ОбС прие отчета на кмета на общината за изпълнение на бюджета

Община Пирдоп

На 29 юли, в лекторията на читалище „Напредък“ се състоя редовното заседание на ОбС – Пирдоп. Присъстваха 12 общински съветници, членове на общинската администрация и граждани.
По първа точка от дневният ред кметът на общината Антоанета Илиева направи отчет на бюджета на община Пирдоп към 30.06.2008 г. С 10 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ отчетът бе приет.
По втора точка отчет за изпълнение на решенията на ОбС – Пирдоп в периода 14.11.2007 – 25.07.2008 г. докладва кметът. През отчетния период всички решения на ОбС са изпълнени, с изключение на едно – намиране на средства за закупуване на лизинг на сметосъбираща машина за общината, по което в момента се работи. С 11 гласа „за“ отчетът беше приет.
По следващата точка бе представен отчет от Председателя на ОбС – Пирдоп за дейността на ОбС – Пирдоп и неговите постоянни комисии за периода 14.11.07 -25.07.2008 г. Бяха дадени няколко предложения от Росен Илиев за пълно присъствие на членовете на комисиите и присъствие на хора от общинската администрация при заседанията на комисиите, както и при обявяване на дневния ред на заседанията той да бъде разлепен на повече места в града. Тодор Ценов предложи при следващи заседания да се включват по-малко точки в дневния ред. След обсъждане на предложенията, с 11 гласа „за“ отчетът бе приет.
Четвърта точка от дневния ред предизвика много дебати от страна на гражданите и общинските съветници. Докладна записка, относно утвърждаване на ценоразписа за дървесина от временен горски склад и от постоянен централен склад – Завод – 8 /или до корен потребител/ за второто шестмесечие на 2008 г. Кметът на общината обоснова предложението си за поскъпване на дървата за огрев за населението на общината с 10%, поради увеличение на горивата и високи държавни такси. На въпросите на общинските съветници отговори Добринка Балканджиева – ръководител на звено „Гора“. Пенка Цомпова предложи да не се гласуват новите цени на дървата за огрев. За предложението на кмета Антоанета Илиева гласуваха 5-ма общински съветника „за“, 4-ма „против“ и 2-ма „въздържал се“. По предложението на Тодор Ценов за запазване на старите цени и през второто полугодие гласуваха 7 „за“, 3 „против“ и 1 „въздържал се“. Предложението бе прието и цените на дървата за огрев за населението се запазват на старите цени.
По пета точка, относно кандидатстване на община Пирдоп по ОП „Административен капацитет“, с проект „Прозрачна местна администрация“ и подписване на сътрудничество с община Мирково, докладът на кмета бе приет с 11 гласа „за“.
По следващата шеста точка Антоанета Илиева докладва относно кандидатстването на община Пирдоп по ОП „Развитие на селските райони“ Ос 3 „Подобряване качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика“ мярка 321, „Основни услуги на населението и икономика в селските райони“ и мярка 322 4 „Обновяване и развитие на населените места. С 11 гласа „за“ докладът бе приет.
След кратка почивка дневният ред бе продължен с докладна записка на кмета на общината по седма точка относно: Продължаване действието на сключените договори за отдаване под наем терени, сгради и помещения – общинска собственост в гр. Пирдоп и с. Душанци. Взе се предложение поради промяна в Наредбата, общинските съветници да заседават по тази точка отново в края на м. август.
С 12 гласа „за“ докладната бе приета.
По осма точка, бе разгледана докладна записка на кмета относно: Продажба на общински недвижими имоти – частна общинска собственост в гр. Пирдоп, ул. „Цар Освободител“ №57 А, бе взето решение с 12 гласа „за“, за провеждане на процедура за търг с явно наддаване с оскъпяване не повече от 20%.
По девета точка с 12 гласа „за“ се взе решение за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имот – ЧОС, находящ се на ул. „С. Румянцев“ №9, който ще се проведе на 16. 09. 2008 г.
Продължителни и буйни дебати имаше по 10 точка от дневният ред, относно: Търг с явно наддаване за продажба на имоти – ЧОС в м. „Ташлъ тепе“ с. Душанци. Докладва кметът на общината, а пояснения направи кметът на с. Душанци Иво Георгиев. След дълги питания, обяснения и дебати, постъпиха няколко предложения за начална тръжна цена: от Антоанета Илиева – 3,6 лв. на кв.м, от Здравка Николова – 10 евро на кв.м., от Петър Чобанов – 50 евро на кв.м., от Димитър Гочев – 5 евро на кв.м. С 11 гласа „за“ и 1 „против“ се гласува решение за провеждане на търг с явно наддаване, с начална тръжна цена от 10 евро на кв.м.
По единадесета точка докладва председателят на ОбС Димитър Гочев, с 9 гласа „за“ и 1 „против“ бе взето решение за отмяна на Решение №80/29.05.2008 г., касаещо стартиране на процедура по замяна на общински гори и земи, срещу такива от Държавния горски фонд.
По дванайсета точка от дневния ред, относно: Приемане наредба за управление на Общинските пътища в Община Пирдоп, бе внесено предложение за направа на проект за транспортна схема в общината. С 10 „за“ предложението бе прието.
Докладната записка на кмета по тринайсета точка от дневния ред относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги в община Пирдоп, бе приета с 10 гласа „за“.
По четиринайсета точка от дневният ред кметът на с. Душанци Иво Георгиев представи докладна записка, относно: Промяна в наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища. С 10 гласа „за“ докладната записка бе приета.
По петнайсета точка бе разгледана докладна записка, относно подадена молба от Иванка Петкова за ползване на сграда – ЧОС, находяща се в с. Душанци. Общинските съветници решиха поради промяна в Наредбата, молбата да се пренасочи към „Комисията за общинска собственост“ и да се отложи разглеждането до следващата сесия. С 10 гласа „за“ предложението бе прието.
С 10 гласа „за“ по шестнайсета точка бе приета докладна на кмета на общината относно: Изплащане на дължимите суми по гражданските дела на „Еко Шато“ ООД.
По допълнително включената в дневния ред седемнайсета точка, относно молбата на Красимир Богданов, бе решено да му бъде учредено право на строеж към „Халите“ в гр. Пирдоп, на цена 50 лв. на кв.м. С 10 гласа „за“ разрешение бе дадено.
По последната точка от дневният ред Комисията по икономика даде предложение за отпускане на средства за безкасова финансова помощ за поставяне на изкуствена става на Даниел Сербезов в размер на 3 040 лв. С 10 гласа „за“ предложението бе прието единодушно.

Христина Петрова

Добави коментар