Общо събрание на Асоциацията по В и К

На 27 януари в Областната администрация на Софийска област се проведе общо събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД.
Гости на събранието бяха Аисел Трангбаек, Кирил Гьошев и Анди Болен от Консорциум НРНСАД – НИРАС, Десислава Стойкова от НСОРБ, инж. Емил Инков – управител „ВиК“ ЕООД – София.

Съгласно приетия дневен ред, беше направен анализ и отчет на дейността на ВиК Асоциацията за 2011 г. от началника отдел „Управление на програми и проекти, екология и туризъм“ Петкова.
Възложените за изготвяне от МРРБ проекти на договори с ВиК операторите и изготвяне на Регионален генерален план и инвестиционни програми към него за развитието на ВиК системите на територията на Софийска област бяха разяснени от инж. Кирил Гьошев – ръководител проекти към консорциум НРНСАД – НИРАС България ЕООД.

За изготвянето на генералния план за развитие на ВиК системите на територията на Софийска област, фирмата изпълнител на регионалния генерален план е необходимо да посети всички общини от областта, за което ще бъде направен предварителен график. След изработване на плана, той трябва да бъде съгласуван и приет от Асоциацията по В и К в обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, София.
Кметовете на общините от областта изявиха желание предварително да бъдат изготвени критерии, по които да се подготвят, за да могат да предоставят изчерпателна информация за изготвянето на регионалния план.

Събранието приключи с анализ от Десислава Стойкова на предложенията за промени в Закона за водите, постъпили в Националното сдружение на общините в Република България. Предвижда се през лятото на 2012 година да бъде приета стратегия за водния сектор.

Добави коментар