ОбС Прегласува върнато решение от областния управител

ОбС потвърди върнато решение

На 29 март ОбС проведе извънредно заседание, което бе предшествано от Общо събрание на „Медицински център І“, чийто УС е Общинският съвет. Общото събрание закъсня с повече от половин час, докато се събере необходимият кворум от 7 общински съветници.

ОбС прие годишния отчет на МЦ-I

Общото събрание на Медицинския център бе ръководено от неговия управител д-р Иван Стойнов. Разяснения и отговори на въпроси по предварително раздадения отчет направи гл. счетоводител М. Касабова. Активите на това търговско дружество възлизат на 100 хил. лв., от които сгради – 68 хил. лв., земя – 12 хил. лв., суровини и материали – 2 хил. лв., други вземания – 1 000 лв., парични средства – 9 хил. лв.

В пасивите е записан собствен капитал от 327 хил. лв., непокритата загуба е 232 хил. лв., задълженията са 600 хил. лв. Паричните потоци от основната дейност са 60 хил. лв.

Извършено е бракуване за 30 хил. лв., каквото не е правено от 1998 г. Медицинското оборудване е амортизирано, но все още се използва. 60 % от приходите са от медицински услуги, 20 % от дарения и 20 % от наеми. Д-р Стойнов благодари на общинското ръководство за закупените консумативи и гориво. Необходимо е да се увеличи стойността на сградата, заради извършения ремонт, заплатен от общината. Загубите от 232 хил. лв. ще се покриват от печалбата.

Някои общински съветници все още не са разбрали, че МЦ І е общински. Повод за такъв извод дават поставените въпроси към управителя. Не може д-р Стойнов да плаща на общината данък сгради и такса смет, след като сградата е общинска, а не негова. Не е изяснен и проблемът със застраховане на сградата. Вече цяла година ОбА и ОбС не могат да намерят време за изясняване и вземане на решение относно изтеклия срок на договорите за наем и за бъдещите такива. В общината работят трима юристи и би следвало проблемът да бъде решен своевременно.

ОбС прие годишния отчет за приходите и разходите и баланса на „Медицински център“ І – Златица ЕООД.

ОбС прегласува върнато решение

Със своя заповед № ОС-9/14.03.2013 г. областният управител връща решение № 230/25.02.2013 г. на ОбС. Решението е прието с 9 гласа „за“, с което ОбС дава съгласие община Златица да приеме от „Аурубис България“ АД левовата равностойност на сумата от 120 хил. евро и възлага на кмета на общината да сключи договор за приемане на дарението. Според областния управител решението е незаконосъобразно, поради нарушаване на материалния закон и нарушаване на съдопроизводствените правила.

В търсенето „под вола теле“, областните юристи са се позовали на факта, че на съответното заседание на ОбС е отсъствал един общински съветник, без да се знае по каква причина. Това не е работа на областния управител. Съгласно ЗМСМА при отсъствие на даден съветник, никой не може да го задължи да каже причината за неучастието му в заседанието. Законът е категоричен, че при три последователни неявявания, или общо пет за една година, правомощията на общинския съветник се прекратяват. Освен това за редовно се приема това заседание, на което присъстват повече от половината съветници, или в случая 7 души. Това означава, че ако отсъстват 6 общински съветници, без значение по каква причина, заседанието е законно. 

На следващо място е посочено, че липсва мотивирано предложение от страна на „Аурубис“, което да обоснове нуждата от сключване на договор за дарение.

В писмо до областния управител и в докладна записка до ОбС, кметът на общината посочва, че решението не подлежи на контрол за законосъобразност съгласно ЗМСМА и предложеното да бъде потвърдено. Кметът инж. Магдалена Иванова сподели, че досега всички върнати решения от областния управител са предхождани от провеждан телефонен разговор между него и твърде услужливо лице от общината, което няма мъжество да заяви открито претенциите си. Тодор Чомпалов попита, ако Аурубис би дал 250 хил. лв дарение на областния управител за предизборната компания на ГЕРБ, дали парите биха били отказани. 

След разискванията присъстващите 10 съветници единодушно потвърдиха решение №230. На областния управител няма да бъдат посочени причините за отсъствието на Георги Бояджиев, Асен Згуровски и Димитър Харалампиев.

Добави коментар