Обмен на опит и знания чрез иновативни модели между община Пирдоп и община Монестерио, Испания

На 30 август в читалище „Напредък – 1869″ – Пирдоп се проведе пресконференция на ОбА – Пирдоп, във връзка със стартирането на проект „Прилагане и развитие на иновативни модели на социални предприятия в Община Пирдоп“. На пресконференцията присъстваха кметът на община Пирдоп инж. Цанко Цанов, секретарят на общината Николина Божкова, директорът на „Дирекция бюро по труда“ Мария Шентова, както и служители от ОбА – Пирдоп.

Конференцията бе открита от инж. Цанко Цанов, който представи екипът за организация и управление на проекта. Негов ръководител е Николина Божкова, координатор е Надя Мутафова, технически сътрудник – Арина Тодорова, счетоводител е Полина Бахчеванова. 

Кметът инж. Цанко Цанов информира, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз „Инвестира във вашето бъдеще!“. Неговата стойност е 94 672,95 лв. и е 100% е финансиран от програмата, а продължителността му ще бъде 12 месеца.

Николина Божкова представи пред присъстващите подробно, какво ще включва проектът. С него ОбА – Пирдоп цели да се създадат подходящи условия за обмен на опит и знания, чрез иновативни модели. Специфичните цели са да се подпомогне сътрудничеството между ОбА – Пирдоп и ОбА – Монестерио, Испания; да се създадат и приложат интегрирани модели за социално включване на лица от ромски произход; да се подпомогне социалната интеграция на младежите в риск и да се развият иновативни модели на социални предприятия. Целевата група по проекта са лица, работещи в социалните заведения и Общинска администрация Пирдоп, чийто избор е съобразен с изискванията на програмата и потребностите на местните бенефициенти.

Изпълнението на проекта включва няколко дейности. Предвижда се разработване на изследване за иновативните практики, прилагани от социалните предприятия в областта на социалното включване по примера на Община Монестерио, Испания. За да се случи това 6 експерта от България и 1 преводач ще посетят испанския партньор за 5 дни и ще се запознаят практически с неговия опит в областта на социалните предприятия. Проучените добри практики ще бъдат използвани от българските експерти като готови модели за решаване на значими и актуални проблеми в социалната сфера, дефинирани след изготвения анализ. Друга дейност на проекта е провеждането на кръгла маса, чиято тема ще бъде „Ролята на социалните предприятия – иновативни подходи в полза на хората и обществото“. По този начин целевата група заедно с представители на общинските администрации, на стопанския и неправителствения сектор, гражданите и медиите ще се запознаят с резултатите от проведеното изследване, както и с възможността за прилагане на социалните практики в областта на социалното включване. Добрите и иновативни практики в областта на социалното включване ще бъдат обобщени и синтезирани като се издаде наръчник с иновативни модели. Той ще бъде прекият резултат от проекта и неговата амбиция ще бъде да е полезен не само за община Пирдоп, но и за други общини в България. По проекта се предвижда и обучение на целевата група от 30 човека. Основната цел е да се развият иновативните модели на социални предприятия; да се подпомогне социалната интеграция на младежите в риск; да се насърчи създаването и прилагането на интегрирани модели за социално включване на лица от ромски произход.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са повишаване знанията, квалификацията, както и мотивацията на целевите групи; подобряване ефективността; да се натрупа опит в операция „Без граници“; да се обменят идеи и опит.

По време на пресконференцията присъстващите имаха възможност да задават въпроси, свързани с проекта. Всички те попълниха и анкетна карта, свързана със социалния им статус.

Добави коментар