Общините акционери в МБАЛ – Пирдоп АД – С равни права и равни отговорности

На 20 ноември се проведе редовно заседание на ОбС – Пирдоп. Присъстваха 12 общински съветника и граждани.
Към предварително обявеният дневен ред на заседанието, съдържащ осем точки, по предложение на кмета инж. Цанко Цанов бяха добавени още две, свързани с отменяне на решения № 89 и № 90 от 31 октомври и упълномощаване на представител на общината в събранието на Асоциацията по ВиК София област.
Преди да започне работата по дневния ред, кметът инж. Цанко Цанов отговори на въпроси, поставени от съветниците и гражданите. Д-р Петя Хвалабогова попита как стои проблемът с водата в блоковете при болницата, ще се подобри ли междублоковото пространство на тези блокове, какво е положението с транспорта от и към Душанци, защо общината не се грижи за туите, посадени от Аурубис и какво се прави по проблема с безстопанствените кучета. Инж. Цанов обясни, че в действителност има проблем с водоснабдяването на тези блокове, ще бъде извършена проверка и ще се предприемат действия за отстраняване на проблема. Той информира, че в момента се работи по проект за облагородяването на междублоковите пространства в града. По отношение на туите кметът на общината заяви, че не всички са изсъхнали, но при тяхното посаждане хората от Аурубис не са съгласували действията си с общината. Вината за изсъхването не е само на общинското ръководство. За проблема с кучетата той каза, че ще бъде подготвено писмено становище, предвид сериозността на проблема, в чието решаване трябва да помогнат и гражданите. Част от кучетата са с каишки, което означава, че гражданите са ги пуснали свободно. Вера Бойчева обясни на д-р Хвалабогова, че проблем с транспорта от и към Душанци няма. Съществуват 10 линии за Пирдоп и единствено има проблем по отношение на връзката на рейсовете с тези към София. Взети са мерки и се работи за неговото отстраняване.
Станислав Готев попита кмета докога ще се позволява на определени фирми да монополизират някои дейности в общината и ако се докаже това, ще си подаде ли кметът оставката. Инж. Цанко Цанов заяви, че заради измислени упреци няма да си подаде оставката.
Д-р Емил Стоянов попита дали големите предприятия са дали своите предложения за представители в Надзорния съвет на бъдещето Акционерно дружество и дали срещата с кметовете и представителите на фирмите на 27 ноември ще бъде открита за граждани. Кметът отговори, че големите предприятия още не са дали предложенията си за свои представители в Надзорния съвет, а срещата на 27 ноември ще се проведе в лекторията на читалището и ще бъде отворена за всеки желаещ да присъства.
По първа точка от дневния ред председателят на ОбС Райна Алдева информира съветниците и гражданите за постъпилите становища от общините, закупили акции в МБАЛ ЕАД, във връзка с преобразуването й в акционерно дружество. Всички общини одобряват двустепенната форма на управление, като са предложили в Общото събрание да участват кметовете на общините. Те са готови да споделят отговорността за бъдещето на болницата, но не и без от това да произтичат определени права. Именно двустепенната система на управление гарантира на останалите общини реално участие в управлението на бъдещото акционерно дружество. Свои представители в Надзорния съвет са избрали общините Копривщица – Генчо Герданов, Антон – д-р Лиляна Радева и Чавдар – д-р Георги Лазаров. Предстои другите общини преди Общото събрание на акционерите да изберат своя представител в надзорния съвет. Райна Алдева предложи да се ревизира решението за едностепенна форма на управление и да се гласува за двустепенна. Цонка Стоянова попита защо се избира двустепенната форма, като дпоред нея едностепенната е по-добра. Райна Алдева обясни, че по този начин, ставайки регионална болница, всички общини акционери ще имат равни права в Общото събрание на акционерите. Освен това желанието на големите предприятия е общините да работят като едно цяло и да имат единно мнение по отношение решаването на проблемите в болницата. Tова налага съобразяване с другите общини.
Д-р Десислава Толинова предложи да се добавят четири допълнения към устава. Тя поиска да се добави точка, която задължава гражданите и местните медии да присъстват на събранията на акционерите и да им се осигури присъствието, както и подробни доклади от срещите на акционерите да бъдат публикувани в сайтовете на общините акционери. Адвокат Мариян Минков направи разяснения, че задължаването на медии да присъстват на срещите на акционерите не кореспондира със закона за търговската тайна, защото вече се говори за търговско дружество, както и че не може докладите от събранията на акционерите да бъдат публикувани в интернет страниците на общините по същите причини. Направените предложения от д-р Толинова не бяха приети.
Гласувано бе на Общото събрание на акционерите на 25 ноември кметът на община Пирдоп инж. Цанко Цанов да гласува за устав с двустепенна форма на управление, както и да представи кандидатурата на Невена Рашкова, като член в Надзорния съвет на дружеството. Възложено бе на кмета след провеждането на събранието да изготви подробен доклад от срещата.
По следващата точка от дневния ред бяха приети годишните програми за дейностите на читалищата в Пирдоп и Душанци.
По повод планирането на годишното ползване на дървесина през 2014 г. и изискванията на Закона за горите и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти се прие Годишен план за ползване на дървесина през 2014 г. В него са определени обемът на ползване, видовете сечи и категориите дървесина, които ще се добиват.
ОбС – Пирдоп даде съгласие да се отдадат под наем, чрез публично оповестен конкурс за срок от 5 години земеделски имоти от общинския поземлен фонд. Начална конкурсна цена за годишен наем на нива ще бъде 10 лв./дка, за ливада – 8 лв./дка, за пасище или мера – 1 лв./дка. Цената на конкурсната документация ще бъде 20 лв., а размерът на депозита за участие в конкурса е 10 % от обявената начална конкурсна цена.
Общинските съветници дадоха съгласие да се изготвят необходимите процедури за продажбата на 21 общински жилищни имоти, намиращи се под болницата в Пирдоп. ОбС прие експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена от лицензиран оценител на имоти на сервитутната зона на енергиен обект – частна общинска собственост: „Електрическа мрежа – ниско напрежение, с дължина 10 м. в колектор, с обща широчина не по-малко от 5 м., или 50 кв. м.“, изградена в УПИ І – „За жилищно строителство и магазини“, кв. 87, по плана на града и възлизаща на 2 022 лв. Освен това съветниците възложиха на кмета инж. Цанко Цанов да извърши необходимите действия за възмездното учредяване на сервитутни права в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, върху изграденото ново кабелно трасе на електропроводни линии захранващо магазини с жилищна част, собственост на „Дика-ММ“ ЕООД.
ОбС – Пирдоп взе решение община Пирдоп да сключи договор за предоставяне безвъзмездно правото на ползване на „ВиК“ ЕООД – София на обектите „Пречиствателна станция за отпадни води – Душанци“ и „Пречиствателна станция за отпадни води – Пирдоп“.
Отмени бяха решения № 89 и № 90 от Протокол №14, приети на редовното заседание, проведено на 31 октомври. Причината за тяхната отмяна е че са върнати от Областната управа и поради кратките срокове и невъзможността ОбА – Пирдоп да подготви необходимите приложения към докладните записки за тяхното прегласуване. Съветниците упълномощиха инж. Пламен Господинов – зам.-кмет на община Пирдоп да представлява общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Софийска област, с настояване при обсъждането и гласуването на Регионален генерален план на ВиК системите и съоръженията на обособена територия ВиК“ЕООД – София, да защитава и отстоява интересите на община Пирдоп.

Кристиян Христов

Добави коментар