Нонка Каменова продължава да върши финансови своеволия

На 2 юни ОбС – Златица проведе редовно заседание, което продължи близо 5 часа. В дневния ред бяха включени много точки, което наложи сесията да продължи и на 9-ти юни. В залата присъстваше редовната група от клакьори, които със своя предводител се стараеха всячески да пречат на работата.
По първа точка съветниците обсъдиха Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване, или премахване на строежи, или части от тях на територията на общината. По вина на кмета на общината Наредбата бе приета няколко месеца по-късно. След направените поправки, допълнения и съгласуване с главния архитект, на основание чл.196 ал. 5 от Закона за устройство на територията, Наредбата бе приета.
По втора точка, във връзка с молба на управителя на „Хидроенергетика“ – ООД гр. Пловдив, ОбС утвърди направената експертна оценка на 16 558 кв.м. земя в землището на Петрич, в размер на 314 лв., през която ще преминава електрически провод към мини ВЕЦ „Тополница“.
Повече от час продължиха разискванията по докладна записка, относно осигуряване дърва за огрев на ветераните от войната и трудоустроени граждани.
На ветераните от войната жители на общината към 2 юни ще бъдат доставени безплатно по 5 куб.м. дъбови дърва за огрев; за лица с намалена трудоспособност над 90% ще бъдат доставени срещу заплащане по 15 лв/ куб.м, а на лица с намалена трудоспособност от 70 до 90% по 20лв/куб.м. След предварителните разчети ще са необходими около 1 700 куб.м. дърва, на стойност близо 40 хил. лв. Разходите ще бъдат за сметка на приходната част на общинското звено „Гора“. Според ръководителя на звеното инж. Мавров, задачата е трудна. В момента няма толкова приходи, но той се надява при нормална година да ги има.
По четвърта точка, на основание на докладна записка на кмета на Карлиево, ОбС даде съгласие да се кандидатства по програма „Развитие на селските райони“ за изграждане на ВиК системи в селото. Кметството си е осигурило финансови средства за консултантски услуги и по изпълнение на проекта. За целта е необходимо да се изработи кадастър, който общината все още няма. Работата ще се затрудни и от обстоятелството, че в общината почти няма техническа служба. В изказването си кметът Иван Иванов сподели, че изминаха 7 месеца от местните избори, а общината изостава в много области. Проблемите се решават на парче.
По следваща точка, на основание постъпили молби за социални помощи във връзка с покриване на разходи за лечение, ОбС даде съгласие да бъдат отпуснати по 150 лв. на Стоилка Моравенова, Невена Делчева, Стоянка Стефанова, Малина Юрукова за такса за детската градина, на сина на Димитър Додов – 250 лв. За спешна трансплантация на бъбрек в чужбина бяха отпуснати 5 хил.лв. на Анна Питекова. От всички ще се изисква да предоставят разходно-оправдателен документ.
По шеста точка бе разгледана молба от директора на Аграрната гимназия инж. Магдалена Иванова, депозирана в общината на 17.04.2008 г., но предоставена на ОбС месец и половина по-късно. Съветниците дадоха съгласие да предоставят 2 000 лв за покриване разходите по честването на 75-та годишнина от основаването на училището. Общинският съветник Петър Белишки попита кмета Нонка Каменова, защо вече няколко месеца тя не изпълнява решение на ОбС за среща с ръководството на това учебно заведение. Отговор не последва.
По седма точка ОбС одобри предоставянето на 400 лв. награден фонд за участниците от СОУ и детските заведения в традиционния карнавал.
По осма точка, председателят на ОбС Сашка Кърпарова прочете докладна записка от Десислава Стефанова – управител на фирма „Дени 2005″ – ЕООД. Фирмата е класирана за доставчик на хранителни стоки за зареждане на детските градини и Социалния патронаж. Към кмета са отправени няколко молби-запитвания за изясняване на някои неясноти в договора. На нито едно от тях кметът не е отговорил. Това е и причината на 2 май фирмата да прекрати едностранно договора по вина на общината, но от лоялност ще доставя стоки до провеждане на следваща процедура. По този повод ОбС изрази безпокойство относно създаденото положение. Съветниците са на мнение, че кметът не постъпва коректно към местна фирма, че няма диалог и питат защо се стигна до там, че да се открива нова процедура. Има подозрение за наличие на конфликт на интереси, което бъдещето ще покаже.
В девета точка ОбС разгледа докладна записка на кмета на общината за отпускане на допълнителни средства на ветераните от войната по случай 9 май. С решение на ОбС при приемане на бюджета е определена сумата от 800лв., но кметът е решил еднолично за да се хареса на хората да даде още 760 лв., поради което иска ОбС да утвърди сумата. Повечето от съветниците в своите изказвания изразиха становище, че тези хора заслужават не по 30 или 50 лв. а по 1000 лв. Те обаче се обявиха против поредната демонстрация на игнориране на ОбС от страна на Нонка Каменова, както и против разпореждането с общински финансови средства без решение от него. Това беше и основанието за гласуване против предложението. За това нейно своеволие ще бъде сезирана прокуратурата.
В десета точка ОбС разгледа докладна записка на кмета на общината относно кандидатстване с проекти по седем оперативни програми и по Националния стратегически план за развитие на селските райони. Както от докладната в която формулировката е обща и неясна, така и от обясненията на Нонка Каменова пролича, че не се познават регламентиращите документи. В тях е указано, че община може да внася само по едно предложение от компонентите на оперативните програми и друго не може, докато няма произнасяне по първото. Докладната бе отхвърлена с 3 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се“, без нито един глас „за“. Беше препоръчано в кратък срок да се отстранят допуснатите слабости.
В т.11 за пореден път се разгледа молба на Атанас Милев – наемател на общински имот, депозирана на 07.04.2008 г. Същата е разгледана тогава от постоянните комисии и два дни по-късно, с нарочно писмо до кмета на общината, председателят на ОбС е изискал в 7-дневен срок да бъде предоставено становище на Общинската администрация. До сега кметът не е представил такова. Тя не даде обяснение и посочи новоназначеното лице в Техническа служба Росен Георгиев да отговори. Той каза, че има становище, но някъде било пропаднало. ОбС възложи на кмета да сключи с Атанас Милев анекс към договора за наем на терен, включен под допълнителните сгради, които той използва в момента. За района на „Пазарището“ ще бъде организирано изработването на подробен устройствен план. Атанас Милев изрази огорчението си, че Нонка Каменова не е пожелала да го приеме и да го изслуша.
В края на заседанието Диляна Дилова информира за създаден проблем относно реализиране на проект за СОУ за изграждане на асансьор. Проектът е по линията на МОН и е спечелен през миналия мандат. Финансовото участие на общината е в размер на 5 хил.лв., които трябва да бъдат преведени, за да стартира проектът. Кметът Нонка Каменова отказва да направи това, като настоява тези пари да бъдат приспаднати от издействаните в бюджета на общината 64 000 лв за дострояване на училището, което е грубо финансово нарушение. Директорът на училището Нели Стефанова е обезверена, че този проект въобще би могъл да стартира, при това явно нежелание да се изпълнят вече поети ангажименти.
Към кмета бяха отправени много въпроси – защо не работи фонтанът, по улиците дупките се увеличават ежедневно, часовниците на Кулата и старата поща не работят. За изграждане на етнографска сбирка кметът не е пожелал да приеме Петър Белишки и Диляна Дилова. В отговорите си Нонка Каменова прехвърли вината върху главния архитект, главния счетоводител и други служители.
За неработещия фонтан тя се оправда, че нямало никаква документация. Последва светкавичен разговор по телефона между Тодор Чомпалов и Никола Радованов, от който стана ясно, че фирма „Радованов и Младенов“ са предоставили на общината екземпляр от документацията. При тях има втори екземпляр, но вече 7 месеца кметът не желае да се срещне с тях.
Жителят на Златица Иван Стайков изрази тревогата си от безогледното изсичане на гората и прогнозира, че общината няма да има гори.
По време на заседанието в грубо нарушение на Правилника на ОбС, кметът внесе докладна записка /в стил „ако мине номера“/ за изграждане инсталации за ТБО. В нея се пише едно, а се предлагат решения от съвсем друго естество. ОбС я остави без последствие.

Добави коментар