 125, 126, 127 – общо 8 бр.
3. Решения, приети при приемане на бюджета за 2008 г. на община Златица от решение №53 до 79 – общо 26 бр., за които няма информация до момента за тяхното изпълнение.
4. За 2008 г. кметът на Община Златица е предоставил отчет за изпълнение на бюджета за 6-месечието през месец октомври 2008 г. Същият не е приет от ОбС като непълен и не отразяващ достатъчно ясно изразходваните средства.
Отчетът за изпълнение на бюджет 2008 г. към дата 25.03. 2009 г. не е предоставен за разглеждане от ОбС. Както и проекто – бюджет 2009 г. не е предоставен за обсъждане до тази дата.
5. При приемането на план-сметката за таксата за битови отпадъци за 2009 г. на ОбС – Златица бе предоставен отчет за изпълнение на план-сметката за таксата за битови отпадъци за 2008 г. При поискване от наша страна да бъде предоставена по-подробна информация ни бе предоставена непълна информация, което буди у нас съмнения за неправомерното изразходване на събраните средства /около 47 000 лв/ от таксата за битови отпадъци за други разходи, несвързани с дейност Чистота. Считаме, че това е нецелесъобразно и незаконосъобразно.
6. Констатирано е неизпълнение на ЗМСМА и ЗОС, а именно:
6.1. До този момент ОбС не е оспорвал по административен ред пред областния управител актове на кмета на общината, съгласно разпоредбите на чл.45 от ЗМСМА поради това, че кметът не е спазил изискванията на чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА /чл.44, ал.1,т.18. (нова – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Кметът на общината изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им/. ОбС до този момент е лишен от възможността да приложи разпоредбите на закона да оспори адм. акт на кмета.
Първите договори са представени на 01.12.2008 г., от които е видно:
Договорите са предоставени на ОбС Златица в нарушение на чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА, т.е. не е спазен тридневния срок.
За основания при сключването на договорите са посочени решения на ОбС-Златица № 83, 84 и № 85, от които е видно следното:
1. С решения № 83 и 84 сме давали нашето съгласие да бъдат предоставени безплатно дъбови дърва на инвалиди и ветерани от войната;
2. Решение № 85 е оспорено в законовия срок от Областния управител и в последствия отменено изцяло с решение №644 от 11.11.2008 г. на Административен съд София област.
Договорите са сключени при нарушение на ЗГ, ППЗГ, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Закона за обществените поръчки.
6.2. Кметът не подпомага дейността на ОбС съгласно чл.44, ал.1. т.16 от ЗМСМА за осигуряване организационно – техническото обслужване на ОбС .
Причина за това е разбитата администрация. За периода 15.11.2007 г. – 31.12.2008 г. има напуснали или уволнени повече от 15 души, чиито места не са заети.
С решения на ОбС е одобрена нова структура на общинската администрация, в която има длъжности като – зам.кмет, секретар, гл.архитект, финансов одит – тези длъжности към 30.03. 2009 г. все още не са заети .
6.3.ОбС е лишен от правото да контролира и да се разпорежда със общинската собственост. Кметът не предлага никакви изменения на Наредбата за управление, стопанисване и разпореждане на общ.собственост и др., както се изисква от изменение на ЗОС, публикуван през м.май 2008 г., чийто краен срок за изменение на наредбите беше 15.09.2008 г.
ОбС няма никаква информация за общинската собственост – законът е предвидил това да става ежегодно до 31.03. на всяка година. До този момент такава информация няма, въпреки взетите конкретни решения за това, както и многократните питания на всяко заседание на ОбС, отразени в протоколите от заседанията.
С това ни е отнето правото на контрол и разпореждане съгласно закона за общинската собственост и затруднява работата ни при взимане на конкретни решения за управление и стопанисване на собствеността ни.
6.4. Нарушения по стопанисване на общинската гора – сигнал от група общ. съветници до РП Пирдоп за извършени закононарушения по ЗГ в ОГФ Златица – преписка пр. №1096/2008 г. С уведомително писмо пр. №1096/2008 г. на РП Пирдоп, ОбС Златица е уведомен за приключване на преписката със следните констатации: нарушение за извършено престъпление от общ характер и преписката е изпратена с постановление от 16.02.2009 г. по компетентност на Софийска окръжна прокуратура.
7. По сигнал на ОбС Златица вх. №984/2008 г. е извършена проверка от РП Пирдоп за нецелесъобразно разходвани средства по повод командировките от страна на кмета за периода 01.01.2008 г. – 31.08.2008 г., в размер на 1339.00 лв. вкл. 725.25 лв. за командировка в Италия.
Констатациите на прокуратурата са, че не са спазени разпоредбите на Наредбата за командировки в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и нецелесъобразно разходваните средства следва да бъдат възстановени от виновното лице.

8. С действията си и в нарушение на Закона за управление на отпадъците кметът на Община Златица доведе до сериозна криза със сметосъбирането и депонирането на битовите отпадъци.
Към настоящият момент на ОбС Златица не е предложена за разглеждане и одобряване Програма за управление на отпадъците.
9. ОбС Златица е лишен от правото си да ползва правна помощ от юрист консулт на общината, поради липса на такъв. Кметът еднолично наема юристи са конкретни поводи само с граждански договори, без да осигурява такава на ОбС и плаща от средства, които не са предвидени в общинския бюджет. Това затруднява работата ни – не се предлагат изменения и не се изготвят нови наредби, които се изискват от законите.
10. Относно приетите нормативни актове ние сме единствените, на които не са представени нови или изменени наредби, стратегии, правилници и др. от страна на изпълнителната власт, в лицето на кмета, за което сме говорили на всяко наше заседание, но въпреки това никой не се засрами, или поучи от това.
Липсата на подзаконови нормативни актове, които законът изисква да бъдат приети от нас, пречи на работата ни.
Като председател на ОбС давам добра оценка за неговата работата. През цялата година сме работили при много тежки условия, а взетите решения са били винаги в интерес на гражданите на Златица.

Сашка Кърпарова – председател на ОбС – Златица

Добави коментар