ОбС проведе заседание в Душанци

 

На 26 ноември, в тържествената зала на кметство Душанци се проведе редовно заседание на ОбС – Пирдоп. Няколко дни преди тази дата Постоянните комисии също проведоха заседанията си в селото. На заседанието присъстваха 12 съветници.
Преди да бъде обявен рекордният дневен ред от 28 точки, председателят на ОбС Пенка Цомпова прочете две заявления на общински съветници. Първото бе от Васил Кафеджиев, който поради служебна ангажираност желае да му бъдат прекратени правомощията. Второто бе от Росен Илиев, който подава оставка като член на Комисията за разкриване конфликт на интереси и член на Комисията за отпускане на финансови помощи на жителите от общината.
Петър Чобанов попита защо след взето решение на 29 октомври в дневния ред не е внесен за разглеждане одиторският доклад за двете училища. Председателят на ОбС прочете по този повод докладна записка на кмета на общината, според която след изготвянето му той ще бъде предоставен на вниманието на ОбС.
Членът на Общинската избирателна комисия Иванка Камберова обяви решение №110/23.11.2009 г. за обявяване за избран следващият кандидат в листата за общински съветници от ПП „ГЕРБ“ Мария Шентова. Същата е депозирала заявление, в което е заявила, че напуска работата си като зам.-кмет на общината. Мария Шентова положи клетва и зае мястото си в състава на ОбС.
Димитър Гочев предложи точка 27 за разглеждане и искане за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на ОбС да стане първа. Със 7 гласа „против“, 5 „за“ и 1 „въздържал се“ предложението не бе прието.

Над 270 хил. лв. за преобразяване на Душанци

По първа точка кметът на Душанци Иво Георгиев информира ОбС за изпълнение на План-програма за целите и приоритетите на селото за периода 2008-2013 г.
Капиталовите разходи за 2008 г. са 192 112 лв., вложени в Пречиствателната станция, пътя от Пирдоп през Душанци за Антон, проект за Реконструкция на ВВМ и реконструкция за водохващане „Куфарита“.
Ремонтите през 2008 г. възлизат на 147 521 лв. Те обхващат укрепване на моста на р. „Куфарите“, подмяна на водопровод, аптечен пункт, читалище, църква и бикарник.
Капиталовите разходи до края на октомври са 93 462 лв. основно за изработване на проекти. Ремонтите за този период са 31 292 лв.
В изложението си кметът на селото информира за хода на работите, свързани с рекултивацията на хвостохранилището „Медет“; разсадника, в който са произведени 90 хил. бр. фиданки; съвместната дейност с „Аурубис“ относно ремонта на пенсионерския клуб и ЦДГ; участие в програми по присъединителни фондове; сметосъбирането и сметоизвозването.
Изказвания направиха Герман Кърпаров и Павлина Пенелова – председатели на „ЕКОМЕДЕТ“. Изготвен е технически проект за хидротехническо съоръжение, за отвеждане на високите води от яз. „Жеков вир“ и третият вариант за отвеждане на водите и заустване в р. Тополница, с дължина на тунела 3 км. Кметът на общината съобщи, че съоръжението ще струва на държавата около 25-30 млн. лв.
ОбС прие изнесената информация.

Сабина Илиева – с почетния знак на общината
ОбС разгледа постъпила докладна записка от кмета на общината, която бе включена като втора точка от дневния ред. В нея се съобщава, че на 15 декември Сабина Илиева планира да изнесе юбилеен концерт в читалището, по повод нейната 50-годишнина и 35 години творческа дейност. В тази връзка се предлага Сабина Илиева да бъде удостоена с почетен знак на община Пирдоп за активно дългогодишно участие в културния живот на общината по случай 50-годишния й юбилей. С гласовете „за“ на всичките 13 общински съветници, предложението бе прието.

Кметът на общината разясни същността на водния проект за Душанци
В следващата точка кметът на общината запозна ОбС с проект „Интегриран воден проект на Душанци и обект „Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води с външно електрозахранване и пътна връзка – Душанци“. На 23 октомври 2009 г. ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция подписа 216 договори със 180 малки общини по мярка 321 и 322, по програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Сред тези общини е и Пирдоп, чиито проекти по подобекти ЕТАП 1-ви и 2-ри са сред одобрените. Общата стойност възлиза на 12 671 323 лв.
Обектът за изграждане на пречиствателна станция за питейни води е приет за финансиране със споразумение с МРРБ от 2007 и 2008 г., на стойност 949 944 лв. Общината е изплатила на „Екогарант – ЕИ“ – ЕООД 70 320 лв. за проектиране и авансова сума 98 625 лв. за строителство през 2007 г. Поради неизпълнение на договорните задължения и срокове, общината е завела дело срещу фирмата, което продължава.
След изказванията ОбС прие информацията за сведение.

ОбС даде съгласие за писмени гаранции за проектите

ОбС даде съгласието си кметът на общината да издаде писмена гаранция на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в размер на 110% от стойността на авансовото плащане за сумата 993 409 лв. със срок за предявяване до половин година от изтичане на срока на договора за отпускане безвъзмездна финансова помощ.
Тази гаранция се отнася за подобект: „Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа“ по интегрирания воден проект на с. Душанци.
Във връзка със сключения договор за безвъзмездна финансова помощ за подобекти в село Душанци: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и ЕТАП 1-ви от изграждането на канализационната мрежа на стойност 4 426 936 лв., общината в качеството на ползвател по договора има право на 20% авансово плащане. ОбС даде съгласие кметът да издаде писмена гаранция за авансово плащане на сумата от 973 925лв.
Третото съгласие, което ОбС даде на кмета на общината е да издаде писмена гаранция на ДФ „Земеделие“ също за авансово плащане на стойност 820 350 лв. То е за подобект „ЕТАП-2-ри от изграждане на канализационна мрежа“ в Душанци.
Кметът на общината направи задълбочени обяснения. В случая Агенцията иска да гарантира дейностите, които предстоят по договорите, като за целта е необходима тази писмена гаранция, в размер на 110%, което включва само авансовата сума. От общината не се изисква да има гаранция за налични пари по банковите сметки. На поставените въпроси от Р. Илиев, Т. Ценов, Л. Джуров, Ц. Цанов, П. Чобанов бяха дадени отговори.

Изменение на Наредбата за такси и цени на услуги

С 13 гласа „за“ ОбС прие изменение и допълнение в чл. 36 т. 2 от раздел IV на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в общината. В кметство Душанци за нотариална заверка – за удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес за първи подпис ще се плаща 5 лв., а за всеки следващ по 2 лв.; за удостоверяване съдържанието на частни документи върху първия екземпляр на първа страница ще се заплаща по 10 лв., а за всяка следваща по 2 лв., като останалите екземпляри се таксуват като преписи – за първа страница по 3 лв. и за всяка следваща – 2 лв.

(Следва)

Добави коментар