ОбС-Златица прие бюджет 2008

На 8 април 2008 г. ОбС Златица проведе редовно заседание в присъствието на всичките 13 общински съветници и много граждани. С едноминутно мълчание бе отбелязана паметта на загиналите във фашистките концлагери няколкостотин хиляди цигани.
По първа точка бе утвърдено маршрутното разписание Златица-Църквище-Златица. От Златица до Църквище автобусите на фирма „Никан Лайн“ ООД ще тръгват в 6.30, 7.45, 11,45, 14.45, 18.45 и 20.45 ч.
По втора точка бе разгледана молба на Атанас Милев, наемател на помещение на „Пазарището“, в която иска да му бъдат определени прилежащи терени към магазина. По принцип това не може да стане, тъй като постройката с терена е един парцел. ОбС възложи на ОбА в 7-дневен срок да даде своето становище. Наемателят съобщи за намерението си да депозира молба за закупуване на магазина. Това става единствено с решение на ОбС. Още преди 10 години тогавашният ОбС прие решение „Пазарището“ да не се продава и да бъде общинско за търговска дейност.
По трета точка ОбС разгледа Докладна записка от общинският съветник Емилия Тодорова относно проблема с тежкотоварните автомобили превозващи концентрат до ж.п. гара Златица. ОбС възложи на кмета да сформира временна комисия от ОбА, общински съветници и граждани, които да изготвят предложение за решаване на въпроса.
По четвърта точка бе приет план-сметката за приходите и разходите от такса за битови отпадъци. През 2007 г. са постъпили 260 220 лв., от които 199 412 лв. са от юридически лица. Разходите са 228 046 лв. с преходен остатък 75 425 лв. за 2008 г. Капиталовите разходи за изграждане на новото сметище за 2007 г. са 748 580 лв. целева субсидия и още 162 550 лв. от ПУДООС, което прави общо 911 хил. лв. За 2008 г. се планират приходи и разходи в размер на 290 552 лв.
По пета точка бе приет отчетът за изпълнение на бюджета на общината за 2007 г. За държавни дейности при уточнен годишен план 1 467 535 лв. са отчетени приходи 1 417 009 лв, а за местни дейности при уточнен план 2 841 788 лв. изпълнението е 2 426 226 лв. Общо първоначалният план на приходите е 3 630 000 лв., доуточнен на 4 309 323 лв и изпълнен в размер на 3 843 235 лв. Реално за придобиване на ДМА за миналата година са изразходвани 1 107 914 лв., от общо 3 843 235 лв.
Шеста точка от дневния ред бе най-важната за общината – приемане на проектобюджета на общината за 2008 г. По вина на кмета на общината и в нарушение на закона, вместо до 15 февруари проекта бе представен на ОбС в началото на март. След неколкократно разглеждане от постоянните комисии и направените предложения, кметът на общината представи разработения от ОбА проект за бюджет. В приходната им част се предвиждат 3 162 691 лв., от които с държавен характер 1 887 598 лв. В тази сума влизат 5 0526 лв. преходен остатък от 2007 г. Приходите с местен характер са 1 275 093 лв., от които 372 586 лв. са преходен остатък от 2007 г. От тази сума кметът върна от държавата 251 420 лв. Тази година планираните приходи от този характер са с 1 151 133 лв. по-малко. За придобиване на ДМА са заделени едва 88 100 лв., от които кметът предлага 6 4100 лв. за изработване на проект за ВиК.
Последваха оспорвани дебати, в които взеха участие общинските съветници и граждани. В изказването си Тодор Чомпалов сподели, че след като по вина на кмета на общината бе спряно завършване на новото сметище, същата участ Нонка Каменова определи и за училището, като не предвиди нито един лев за завършването изграждането на разширението започнало преди 16 години. По време на предишния мандат са вложени 600 хил.лв. Предлаганото замразяване на обекта ще повлече след себе си непридвидими последствия включително и ликвидиране на гимназията, създадена с толкова много усилия. В изказването си кметът на общината се опита да въведе в заблуждение присъстващите, че за училището ще се търси външно финансиране. Тя обаче не обясни кога, откъде и колко, след като няма проект за кандидатстване. Пролича, че съдбата на училището не я интересува много, както и тази на Аграрната гимназия.
Общинските съветници З. Тодоров, П. Белишки, Т. Найденов, Д. Дилова и гражданите Ал. Самарджиев и Росица Иванова подкрепиха предложението 64 100 лв. предвидени за проект за ВиК да бъдат насочени за училището. Кметът на общината прояви отчайваща съпротива против това предложение поощрена от Стоян Шиеков. С гласовете на 9 общински съветници срещу трима „против“ П. Широкова, П. Чолакова и Ас. Згуровски и един „въздържал се“ предложението бе прието. В знак на протест, кметът на общината напусна демонстративно залата и повече не се появи. Малко по-късно след нея напуснаха П. Широкова и П. Чолакова.
Проектиране на ВиК все пак ще има. „Кумерио мед“ осигурява за тази цел 30 хил.лв. Кметът на общината не отговори на какво основание ще се проектира и се дават средства, след като ВиК не е общинско, а е търговско дружество. Тя не отговори и на въпроса защо, след като прекрати договора за наем с ПК „Златица 91″ с оправданието, че наемът в размер на 1270 лв. е висок, по-късно на своя глава сключи договор за 2 400 лв. месечен наем. Наемът се отнася за ползване от общината на 33 на сто от сградата, която е кооперативна собственост.
В бюджета не е предвидено продължаване строителството на центъра на града, поддържане на хижата, ремонт на читалището. Поименният списък е твърде формален.
С последвалото гласуване с предложеното изменение бюджетът бе приет.
ОбС утвърди приоритетите, по които ще се изразходват приходите и разчета за финансиране на капиталовите разходи.
Със 7 гласа „против“, 3 „за“ и 2 „въздържал се“ ОбС не даде съгласие кметът да изменя размерът на бюджетните кредити и да прехвърля различните видове разходи от една дейност в друга в границите на една бюджетна група.
Субсидиите за 4-те читалища са общо 58 290 лв. при численост 10 бройки. ОбС утвърди разходите за издръжка на клубовете на пенсионера. Освен това бе дадено съгласие пълният размер на режийните разноски за подготовка на обяд за учениците да бъде за сметка на имуществените данъци, такси, неданъчни и други общински приходи. По тези данъци ще се намалят с 30 на сто разходите за подготовка на храна на лицата, които ползват Домашния социален патронаж.
ОбС утвърди 3 на сто разходи за СБКО и 16 хил. лв. за провеждане на културни празници, от който 11 хил. лв. за Златица, 2 хил.лв. за Петрич и по 1 500 лв. за Карлиево и Църквище. За представителни цели бяха утвърдени 7 хил. лв, за погребения 7 хил.лв., за еднократно подпомагане на граждани близо 4 хил.лв. По случай 9 май – денят на победата, за ветераните от войните са заделени общо 800 лв. за еднократно подпомагане.
ОбС даде съгласие преходния остатък от 2007 г. за държавни дейности в размер на 50 526 лв. да бъде реализиран в образованието, здравеопазването, културата и др.
За издръжка на представителя на Корпуса на мира бяха утвърдени 2 676 лв. и за закупуване на тахограф – 4000 лв. За дофинансиране на златишкото читалище бе гласувана сума 6 200 лв, а на Спортен клуб „Стоян Николов“ – 10 хил.лв.
ОбС прие план-сметката на приходите и разходите на ОЗ „Гора“ в размер на 198 280 лв. и съответно 184 110 лв. Беше утвърден списъкът на 18 учители които имат право на транспортни разходи. За ремонт на поликлиниката са заделени 3 хил.лв. и 4 хил.лв. за профилактични прегледи. По 300 лв. се отпускат за деня на инвалида и празника на пенсионера, а за деня на детето 445 лв.
Съветниците утвърдиха средствата за работни заплати. Средната месечна брутна работна заплата в ОбА е 493 лв., медицински сестри – 314 лв., Домашен социален патронаж – 295 лв., клуб на пенсионера – 275 лв. Числеността на персонала бе утвърдена на 33 броя.
С последното си решение ОбС задължи кмета на общината ежемесечно да представя информация за изразходваните средства.
Пет часовото заседание на ОбС завърши с питания и отговори на въпроси на съветници и граждани, но поради неприсъствие на кмета нещата се отложиха за следващото заседание.
Преди това кметът на Карлиево Иван Иванов изрази несъгласие към бюджета в частта му за селата и обяви, че ще оглави кампания за присъединяване на Карлиево към Челопеч и също напусна демонстративно заседателната зала.