Община Мирково – партньор по проект за трансгранично сътрудничество

На 31 януари се състоя редовна сесия на ОбС – Мирково, в присъствието на всички 11 общински съветници, с дневен ред от 28 точки. Кметът Цветанка Йотина предложи в него да бъда включена точка, свързана с вземане на решение общината да участва като партньор по проект за трансгранично сътрудничество с община в Сърбия. Бе гласувано този въпрос да влезе в т. Други.
В първа и втора точка бяха разгледани докладни записки на кмета на общината за отдаване под наем чрез конкурс на лекарски кабинет и още четири помещения в Здравната служба. Поради промяна в нормативната уредба, според която помещения за здравни и образователни нужди могат да бъдат отдавани под наем без конкурс, с 11 гласа „за“ бе удовлетворена молбата на д-р Кирил Цветков за наемането на помещението, с изричното условие, че ще обслужва и населението от Бенковски и Каменица, която клауза да влезе в договора, който ще бъде сключен с него.
По т. 3, аналогично на първите две точки, с 11 гласа „за“, без конкурс бяха отдадени помещения за аптечна дейност на Росица Ецова – управител на ЕТ „Мирково-Росица Ецова“.
В т. 4 бе разгледана докладна записка от кмета Цветанка Йотина, относно „Стратегия за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Мирково 2012 – 2015 г. Добрина Шопова – специалист Общинска собственост информира, че населението своевременно е било информирано чрез сайта на общината и медиите за възможността заинтересованите лица да се информират и да депозират своите предложения и писмени становища в 14-дневен срок. С 11 гласа „за“ Стратегията за управление на общинската собственост в община Мирково 2012 – 2015 бе приета.
В т. 5, относно Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост, председателят на ОбС Петър Грохчев постави въпроса да бъде изяснен статутът на имот № 062042 в м. Буцата. Бе решено общинската администрация да изясни казуса в Поземлената комисия, тъй като планът е приет преди 10 години. Програмата бе приета с 11 гласа „за“.
По т. 6 бе разгледан отчетът за дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2011 г, докладван от Мария Узунова – младши специалист „Екология и СС“ и секретар на комисията. Отчетът бе приет с 10 гласа „за“ и 1 „въздържал се“.
По 7 точка с пълно болшинство общинските съветници дадоха съгласието си община Мирково да участва в учредяване на регионално сдружение – юридическо лице, или за сключване на споразумение между общините Пирдоп, Златица, Копривщица, Антон, Челопеч, Чавдар и Мирково за управление на отпадъците на регионален принцип и съвместно участие при изграждането, експлоатацията и следексплоатационни грижи за регионалното депо. ОбС определи кметът Цветанка Йотина за представител на общината в регионалното сдружение.
В т. 8 бе разгледана докладна записка от Николай Нешков – инспектор при РПУ Пирдоп, относно необходими средства за обслужващия звено полиция към община Мирково лек автомобил. Исканата сума от 5 100 лв. са предназначени за гуми, винетка, гориво, смазочни материали, застраховка и ремонти. Решението бе прието с 11 гласа „за“.
В т. 9 бе разгледана докладна записка на кмета на общината, във връзка с необходимостта от създаване на общинска структура за управление на горски територии, собственост на общината. На община Мирково са възстановени 4 201 хектара гори. Според мнението на специалистите трябва да бъде създадено звено в състав от около 5 човека. Бе дискутиран въпросът кога да бъде назначен шефът на звеното, като се прие това да стане след решението на съда и избора на поддържащата фирма.
Т. 10 и т.11 бяха свързани с приемане на решения за участие на общината с проектни предложения за изграждане на музей в с. Мирково по програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС. Петър Грохчев настояваше да бъде упомената сумата, с която общината ще се ангажира, на което Цвета Попова отговори, че нещата са в съвсем начален етап и това не би могло да се каже сега. В хода на разясненията, които тя даде стана ясно, че изискванията на проекта не предвиждат дейности, които са заложени в проектното предложение за енергийна ефективност на ОДЗ „Д. Габе“, записано в т. 11 и тя отпада. Кметът Йотина информира, че ще се търсят други пътища за финансиране санирането на детската градина, като има вече предварителни разговори с швейцарски инвеститори.
В т. 12 по предложение на общинските съветници Стоянка Македонска и Петър Мутафов бяха разгледани отчетите за 2011 и плановете за развитие 2012 – 2015 г. на ОДЗ „д. Габе“ и ОУ „Г. Бенковски“. Директорката на ОДЗ Пепа Узунова разясни пред присъстващите различната стойност на издръжката на децата, влиянието, произтичащо от намаляване на раждаемостта, числеността на персонала, проблемите с покрива на сградата, амортизирания парокотел и др.
Директорът на ОУ Ецо Ецов също информира за дейността на училището в рамките на делегирания бюджет, направеното до сега със собствени средства и намеренията да бъдат подновени стари чинове, които са отпреди 30 години. На поставен му въпрос за предвидените за тази година средства за командировки, той отговори, че сумата е увеличена от 5 000 лв. на 6 000 лв., тъй като в нея са предвидени и квалификация на учителите. Стоянка Македонска настоя директорът Ецо Ецов да направи един по-обстоен и разбираем финансов отчет, който да бъде разгледан на следващо заседание на ОбС. Отчетът бе приет с 10 гласа „за“ и 2 „въздържали се“.
В същото предложение от страна на двамата съветника се иска общинската администрация да представи отчет за 2011 г. и план за развитие на дейността за 2011 – 2015 г на хората от трудовата заетост в общината. Кметът Цветанка Йотина каза, че ще бъда възложено на техния отговорник Стефка Данкина да изготви такъв отчет.
Пак в същото предложение има искане за издаване на служебни карти на общинските съветници, което бе единодушно прието.

/Следва/

Добави коментар