Не достигат средства за МБАЛ Пирдоп

Проблемът с осигуряване дейността на МБАЛ Пирдоп води началото си от демократичните промени у нас и е резултат от разнопосочната реформа на здравеопазването в България. Определена по статут като общинска, пирдопската болница по същество е регионална, в която се лекуват жителите на 7-те общини в района. През годините се проведоха десетки срещи, заседания на местно и областно ниво, но до конкретен резултат не се стигна. НЗОК осигурява едва 55 на сто от необходимите средства, а останалите не са по силите на община Пирдоп. Болницата е една от най-нископлатените в областта и страната. Специалистите не се задържат. Ножът вече опря до кокала и пред болницата стои хамлетовият въпрос – да я бъде или не, да я има или да бъде закрита, да се лекуваме в нея или да ходим чак до София.

По този повод и по инициатива на ОбС – Пирдоп на 9 април в лекторията на читалище „Напредък“ се проведе извънредно заседание, което по същество се превърна в съвместна среща в която взеха участие кметовете на общини и председателите на ОбС от района. Присъстваха и общински съветници от Златица, лекари от МБАЛ, Медицинския център и много граждани.

Срещата бе открита и ръководена от председателя на ОбС – Пирдоп Димитър Гочев. След неговото встъпително слово, думата бе дадена на кмета на община Пирдоп Антоанета Илиева, която обоснова необходимостта от обединените усилия на всички общински ръководства за осигуряване функционирането на лечебното заведение. Главният счетоводител на болницата Иванка Цанова изнесе данни, които дават реална представа за действителното състояние. За януари 2008 г. общите приходи са 123 203 лв., а общите разходи са 187 698 лв., което прави счетоводна загуба в размер на 64 495 лв. За февруари приходите са 144 566 лв., разходите – 164 608 лв., загубата – 20 043 лв. Основните приходи са от НЗОК – 108 141 лв. в т.ч. по клинични пътеки – 101 664 лв. Министерството на здравеопазването финансира само диализно болните в размер 5 580 лв. Основните разходи за януари са за материали – 53 640 лв., за гориво за отопление – 18 115 лв. и др. Персоналът е 160 души. За 2007 г. от НЗОК болницата е получила 1 570 000 лв. по клинични пътеки, а с лимитирането за 2008 г. стават 2 600 000 лв. Налице е дефицит от 300 000 лв.,а само заплатите са 80 000 лв.

Допълнителни разяснения направиха д-р Джурова и назначеният прокурист д-р Софи Димчев. Изказвания направиха кметът на община Чавдар – Пенчо Геров, на Мирково – Цветанка Йотина, на Челопеч – Алекси Кесяков, председателят на ОбС Антон – Владислав Симов и др. Необходимо е според тях да се вземат мерки за увеличаване на приходите и намаляване на разходите, а не само ежегодно наливане на средства. Ще се търси помощта на предприятия и фирми в района. Председателят на ОбС – Пирдоп предложи на съседните общини да поемат част от разходите за консумативи като ток, горива, вода и др. На кметовете бе препоръчано да издирят лицата, които не са здравно осигурени. Бе даден пример как една община е заплатила вноската на един такъв жител в размер на 29 лв., а за лечението му НЗОК е отпуснала 500 лв. Предвижда се организиране приготвянето на храната за болницата, за детските градини, социалния патронаж и дома за стари хора да става в една кухня. Ще се търси и външно финансиране на някои по оперативните програми.

Бяха изнесени данни, според които миналата година през болницата са преминали 222 жители на община Антон, 805 от Златица, 159 от Копривщица, 313 от Мирково, 1463 от Пирдоп, 156 от Чавдар и 202 от община Челопеч.

Изводът е, че само с обединените усилия на всички общини от района болницата може да бъде спасена. В това отношение следва общинските съвети да вземат съответни решения с какви средства да участват в поемането на някои разходи. Отделно ще бъде съставена работна група от специалисти, която ще работи с ръководствата на предприятията за осигуряване на допълнителни средства.

Добави коментар