Общината вече има бюджет

Община Пирдоп

/Продължение/

ОбС прие бюджета на общината за 2009 г.

В точка шеста ОбС обсъди бюджета на общината за настоящата година. Кметът на общината направи уточнения, според които още на 20 февруари е направено обявление в сайта на общината за обществено обсъждане на бюджета с последващи публикация, излъчвания по TV и радиовъзела. Неговият окончателен проект и протоколите от обсъжданията са внесени в ОбС. В изказването си кметът на общината допълни: „На заседанието на ОбС Пирдоп, проведено на 06.03.2009 г., след станали множество разисквания, не се взе решение от ОбС Пирдоп. Оттеглих мотивите си и проекта за решение, като подчертавам, че това не представлява оттегляне на вече внесения проект за бюджет за 2009 г., като по този начин, изпълнявайки докрай моите задължения и тези на общинската администрация, аз оставих в ръцете на ОбС – кога и какво решение да вземе“. Изказвания направиха Петър Чобанов, Тодор Ценов, Димитър Иванов, Здравка Николова и Росен Илиев. С 10 гласа „за“ и един „въздържал се“ на Петър Чобанов, ОбС на осмия месец от годината прие бюджета. Същият в приходната си част е 6 670 373 лв., като приходите от местни дейности са 4 000 612 лв. Делегираните разходи за държавни дейности са 2 669 761 лв. и за местни дейности – 4 000 612 лв.

И без приет бюджет общината работи

В седма точка кметът на общината представи информация за касовото изпълнение на консолидирания бюджет на общината за първото полугодие. Приходите са в размер на 3 521 768 лв., от които с държавен характер – 1 469 136 лв. и с общински характер 2 052 632 лв.
Разходите за делегирани от държавата дейности са 1 469 136 лв., от които 816 718 лв. са за образование, 197 703 лв. за социално подпомагане и др.
Разходите за местни дейности са 1 894 618 лв., от които 1 151 431 лв. за ЖС и БКС, 157 732 лв. за образование, 74 318 лв. за социално подпомагане и др. Приходите от общинската гора са 240 155 лв., а разходите са 234 702 лв.
Тодор Ценов и Ганчо Ганчев предложиха точката да не се разглежда и да се отложи за следващото заседание. Други съветници опонираха, че по закон кметът прави два пъти в годината отчет на изпълнение на бюджета. С 8 гласа „за“ и 3 „въздържали се“ ОбС прие информацията на кмета и с 8 гласа „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“, възложи на кмета на общината да подготви отчет за изпълнение на бюджета към 31.08.2009 г.

80% изпълнение на решенията на ОбС

В осма точка бе разгледан отчетът за работата на администрацията в изпълнение на решенията, взети от ОбС за първото полугодие, представен от кмета на общината. През периода са приети 92 решения. От тях 71 са изпълнени, две не са изпълнени, три се обжалват в съда, 9 са върнати за ново обсъждане в ОбС и другите са в процес на изпълнение. Изказалите си три председатели на комисии обявиха, че не приемат проекта за решение. Въпроси към кмета и предложения направиха Росен Илиев, Петър Чобанов и Здравка Николова. При гласуването с 8 гласа „за“ и 1 „въздържал се“, общинските съветници приеха информацията.

ОбС не разреши продажба на имот

В девета точка съветниците дебатираха върху докладна записка за продажба на недвижим общински имот в града, на ул.“Цар Освободител“ №101, бл.31, ет.1, ап.2. Четири съветници гласуваха „против“, двама „въздържали се“ и четирима „за“, с което апартамента няма да се продаде.

Заседанието на ОбС завърши с вземането на решение да се преведе сумата 130 лв. членски внос в НАДПОС. С друго решение се възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за изменение на ПУП в обхват на план за регулация и застрояване в кв. 45 гр. Пирдоп. Освен това със 7 гласа „за“ и 2 „против“ ОбС реши да се предостави на председателя на ОбС за ползване служебен мобилен телефон и лимит от 100 лв. за ползване на служебен автомобил.

Добави коментар