Общинският съвет прие бюджета за 2011 г.

Община Златица

Седем съветници легитимираха „успешното кметско управление“
на Нонка Каменова

На 21 март ОбС проведе извънредно заседание, на което присъстваха 13 общински съветници.

ОбС не прие отчета на бюджета за 2010 г.

По първа точка ОбС следваше да дебатира относно касовото изпълнение на бюджета за 2010 г. Кметът на общината заяви, че няма допълнения към първоначалната докладна записка. Както е известно, вече втора година Нонка Каменова обжалва из съдилищата миналогодишния бюджет. През това време тя работеше по своя си бюджет, определен като „Нонкиния бюджет“. Според Тодорка Кинова, представеният отчет не е за свършеното, а отчет за неизпълненото, особено по отношение на капиталовите разходи. Николай Додеков попита риторично какво отчитаме, като няма бюджет.
От приложенията се вижда, че много планирани капиталови разходи не са изпълнени. Например за разширение на клуба на пенсионера, за което ОбС определи 17 700 лв. нищо не е направено. От предвидените 75 хил.лв. за проектиране на ВиК мрежа в Златица не е похарчен нито един лев, същото е за проекта на футболното игрище, където 40 хил. лв. си стоят непипнати. Не са реализирани 5 хил.лв. за ремонт на тоалетни в Петрич, 7 хил.лв. за „топла връзка“ в СОУ. Фрапираща е сумата от нереализирани 188 хил.лв. за закупуване на съдове за сметосъбиране и др., „спестени“ са и 39 хил.лв. от неизпълнени ремонтни дейности.
Приходите на общинско звено „Гора“ са 40 899 лв., при план 300 хил. лв., срещу отчетени 113 686 лв. Разходи, при план 244 хил.лв.
Остатъкът от приходите за 2010 г. е 1 281 206 лв.
С 11 гласа „против“ и 2 „въздържал се“ ОбС не прие отчета на бюджета за 2010 г.

Общината има бюджет за 2011 год.

Близо три часа продължи разглеждането на предложения от общинската администрация проект за бюджет за 2011 г. Неимоверни усилия положи председателят на ОбС Сашка Кърпарова да доведе нещата до край по време на дебатирането на 31 подточки. Заседанието се проведе в обстановка на липса на дисциплина от страна на общинските съветници, заяждане, ненужни реплики и много шум.
ОбС прие реализирания в края на 2010 г. преходен остатък от делегираните държавни дейности в размер на 435 044 лв. да бъде разпределен за ОбА – 308 403 лв., отбрана и сигурност – 53 130 лв., за образование – 46 425 лв., здравеопазване 16 391 лв. и др.
Числеността на персонала в държавните дейности е 81 души. ОбС определи със 7 гласа „за“ на Петър Белишки, Здравко Тодоров, Тома Найденов, Тодорка Кинова, Николай Додеков, Пламен Петров, и Емилия Тодорова, 4 „против“ – Тодор Чомпалов, Маргарита Йорданова, Петя Чолакова и Петрана Широкова и 1 „въздържал се“ – Диляна Дилова трудовото възнаграждение на кмета на общината на 1 160 лв., която сума влиза в общата бюджетна рамка. Реално в сила е неотмененото досегашно решение на ОбС, съгласно което кметът на общината получава 700 лв. месечно. На практика съветниците бяха изиграни, тъй като бе коментирано едно, а бе гласувано друго. Налице бе режисирана подмяна на смисъла на решението.
След сесията Петър Белишки, Здравко Тодоров, Пламен Петров, и др. гласували „за“ изразиха радостта си, че е увеличена заплатата на кмета – своеобразна награда за несвършена работа за 3 години.
ОбС прие списъци на лица от ОбА и учителите, които имат право на транспортни разходи.
Субсидиите за читалищата при 10 бройки численост са 57 760 лв., от които за Златица – 46 208 лв., за Петрич – 5776 лв. и за Църквище и Карлиево по 2 880 лв.
За обезщетения и помощи сумата е 5 500 лв., за новородено дете 300 лв. Представителните пари на кмета на общината са 2 хил. лв., а на кметовете на кметства по 300 лв. годишно.
ОбС прие пълния размер на режийните разноски за подготовка на обяда на столуващите ученици. С 30 на сто общината ще намали разходите за подготовка на храна в Социалния патронаж. Разходите за помощ за погребения са общо 10 хил. лв.
Спортният клуб „Стоян Николов“ ще бъде подпомогнат с 7 хил.лв., а училищните спортни мероприятия ще бъдат финансирани с 8 хил. лв.
За културни празници се предвиждат 33 хил.лв., от които за Златица – 26 хил. лв., Петрич – 3 хил.лв., Църквище и Карлиево – по 2 хил.лв.
ОбС прие да дофинансира дейност държавна отговорност – СОУ „Св.Паисий Хилендарски“ в размер на 30 120 лв.
За културни дейности, ел. енергия и отопление читалище Златица ще бъде дофинансирано с 15 хил. лв. и 1 000 лв. за нови книги.
Безвъзмездната финансова помощ по проект „Подкрепа за достоен живот“ е 37 240 лв.
ОбС прие по бюджета на общината обща численост 208 бройки, от които 81 в държавни дейности, 51.5 бр. местни дейности, 55 в делегиран бюджет на СОУ, 10 бр. в читалищата и 10.5 бр. несписъчен състав. СБКО е 3%.
Със 7 гласа „против“, 3 „въздържал се“ и само 2 „за“, ОбС не даде съгласие на кметът да изменя размера на бюджетните кредити, да прехвърля такива от една дейност в друга.
С 9 гласа „за“, 2 „въздържал се“ и 1 негласувал – Петър Белишки, ОбС прие бюджета на общината за 2011 г. по агрегирани бюджетни показатели.
Приходите с държавен характер са 2 069 529 лв., а тези с местен характер са 3 285 231.
Общо бюджетът за 2011 г. е 5 354 760 лв.
След гласуване поотделно на 31-те точки, ОбС прие цялостно бюджета за 2011 г. За него гласуваха 9 общински съветници, Диляна Дилова и Петя Чолакова се въздържаха, а Петър Белишки не гласува.
Бюджетът на общината е приет, обаче практиката от предните три години показва, че няма кой да го изпълнява и най-удобната форма е той да се обжалва в съда. Може би след като в него вече е заложен таванът на кметската заплата – 1 600 лв., повече от колкото получават кметовете в района, този път това няма да се случи. След сесията в кабинета на кмета, по повод на новия размер на кметското възнаграждение, Нонка Каменова и съветниците, които гласуваха за него обилно го поляха с уиски.

Узаконен е казанът за ракия в Карлиево

В последната точка бе разгледана докладна записка на кмета на общината за определяне на такса за варене на ракия в новия казан в Карлиево. След години протакане най-сетне ОбА се натута и предложи за 500-литра казан да се плаща такса по 45 лв. Сумата е несправедлива, предвид обстоятелството, че дори клиент да вари 100 л. Джибри, също ще плати 45 лв. Единодушно бе прието предложението на Николай Додеков да се плаща такса по 2.50 лв. за всеки сварен литър ракия от 40 градуса.

Тодор Чомпалов

Добави коментар