ОбС – Челопеч определи размера на местните данъци и такси

На 30 декември в заседателната зала на община Челопеч се проведе извънредно заседание на ОбС – Челопеч, в което участие взеха 9 общински съветници. 

ОбС – Челопеч прие годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г. Съветниците измениха и допълниха наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Челопеч. Издаването на разрешение за ползване на воден обект, който е публична общинска собственост вече ще струва 250 лв. Разрешителното за водовземане от воден обект – публична общинска собственост ще бъде 250 лв., а продължаването на срока на разрешителните ще е 100 лв. За изменения и/или допълнения на разрешителните, таксата ще бъде 130 лв.

Изменена бе наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Челопеч. Измененията касаят определянето на размера на данъка върху недвижимите имоти. Той ще се определя в размер на 1/1000 за жилищни имоти на граждани върху данъчната оценка, 2/1000 за нежилищни имоти на граждани върху данъчната оценка, 2/1000 за жилищни и нежилищни имоти на субекти, осъществяващи дейност по Търговския закон, върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка. Размерът на данък за лица, осъществяващи дейност по Търговския закон, които развиват дейност на територията на община Челопеч, се определя в размер на 0.1/1000. 

ОбС освободи от такса битови отпадъци хората, които осъществяващи дейност по Търговския закон и развиват дейност на територията на община Челопеч, извършват производствена дейност, или предоставяне на услуги на населението с изключение на търговска дейност, имат разкрити до 20 постоянни работни места. Те ще заплащат 50% от таксите за технически и административни услуги. 

ОбС отпусна финансова помощ на Светослава Николова в размер на 800 лв. финансова помощ на Ненко Биволаров в размер на 960 лв. Съветниците приеха към общината да се разкрие услугата Домашен Социален Патронаж през 2015 г. 

ОбС – Челопеч декларира, че ще осигури средства в размер на 50 % от общия бюджет на проект „Реконструкция и преустройство на общинска сграда в с. Челопеч в център за социална интеграция и рехабилитация“, но не повече от 139 400 лв., необходими за осигуряване на собствения принос по проекта, както и необходимите средства за извършване на всички допустими разходи преди възстановяването им от Проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика. Ще бъдат осигурени и средства в размер на 50% от общия бюджет на проект „Разширяване и модернизация на сградния фонд на ОДЗ „ Х. Кр. Андерсен“, но не повече от 200 000 лв. с ДДС, необходими за осигуряване на собствения принос по проекта. 

Съветниците измениха и допълниха Наредба №2 за поддържане на чистотата и опазване на околната среда на територията на община Челопеч. ОбС отменени Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучета, приета с решение № 129 по протокол №18/28.04.2005 г. и прие нова Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучета на територията на община Челопеч. 

Добави коментар