Нонка Каменова – с гръб към заседанията на ОбС – Златица и проблемите на гражданите

На 28 юли ОбС – Златица проведе редовно заседание в присъствието на 11 общински съветника. На заседанието присъства екип от Сателитния канал „България“, повикан от Нонка Каменова.
Заседанието продължи близо пет часа, от които половин час отиде за уточняване на дневния ред. От него отпадна разглеждане на докладна записка на кмета на общината, относно изменение на наемните цени, поради нежеланието на Нонка Каменова да присъства на заседанието на комисиите. Също така от дневния ред отпадна разглеждане на докладна записка на кмета на село Петрич, поради непредставяне на становище по нея от кмета на общината.
По неслучайно съставен сценарий, кметът от общината, освен че не присъства на две заседания на три Постоянни комисии, за последен път демонстрира явно неуважение към ОбС и не присъства на заседанието. Това даде основание на Петър Белишки да предложи три от точките в дневния ред да не се разглеждат, след като вносителят – кметът на общината, отсъства и няма кой да дава обяснения и да отговори на въпросите. Предвид на обстоятелството, че по т. 4 и 5 трябва да се вземат решения, които касаят и други общини и срокът изтича на следващия ден, той оттегли предложението.
По първа точка, по указание на областния управител, ОбС преразгледа решение № 82 и 95 от 2.02.2008 г. С молба от 18.02 2008 г. до кмета на общината на „Хидроенергетика“ – ООД Пловдив иска да бъде приета експертната оценка на земя в землището на село Петрич, като право на преминаване на ел. провод към МВЕЦ „Тополница“. Според докладна записка на Нонка Каменова, депозирана в ОбС цели три месеца по-късно на 12.05.2008 г., имотите били общинска собственост. По този повод П. Белишки каза, че ОбС заложи авторитета си, а се оказа, че не си е свършил работата. В случая се е работило на доверие, без вярно подадена информация от ОбА. Трудно се работи в такава обстановка. Докладната записка на кмета е подвеждаща.
При тези фактически обстоятелства, ОбС отмени своето решение. Следващото решение №95 бе, че ОбС даде на 02.06.2008 г. съгласието си на ЕТ „Маги- 3″, с управител Атанас Милев да му отдаде под наем терен в района на „Пазарището“. Тогава т.нар. юрист на общината Росен Георгиев, категорично увери ОбС, че няма никакви пречки да се вземе такова решение. За да не се бавят нещата, ОбС му се довери и взе решението, но съгласно указание на областния управител, то е неправилно и следва да се проведе търг или конкурс. По този повод станаха разисквания.
Асен Згуровски: Юристът нееднократно ни подвежда. Той трябва да си подаде оставката. Излага ОбС пред областния управител и други институции, не мисли за Златица, а само слуша музика със слушалки на ушите. От него не искам повече никакви правни съвети. Той подведе нашия съгражданин, развиващ бизнес в града.
П. Белишки: И този път ОбС не си свърши работата. В стремежа си да удовлетворим желанието на Ат. Милев, не огледахме добре нещата и подведохме нашия съгражданин. Нямаме информация, няма вече техническа служба. Изгонен бе юристконсулът Теодора Ефтимова, целенасочено се разбива общинската администрация, търсят се хора под нивото на кмета.
М. Михайлов – секретар на общината: Служба Общинска собственост е без хора, нищо не може да се предприеме. Когато Нонка Каменова присъства на заседание на ОбС ще взема отношение по администрацията.
Председателят на ОбС заяви, че ще бъде вносител на промени в Наредбата за общинската собственост. Ще продължи изготвянето на Подробен устройствен план на „Пазарището“, но се чака от много време Нонка Каменова да представи информация за общинската собственост. След разискванията ОбС отмени и това решение.
По следваща точка ОбС преразгледа решение №85 и внесе яснота във 2 точка, в която не бяха уточнени началните тръжни цени за продажба на дървесина на корен за гражданите. В чл.53 от Закона за горите, минималните такси се определят от Министерския съвет, а ОбС може да ги увеличи. ОбС прие минимална тръжна цена 10 лв/куб.м.
По трета точка ОбС разгледа докладна записка на кмета на село Карлиево Иван Иванов. След проведени разговори и взето решение на УС на ПК „Златица“91, ОбС даде съгласие кметът на селото да закупи недвижим имот, представляващ постройка за казани за варене на ракия, със застроена площ 55 кв.м. и прилежащ терен от 175 кв.м., за сумата от 4 050 лв, която е осигурена от спонсори. Иван Иванов бе упълномощен да сключи договор за закупуване на имота.
По т. 4 и 5 ОбС взе бързо решение, за да не се провали кандидатстването по общински проект по Оперативни програми. Разяснения направи общинската служителка Силвия Георгиева. По първия проект „По-добро управление, чрез повече публичност, прозрачност, отчетност и контрол по ОП „Административен капацитет“, 1. „Добро управление“, 1-2 „Прозрачна и почтена държавна администрация“ бенефициент е община Златица, с партньори общините Антон, Копривщица и Чавдар. По втория проект „Административен капацитет“ по процедура по приоритетна ос I „Добро управление“, под приоритет 1.4 „Администрация партньор на бизнеса“ бенефициент е община Копривщица, а партньор – община Златица.
Във връзка с програмите за кандидантстване, ОбС одобри споразуменията за междуобщинско сътрудничество. В изказванията се очерта становището на общинските съветници, че думата прозрачност досега е чужда за общинската администрация по вина на кмета на общината.
П. Белишки: Виждаме каква е до сега публичността и прозрачността, когато до ОбС не достига никаква информация. Ние нямаме доверие в кмета и не случайно с решение я задължихме да информира ежемесечно ОбС, особено що се отнася за извършените финансови разходи. Но тя не ни предоставя нищо. ОбС работи на тъмно и се надявам той пръв да се възползва от изпълнението на тези програми“.
Стойността на проектите е 504 107 лв. и не се изисква съфинансиране от страна на общината.
По шеста точка отново в отсъствието на кмета на общината ОбС разгледа нейна докладна записка, в която се обяснява необходимостта от подмяна на водопроводната мрежа от околовръстното шосе до чешма„Гергана“, с дължина 290 м, преди да бъде асфалтирано шосето. В докладната записка Нонка Каменова предлага за целта да се пренасочат 50 хил.лв., предназначени за разширение на училището. В изказванията си съветниците не възразиха, че ремонтът е необходим, но изказаха съмнения относно предложената от кмета количествено-стойностна сметка, в размер на 40 хил.лв. без ДДС и категорично отказаха да се пипат парите от училището.
Ас. Згуровски: „Не коментирам цените, зная проблема, но не съм съгласен с пренасочване на средства от училището. Да дадем възможност на кмета да се размърда и да намери необходимите средства.
П. Белишки: „Водопроводът е важен, но нямаме отчет за изпълнение на бюджета и не знаем има ли преизпълнение на приходите, за да вземем решение. Предишната ОбА осигури 500 хил.лв. за училището, а сега кметът посяга на определените едва 64 хил.лв. за него. Питам кмета, който го няма сега, от тези 64 хил.лв. има ли вложени в училището. Имам съмнения за нецелесъобразно изразходване на общински пари“.
Д. Дилова: Върнахме се от село Долно Драгалище, в което само за няколко месеца са усвоени 100 хил.лв. за капиталови разходи. В интервю, дадено в списание „Бизнес свят“ кметът на общината е казала, че ще създаде екип и ще привлече много средства от местни мощни фирми. Дали това някога ще стане?
Н. Додеков: Комисиите предлагат ОбС да вземе решение за извършване на ремонта. Първата докладна на кмета беше един лист, без обосновка и направо искаше 50 хил.лв. На следващото заседание на комисията се представи силно завишена количествено-стойностна сметка. Излиза, че едно отклонение до дадена къща ще струва 650 лв. Има много по-ниски оферти.
Т. Чомпалов: „В града има 50 км. водопроводи – остарели и постоянно авариращи. За цялостната подмяна ще са необходими милион лева. Целесъобразно е преди полагане на асфалта да се подменят тръбите в този участък, но много е лесно и безотговорно да се пренасочват парите от училището. Както се вижда, кметът не иска да има завършено училище. Да се поразмърда малко и да намери пари, иначе защо е кмет. Не е за пренебрегване и факта, че ВиК системите са собственост на търговското дружество „ВиК“ – ЕООД София. Като се вложат пари от общината, това дружество автоматично ще си ги включи в актива и когато дойде времето за създаване на общинско ВиК, общината ще трябва да купи това, за което е дала пари. ВиК София не инвестира нищо, а само събира такси. Нека кметът да настоявате да извършат ремонта с техни средства, което е тяхно задължение“.
Сашка Кърпарова: „Кметът нарочно отсъства, за да намери други виновни. Управителят на клона на ВиК в Златица Стефан Банков заяви, че ще направи сградните отклонения, но кметът до сега не е разговаряла с него. Още не сме взели решение, а общината спира оферти от различни фирми“.
След разискванията ОбС даде съгласие за извършване на ремонт на водопровода на ул. „Медет“. Средствата ще бъдат прехвърлени от параграф 10-20, благоустрояване и комунално стопански, а не от училището.
По седма точка бе разгледана докладна записка, прочетена от вносителя Нели Стефанова – директор на СОУ „Св. Паисий Хилиндарски“. Крайно неотложно и наложително е изграждането на втори авариен изход в училището, за гарантиране сигурността на децата. Ще са необходими около 70 хил. лв. За възстановяване на 30-годишната оригинална парна инсталация са необходими 4 хил.лв. и за основен ремонт на 110 кв.м. улегнал покрив – 5 500 лв. За сега от собствения си бюджет, училището е отделило 20 хил.лв. за обновяване на седем класни стаи. Нели Стефанова изрази недоумението си, след като общината е бенефициент, защо Нонка Каменова провали осигуряването на 1 млн.лв. по оперативна програма „Регионално развитие“. До сега 19 училища са получили тази сума. „Кумерио мед“ беше готов да финансира с 2 хил.лв. изработването на проекта, но това не се случи.
В разискванията се включиха много съветници.
Д. Дилова: Подкрепям изказването на директора на СОУ. За осигуряване на елементарни условия от ремонт се нуждае също сградата, в която са работилниците по труд и техника и кабинетът по изобразително изкуство.
С. Кърпарова: Трябва срочно да се разработи проекта за този 1 млн.лв. и да се види има ли още шансове за кандидатстване. Намериха се много хора да пречат. От „Кумерио мед“ са спрели изпълнението на съвместната програма до изчистване на проблема с такса смет и данък сгради, засягащ Златица, Пирдоп и Кумерио мед. Нонка Каменова отлага срещите с ръководствата на фирмата. Това, че е спечелила средствата от Кумерио мед да идват 80% за нас и 20% за Пирдоп не отговаря на истината, но тя нарочно тиражира това в общественото пространство. Нямаме средства, защото досега от Кумерио не са постъпили предвидените средства. Ще поканим на разговор в ОбС изпълнителния директор.
П. Белишки: След два месеца и читалището ще бъде затворено. Имаме кмет, който е едно недоразумение. Пропусна много неща и не си е свършил работата дори на 10%. За последен път използвам обръщението кмет към Нонка Каменова. Тя не е кмет на Златица. Без знанието на ОбС е подписала протокол с МДК. Тя иска да си финансира само нейни прояви. От 240 хил.лв. са усвоени вероятно едва 20 хил.лв., а останалите кога ще дойдат. Кметът го няма, защото дава наляво и надясно разни интервюта и плаща с наши пари!
Отново след изказванията съветниците нямаха информация от къде да се намерят пари. ОбС даде съгласие за ремонт на парната инсталация, като 4 хил.лв. да се вземат от преизпълнение на приходите от пазара, а таванът да си тече.
В осма точка бяха включени питания, становища и предложения на съветници и граждани. На тях трябваше да отговаря отсъстващият кмет на общината. За протокола бяха записани питанията. Председателят на ОбС съобщи, че Т. Чомпалов е депозирал 25 питания към кмета, които ще бъдат публикувани в следващите броеве на „Камбана“
Асен Згуровски попита защо още няма движение по две жалби, подадени от Тома Тотев на 28.12.2007 г. и до кога градската тоалетна ще бъде в това нехигиенично състояние. Той с гняв и с голямо неудобство поради многото цинизми прочете поредното разпространяващо се гнусно писание в общината. Обвиняват се девет общински съветници, че се събирали да правят преврат. Згуровски прикани кмета на общината да излезе с декларация, че се разграничава от тези писания. Ако не го направи, ще се счита, че тя лично толерира авторите им.
По този повод ОбС излезе с декларация, че осъжда остро анонимните писания, разпространявани в писмен вид и в Интернет.
Николай Неов искаше да попита Н. Каменова защо хижа „Св. плаз“ се намира в такова лошо състояние и призова хижата да се спаси, но напусна поради отсъствието на кмета.
Александър Илиев заяви, че кметът нарушава закона за обществената информация. Освен това обърна внимание, че по пътищата за Църквище и Карлиево са изсипани купове стар асфалт, който не е разпръснат. В един от тях се е преобърнала плевенска кола.
Иван Стайков изрази болката си за града и това, че ОбС взема умни решения, но няма кой да ги изпълнява и всичко върви назад. Той попита кога най-после общината ще започне да раздава билети за дърва за огрев и извършва ли се контрол в пунктовете за вторични суровини. Само в Горната махала са откраднати 13 чугунени шахти. Другият му въпрос бе дали се събират пари от глобите и в частност той визира Стоян Шиеков, който има седем акта.
Росица Иванова – председател на Граждански инициативен комитет пожела здрави нерви на ОбС, който работи законно срещу незаконните действия на кмета, обвити в пълно затъмнение. Върви тенденция към оклеветяване на града. Маргарита Михнева обижда тенденциозно жителите на Златица. Иванова каза, че вече е дошло времето и ОбС да направи пресконференция, за да се запознаят гражданите колко неща не е извършила Нонка Каменова.
Дочка Колева: В града е хаос. От сега ще се обръщам само към ОбС, а не към кмета. Какво става с улица „Кашана“, за която имаше докладна от Емилия Тодорова? Сашка Кърпарова отговори, че досега кметът не си е свършила работата по този проблем.
Славчо Белишки попита от къде и на какви цени общината закупува канцеларски материали и изрази подозрение за наличие на конфликт на интереси.
Н. Додеков попита кой разполага с училищния автобус и защо по време на лятната ваканция той се движи из града. До сега автобусът е превишил с няколко хиляди лева лимита за гориво.

One thought on “Нонка Каменова – с гръб към заседанията на ОбС – Златица и проблемите на гражданите

  1. Use another name!

    ex, ama samo kato 4eta koi se e izkazval i mi se struva 4e sme v ludnica. a niama li koi da popita koi zatri tancovata i sega se opitva da zatrie 4itali6teto. koi zatri ob6tinata prez 94-ta god i okrade kakvoto kadeto svari. a za neprekasnatite lapa4ki i banketi deto se organizirat ot godini v 4itali6teto i za koito se pisat fal6ivi fakturi niama li koi da pita. a za sme6nite naemi v poliklinikata ot 5 leva koito pla6tat lekarite niama li koi da pita. a za konflikt na interesi 4e kambana lapka pari ot ob6tinata za obiavi niama li koi da popita. to xorata ve4e ne iskat da pitat a da vi izgoniat mili mi savetnici

Добави коментар