Общински съвет Златица работи в тежка обстановка

Нонка Каменова не се разграничи от анонимните писания и ги нарече „народно творчество“

На 18 август, в една от залите на читалище „Хр. Смирненски“ – Златица, ОбС проведе редовно заседание, в присъствието на 9 общински съветници. Отсъстваха Петя Чолакова, Петранка Широкова, Емилия Тодорова и Здравко Тодоров. В залата имаше около 50 граждани, без кмета на общината.
При уточняване на дневния ред, отново пред ОбС стоеше дилемата – дали да разглежда докладни записки, депозирани от вносителя – кметът на общината, или да ги отхвърли, както е записано в Правилника. За пореден път съветниците направиха компромис в името на това, да не се спъват процесите в общината и решиха да се дебатира по тях. Не бе прието да се разглежда отчета на кмета на общината за изминалите 6 месеца, поради внасянето му в ОбС на 13 август, с близо едномесечно закъснение.
По първа точка бе разгледан проект за „Общинска програма за защита на детето 2008 г., предложен от директора на Дирекция социално подпомагане Анна Нейкова. По него докладва П. Попова. Общинските съветници оцениха високо този добре подготвен документ.
Броят на децата в общината е 1140, от които 361 са под 7 години, 470 – до14 год. и 309 са до 18 год.; децата, живеещи в семейства в неравностойно социално положение са 50, децата с увреждания са 19-21, децата със специални образователни потребности са 8 и отпаднали от училище – 4. След разискванията с 9 гласа „за“, Програмата бе приета.
По втора точка бе разгледана докладна записка на кмета на общината за безвъзмездно предоставяне на помещения в Дом за медико-социални грижи за деца в Златица. Разяснения направи Силвия Георгиева, млада амбициозна и добре подготвена служителка. ОбС реши да предостави безвъзмездно помещения, намиращи се на първия етаж на ДМСГД, за целите на проект за изграждане на Дневен център за деца с физически и неврологични заболявания по програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи по Програма ФАР-2006″, за период не по-малък от 5 години. Ако се спечели проектното предложение, ще бъдат дадени 140 000 евро.
По трета точка бе разгледана докладна записка на кмета на общината, относно прилагане на разпоредбите на Наредба N4 за таксиметров превоз на пътници. Разяснения направи Радка Николова – началник на Данъчната служба. ОбС определи 3-годишен срок на валидност на издаваните разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници и общ брой на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината – 20 броя, като един превозвач има право на най-много пет броя автомобили.
Както за страната, така и за района е от голямо значение изграждането на пътя от Кашана до Златица. В точка четвърта бяха разгледани писма на „Пътинвест инженеринг“АД за одобряване на оценки за изключване от горския фонд на имот в землището на Църквище. Фирмата е изпратила писмо на 25 юни, на което кметът на общината не е обърнала внимание, въпреки че чрез председателя на ОбС е поискано представяне на акт за общинска собственост и становище на кмета. И след второ напомняне, кметът не представя исканата информация. За да не работят общинските съветници „на тъмно“, Сашка Кърпарова е провела разговори с фирмата, която е изпратила исканите документи, вместо това да извърши Нонка Каменова. В писмото от фирмата изрично е отбелязано, че в случай на неполучаване на исканите документи, реакцията ще бъде приета като мълчаливо съгласие за неизпълнение на процедурата и прекратяването й по давност. В отсъствието на кмета ОбС даде съгласие за изключване от горския фонд на имоти N 018011, с площ 2 466 дка и 080139, с площ 1 396 дка в землището на Църквище, съответно за 3519 лв. и 1686 лв.
По пета точка ОбС отново трябваше да се съобразява с прищевките на Нонка Каменова. По нейно предложение, по време на приемане на бюджета, ОбС реши целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане и ремонт на общински пътища, в размер на 32 500 лв. да се изразходват за ремонт на улиците. За целта следваше кметът на общината да настоява пред финансовото министерство за тази промяна. Но тя нищо не предприе. След повече от половин година Нонка Каменова, с докладна записка от 12 август, предложи на ОбС да извърши промяна в поименния списък и връщане на средствата по първоначалното предназначение. Тя предлага да се ремонтира пътя Църквище – Златица, но се оказа, че той не е общински, а е републикански II-37. И в този случай кметът го нямаше, за да даде обяснение, а общинският служител Росен Георгиев, назначен да изпълнява длъжността специалист по тези въпроси се появи инцидентно, слушайки музика със слушалки на ушите и напусна залата. При наличието на неизяснени факти ОбС не взе решение по този въпрос.
По шеста точка ОбС разгледа докладна записка на кмета на общината, относно проблемите, свързани с дейността на ОбЗ „Гора“. Докладната записка беше изготвена от Верка Николова, специалист от звеното, която я докладва. В този момент се появи Нонка Каменова, която се извини за двучасовото си закъснение с това, че е била в София във връзка с изпратен донос от Т. Чомпалов, П. Белишки, д-р М. Йорданова и Д. Дилова. Става дума не за донос, а за сигнал до МОСВ и РИОСВ, относно изсипване на отпадъците на Златица в Пирдопската река. С нейната поява кротуващият до момента Стоян Шиеков, отново с поведението си създаде обстановка за невъзможност да се провежда нормално заседанието.
Въпреки провикванията, апострофирането и неприятните думи по адрес на някои общински съветници, ОбС даде съгласие за извършване на есенна почвоподготовка за залесяване в 5 отдела върху площ от 110 дка. Такава почвоподготовка беше извършена преди няколко месеца и бе на стойност 13 хил.лв., но по вина на кмета закупуването на фиданки се провали. Не стигнаха гласовете на общинските съветници за вземане на решение, с което да се възложи на кмета да проведе офертно проучване за извършване на лесокултурна дейност и да подпише договор с дадена фирма. Причината и в този случай е в кмета на общината. Преди няколко месеца НС гласува промени в Закона за общинската собственост, които налагат адекватна промяна в Наредбата за разпореждане с общинска собственост. До момента Нонка Каменова не е предложила на ОбС да разгледа тези промени.
В следващото решение за гората ОбС даде съгласие да бъде изготвен годишен план и да се извърши маркиране в общинската гора. Ще бъдат извършени възобновителни сечи на буков високостеблен клас 3 000 куб. в 28,7 ха, дъбов високостеблен клас – 500 куб.м. в 19.2 ха в м. „Кара тепе“, 2 230 куб.м. в 36.7 ха нискостеблен клас. Предвиждат се и отгледни сечи на 4 720 куб.м. широколистен клас в 61.9 ха и 1 975 куб.м. санитарни сечи в 82.2 ха.
В седма точка бяха разгледани докладни записки на кмета на община Челопеч и на кмета на община Златица относно участие в създаване на местна инициативна група във връзка с програма „Лидер“ по приоритетна ос 4 на Програмата за развитие на селските района. Кметът на Челопеч предлага на общините от района да участват в учредяването на сдружение с идеална цел за обществена полза, с оглед постигане на устойчиво развитие на общините. В докладната си записка Нонка Каменова предлага две възможности – създаване на МИГ с участието на Чавдар, Челопеч и Мирково и другата е учредяване на такава група само с Етрополе. На зададен към нея въпрос разговаряла ли е с другите кметове тя отговори, че за първия вариант е взела становище от Чавдар, но не е намерила време да разговаря с кметовете на Челопеч и Мирково, а само предполага че биха се съгласили. Истината, както каза П. Белишки е, че кметовете от района по принцип не желаят да кореспондират с кмета на Златица. Вариантът за Етрополе отпадна. Все пак ОбС даде съгласие община Златица да участва в учредяване на МИР с общините Чавдар, Челопеч и Мирково по подход „Лидер“ на програмата за развитие на селските райони.
В осма точка председателят на ОбС Сашка Кърпарова направи отчет за дейността на ОбС и неговите комисии от изборите до 30 юли, ОбС е взел 114 решение по време на проведените 18 заседания. От тях 3 решения кметът на общината обжалва в Административния съд. Голяма част от решенията на ОбС кметът не е изпълнил. Налице е постоянно противопоставяне на Нонка Каменова спрямо ОбС. До средата на август не бе представен отчетът на общинския бюджет за първото полугодие. На всяко заседание на ОбС към кмета са отправяни питания от граждани и фирми на повечето, от които няма отговор. На общинската администрация е забранено да дава каквато и да е информация на общинските съветници. П. Белишки разкритикува дейността на кмета. Златица върви назад, докладните записки са написани като от първокласник. ОбС работи в тежки условия, а Нонка Каменова го ругае по медиите. Съветниците приеха отчета за дейността на ОбС.
Девета точка бе определена за текущ контрол, относно изпълнение на питания от съветници и граждани през изминалите осем месеца. Председателят на Гражданския инициативен комитет Росица Иванова попита кога ще бъдат дадени отговори на отправените на 2 август питания. Кметът заяви, че ще има писмен отговор, което по същество означава „никога“. Относно ликвидирането на половината общинска администрация Нонка Каменова заяви, че като работодател е нейно право да уволнява и назначава. На въпроса на д-р Йорданова колко нови лица са назначени и колко конкурса са проведени не бе даден ясен отговор. Асен Згуровски напомни, че кметът не изпълнява задълженията си да отговаря своевременно в писмен вид. От началото на мандата до сега не е заседавала жилищната комисия. Има жалби от 2007, на които Н. Каменова не обръща внимание, тоалетната в градската градина е в окаяно състояние. Той отново попита кмета ще се разграничи ли от гнусните анонимни писания, които се разпространяват в града, или ако не – то би означавало, че Нонка Каменова ги толерира и разпространява. Малко преди това граждани бяха забелязали, че в незаключената кола на Стоян Шиеков се намират стотици ксерокопия на тези долни произведения и донесоха част от тях в залата. Петър Белишки прочете произведение, написано за него с най-долни изрази. Шиеков призна, че лично ги разпространява и че е негово право да вози в колата каквото си иска. Кметът на общината не се дистанцира от анонимните гнусни писания и през цялото време за голямо учудване на присъстващите се превиваше от смях – израз на съгласие с написаното там. Нещо повече, по един циничен начин, тя ги нарече народно творчество.
Председателят на ОбС постави въпроса на кмета, кога ще отговори на питания на общинските съветници. Вместо ангажиращ отговор от нея, последва инфантилен въпрос: „А вие на колко сте отговорили?“. Т. Чомпалов заяви, че по този начин не се надява през този мандат да получи отговори на зададените преди месец 25 въпроси и се отказа от тях, като посъветва кметът да ги прочете и да започне да ги изпълнява.
Всичко това ставаше в обстановка на виковете на Стоян Шиеков, който за пореден път се държеше по най-хулигански начин и изразяваше неуважение към най-висшестоящия орган на местната власт – Общинският съвет. Премина се към лични пререкания и словесни престрелки. По чудо не се стигна до физическа разправа. При тази обстановка, нямаща нищо общо с нормалните практики, утвърдени при работата на другите ОбС, няколко общински съветници напуснаха залата и заседанието бе прекратено.

Добави коментар