ОбС-Златица прие две наредби

ОбС прие две наредби

На 23 януари ОбС проведе редовно заседание, в което участваха 12 съветници. В дневния ред бяха включени 6 точки. Беше поставен въпроса, че е твърде късно сесията да започва в 17,30 часа. Това означава, че някои от заседанията могат да продължат до полунощ. Следва да се има предвид, че не малка част от общинската администрация трябва също да присъства, което е извънреден труд и влиза в конфликт с кодекса на труда, а Инспекцията по труда само това чака. Ето защо ОбС реши сесиите по принцип да започват не по-късно от 16:00 часа.

ОбС прие наредба за общинската собственост

След като се изчака законният 14-дневен срок, през което време проекта за Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество беше достояние на обществеността, с пълно болшинство ОбС я прие. Старата наредба е от няколко години и не кореспондира с многото промени и допълнения в Закона за общинската собственост. Има нови изисквания относно процедурите за отчуждаване; сроковете за отдаване под наем; учредяване правото на строеж и надстрояване; замяна с общинско имущество и др.
С новата наредба ОбС и кметът на общината ще работят при ясни правила – нещо, от което съветниците от предишния мандат бяха лишени.

ОбС при Наредба за управление на общинските пътища
Такава наредба се приема за първи път, което обуслови тя да бъде допълвана и променяна от комисиите. С нея се определят условията и реда относно собствеността, ползването и управлението, както и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътищата от общинската пътна мрежа. Тъй като разглежданата материя на пръв поглед изглежда позната, това даде основание на някои съветници да предлагат конкретни промени, които ограничават всестранността на нейното приложение. С това се отнемат права, които са в компетенцията на кмета на общината. Не можа да се разбере например има ли разлика между понятията общински пътища и улици в населените места.Някои от положенията в наредбата се повтарят в други наредби, като тази за опазване на обществения ред. Това налага досегашните стари наредби да се актуализират и техните съдържания да не се преплитат и противопоставят.

Спорове, относно обнародването актовете на ОбС

Когато се говори за наличие на гражданско общество, в значителна степен това зависи и до колко гражданите са информирани за актовете на ОбС. В тази връзка в дневния ред бе предвидено ОбС да разглежда как ще се осъществява тази дейност и какви са офертите на местните медии – в. „Камбана“, в. „Регион“, радио „Ауреа“ и ТВ Средногорие медия.
Кметът Магдалена Иванова информира за намерението общината да издава месечен бюлетин, което повдигна много въпроси. Не е ясно какво ще се публикува в този бюлетин след като местните медии своевременно ще осведомяват населението какво се случва в общината. Вероятно идеята е взаимствана от пирдопския бюлетин, издаван през миналия мандат, който е струвал хиляди левове на данъкоплатците.
Като цяло съветниците се обединиха около мнението, че гражданите имат различни предпочитания за осведомяване – от вестниците, за което Стефан Попов напомни, че написаното остава; от радиото и телевизията, както и комбинирано. Цанка Варгелова апелира за равнопоставеност между медиите.
ОбС даде правото на председателя на ОбС според обстановката да преценява на в коя от медиите кои актове на местния парламент да бъдат публикувани.

Кметът отговори на поставени въпроси

Кметът на общината отговори на въпроси, поставени на миналата сесия. Един от тях е чия е собствеността на имотите в кв. 68 и 88, намиращи се в междублоковите пространства, във връзка с изпълнение на проект. Възстановеният имот в кв. 88 на Панджерови е съобразен с проекта и е изключен. Другият имот не е нанесен на одобрените проекти.
В общината е получено писмо от Държавен фонд Земеделие. В него се съобщава, че е отказано финансиране по мярка 321 на проект, относно изграждане на спортни съоръжения – стадиона на стойност 5 607 000 лв. Този проект бе разработен от Нонка Каменова, но е отхвърлен поради допуснати съществени пропуски. За сметка на него общината ще участва с проект за подмяна на ВиК мрежата.
Кметът Магдалена Иванова информира, че е постъпило писмо от „Елаците Мед“ АД, че ще поставят при аварийни ситуации временна помпена станция в м. „Саята“ – общински имот, с площ близо 9 дка.
На 1 февруари от 17,30 часа в малката зала на читалището ще се проведе обществено обсъждане, относно възможността за газифициране на общината. Постъпило е предложение от фирма „Си Ен Джи Марица“ – ООД. За общинските съветници от краткото писмо не стана ясно точно за какво става дума. Следва да се постъпи сериозно, внимателно и всичко да бъде изяснено до подробности, за да не попадне общината на подводни камъни. Газифицирането не е лъжица за всяка уста. То означава тотално разкопаване на всички улици, без яснота колко време ще продължи възстановяването. От голямо значение ще бъде и бъдещото поведението на този, който ще върти кранчето и ще определя цената на синьото гориво.

На кмета на общината бяха поставени въпроси коя фирма и как е спечелила да работи по възстановяване на къща-музей „Гагарин“. Фирмата е софийска и изборът е станал в края на предния мандат.
Относно хижата – извършват се работи, с цел да се спре нейното разрушаване.
Според ЗМСМА ще бъде определено помещение в общината, в което гражданите могат да се запознават с актовете на ОбС, както и стая за общинските съветници. На кмета не беше спестен неудобният въпрос докога в ОбА ще работят пенсионери, на фона на безработицата и наличието на млади образовани хора.
В края на сесията председателят на ОбС предложи да се създаде Инициативен комитет, с председател Тодор Чомпалов за събиране на средства от общинските съветници, с цел издигане паметник на Петър Балов в с. Петрич. Този достолепен българин е първата от общо 172 жертви, загинал на 23 април 1876 г. по време на Априлското въстание.

Тодор Чомпалов

 

Добави коментар