ОбС – Пирдоп – Приети са решения за продажба на имоти частна общинска собственост

Продължение от бр. 48
Като следващо решение общински съветници приеха да бъде продаден общински недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ ХV-1835, „За обществено обслужване“ в кв.103, гр. Пирдоп на ул.“Славци“ №2А. За имота има изготвен ПУП и е одобрен със Заповед на кмета от 29.06.2011 г. Молбата за закупуване е постъпила от Никола Брайнов.
Да бъдат продадени и общински недвижими жилищни имоти – частна общинска собственост в гр. Пирдоп, кв.52А и кв.52Б /при болницата/, които също имат изготвени ПУП и оценки от лицензирани оценители – такова решение приеха още общинските съветници.
С гласовете на съветниците бе променен списъка на общинските жилища (апартаменти) – частна общинска собственост на гр. Пирдоп за 2011 г.
Приеха се годишните програми за развитие на читалищната дейност на читалище „Напредък 1869″ град Пирдоп и на НЧ „Светлина 1910 г. “ село Душанци.
Общинският съвет гласува положително и съществуването на паралелка в СОУ „Саво Савов“ Пирдоп под определената норма – IX б клас, 18 ученика, за учебната 2011/2012 г.
В последната точка бе прието решение председателят на ОбС Райна Алдева да бъде представител на община Пирдоп в Националната асоциация на председателите на общински съвети в България.

/Следва/

Добави коментар