На Корминеш ще се гради парк за отдих с покрит амфитеатър

На 15 август кметът на община Челопеч инж. Алекси Кесяков подписа договора с фирмата изпълнител Консорциум „ То-Ди Строй 2013″, която ще извърши строителните дейности по проект „Развитие на интегриран селски туризъм в община Челопеч“ – изграждане на парк за отдих и покрит амфитеатър в м. Корминеш.

На 22 август в заседателната зала на община Челопеч се проведе начална пресконференция по представянето на проект „Развитие на интегриран селски туризъм в община Челопеч“ по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013. На срещата присъстваха Нина Калоянова – секретар на община Челопеч, Миглена Кръстева – гл. специалист „Общински проекти и програми“, инж. Димо Ненов – представител на фирмата по строителен надзор „Т7 консулт“ ЕООД, както и служители на ОбА – Челопеч.

Проектът „Развитие на интегриран селски туризъм в община Челопеч“ е по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост“ на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Фирмата изпълнител е Консорциум „То – Ди строй 2013″, а строителният надзор отново ще се извършва от „Т 7 Консулт“ ЕООД. 

Общата стойност на договора за строително-монтажни работи по проекта е 866 665, 64 лв., от тях 278 378 лв. са финансирани от Държавен фонд „Земеделие“, а 588 287, 64 лв. е собственото участие на община Челопеч. По време на изпълнението на проекта ще бъде изграден парк за отдих и рекрационни дейности в м. Корминеш, както и маркетинг на туристическия продукт. В парка ще бъде изграден покрит амфитеатър, покрита сцена, паркови алеи, велоалея, вертикална планировки, ще бъдат затревени и залесени паркови площи и ще бъде изградено парково осветление. Договорът с ДФЗ е сключен на 21 ноември 2012 г., а срокът за изпълнение е 24 месеца, но не по късно от 15 юли 2015 г. Ръководител на проекта е Цанко Шандров, който бе ръководител и на два вече финализирани проекта в община Челопеч.

Добави коментар