Община Челопеч поема доизграждането на депото за отпадъци

В продължение на пет месеца, близо 20 хил. жители на общините Пирдоп, Златица, Челопеч недоумяваха от взето от кмета на община Златица Нонка Каменова еднолично и необосновано решение за спиране изграждането на новото депо за твърди битови отпадъци. С това си действие тя отложи с няколко години финала на завършването на този важен за трите общини обект, нанесе финансови поражения и създаде условия за екологична криза. Не се намери в страната институция или хора, които да я вразумят. Но се намериха такива, които мислят с главите си, и се ръководят единствено от интересите на гражданите. Това са кметовете на община Пирдоп Антоанета Илиева и на община Челопеч инж. Алекси Кесяков. По тяхна инициатива бе проведено Общо събрание на учреденото между трите общини Дружество за изграждане на сметището.
Общото събрание се проведе на 9 април в заседателната зала на община Пирдоп. Освен кметовете на трите общини присъстваха и съответните председатели на Общинските съвети, както и общинските съветници от Златица А. Згуровски, П. Белишки, д-р М. Йорданова, Т. Чомпалов, Д. Дилова. По предложение на кмета на община Челопеч непоканеният гражданин от Златица Стоян Шиеков бе помолен да напусне залата. Мотивът бе да има равнопоставеност, тъй като няма присъстващи граждани от Пирдоп и Челопеч. Постигнат бе компромис лицето Росен Георгиев да остане в залата, представен от кмета на Златица като юристконсулт.
Общото събрание бе открито от кмета на община Пирдоп Антоанета Илиева,която припомни създадената тежка обстановка около доизграждането на депото. Тя цитира и писмо от управителя на фирмата изпълнител „Валмекс“ ООД, изпратено до кметовете на Пирдоп и Челопеч, в което той напомня, че по силата на договора и тези две общини са отговорни в имуществен и морален план за реализация предмета на дейност на дружеството. За водещ на общото събрание бе избран председателят на ОбС – Пирдоп Димитър Гочев, който прочете дневния ред и предложи съответния регламент.
По първа точка за актуалната ситуация относно изграждането на „Площадката за санитарно депониране на твърдите отпадъци“ докладва кметът на Златица. С гласовете на кметовете на Пирдоп и Челопеч докладът не бе приет. Мотивът бе ,че докладът не е пълен и се говори повече в исторически план, а не за днешното положение. Общото събрание прие актуалния доклад на Алекси Кесяков. Той попита кмета на Златица защо не е съгласувала своите действия с останалите кметове. Юристконсултът на община Челопеч Ася Иванова припомни, че съгласно т.9 всички действия се правят с решение на Общото събрание, каквото не е имало. Съмненията на Нонка Каменова към фирмата не е основание за спиране на обекта. Може да се ползва досегашният изпълнител, а претенции към него по закон могат да се предявяват до 5 години след завършване на строителството.
По втора точка с 2 срещу 1 гласа, този на Нонка Каменова, Общото събрание взе важно решение да продължи изграждането на сметището от досегашния изпълнител. Необходимо е да се направи реален разчет на времето и осигури финансирането.
По трета точка от дневния ред по предложение на кмета на община Пирдоп бяха извършени промени в Дружествения договор. Седалището на Дружеството се променя от Златица и става в Челопеч. Всеки съдружник може да осъществява контрол по дейността на дружеството, което вече се представлява от кмета на община Челопеч. Счетоводната дейност ще се извършва от община Челопеч. Дружеството може да бъде прекратено или съдружниците да го напуснат с тримесечно предизвестие. Общото събрание може да изключи даден съдружник.
Общото събрание упълномощи кмета на Челопеч да проучи реда и начина за финансиране. Ще има допитване до МОСВ, АОП и ПУДООС.
По четвърта точка Общото събрание отмени всички досегашни действия, извършени от кмета на община Златица относно спиране работата по новото сметище и връщането на парите. Общините Пирдоп и Челопеч се разграничават от всички действия на кмета на община Златица Нонка Каменова.
По пета точка бе взето решение за търсене на имуществена отговорност от община Златица за нанесени на Дружеството непоправими увреждания.
След изчерпване на дневния ред думата бе дадена на председателя на на ОбС Златица Сашка Кърпарова, която каза, че изпитва мъка от така развилите се през последните месеци събития, за да се стигне до провеждане на това общо събрание, продиктувано от здравия разум. ОбС Златица е за продължаване на работата по изграждане на депото.
По времето на работата на Общото събрание пролича, че кметът на община Златица се яви неподготвена и с постоянните си прекъсвания и реплики се стремеше да разводни работата му. Вместо да си посипе главата с пепел или да си подаде оставка като кмет тя заяви, че всички нейни досегашни действия са били законосъобразни и че се гордее с това.