Общинските служители в ОбА – Пирдоп – с нови компетенции

На 30 август в Читалище „Напредък“ – Пирдоп, се проведе пресконференция по повод стартирането на проект „По-компетентна и по-ефективна администрация в община Пирдоп“, който е в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-111/ 22.05.2013г., осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Присъстваха кметът на община Пирдоп инж. Цанко Цанов, секретарят на общината Николина Божкова, служители на Общинската администрация.

Екипът за управление на проекта е в състав: ръководител Надя Мутафова, координатор Арина Тодорова, счетоводител Полина Бахчеванова. Надя Мутафова представи дейностите по изпълнението на проекта. Общата му стойност е 41 708, 50 лв., която е 100% финансирана по ОПАК. Продължителността му ще бъде 1 година. 

Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на човешките ресурси и подобряване на професионалната компетентност, чрез обучения в администрацията на община Пирдоп, а специфичната му цел е да се проведат обучения, които да подобрят ключовите компетенции, както и индивидуални, специализирани обучения, които са обвързани с дейността на служителите в ОбА – Пирдоп. Целевата група на проекта са всичките служители от общинска администрация Пирдоп – 35 човека. Обученията са подбрани така, че да удовлетворят нуждите на служителите, в зависимост от тяхната специфична дейност и да предоставят ключови знания и умения, които са нужни на всички служители.

Подбирането на обученията и целевата група е станало след допитване до служителите и съобразяване с техните нужди и очаквания, а самите обучения са подбрани от каталога на Институт за публична администрация/ИПА/ за 2013 г.

Седем човека ще бъдат обучени в организационното развитие и управление на промяната. Как да се изгражда публичен имидж ще се обучават вама служители. Формите на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации ще бъде основно занимание на други двама служители. Четирима без юридическо образование, ще се обучават в основните производства по АПК и правната уредба и приложение на гражданския процесуален кодекс. За обучение по усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията са предвидени пет човека, а осем ще се обучават на практически умения за ефективни комуникации и делова комуникация и етикет. Двама служители ще придобиват умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация. Други двама ще бъдат обучавани в управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми. Е-правителство – успешни практики и предпоставки за развитие, работа с електронно подписани документи, изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление – това са темите за подобряване на административния капацитет, по които ще се обучават седем човека. Двама ще имат занимания на тема, свързана със системи за управление на информационната сигурност на административното звено. В базовите курсове по разговорен английски език и работа с компютърните програми от Microsoft office пакета Word, Excel и Power Point ще се включат общо 15 служители от общинската администрация. Предвидени са и обучения по ключови компетентности извън каталога на ИПА: екипна ефективност, лична ефективност, ефективно лидерство – обучение за администрацията. В него ще се включат 25 човека. 

Очакваните резултати са обученията да обхванат всички служители на общината, да се повиши тяхната квалификация, да се проведат дейности за информация и публичност, както и да се реализират дейности за управление на проекта.

Добави коментар