Надзорният съвет на МБАЛ – Пирдоп АД избра нов изпълнителен директор

В. Камбана научи от свои източници, че на 20 януари се е провело заседание на Надзорния съвет на МБАЛ-Пирдоп АД, на което са освободени членовете на Управителния съвет Татяна Спасова, Петър Попов и Лало Кирилов, избран е нов Управителен съвет от двама души – д-р Десислава Толинова и д-р Пламен Стоянов и за изп.

директор е избрана д-р Десислава Толинова.

Информацията, която поднасяме на нашите читатели се базира изцяло на отразеното в Протокола от това заседание.

На заседанието на Надзорния съвет на МБАЛ присъстват повече от половината му членове: Невена Тенева – председател, д-р Иван Стойнов – зам. председател и членовете д-р Цветана Димова, д-р Лиляна Радева и д-р Георги Лазаров. Налице е необходимият кворум за провеждане на законно заседание, на което могат да се взимат валидни решения по предварително обявения дневен ред. 

Председателят на НС е изчел предварително обявения дневен ред:

1. Разглеждане Обръщение от 18.12.2014 до НС на МБАЛ от Димитринка Савовска и Цанка Димитрова – служителки в МБАЛ-Пирдоп АД

2. Гласуване промяна в състава на УС на МБАЛ-Пирдоп АД

3. Избор на Изпълнителен директор на МБАЛ-Пирдоп АД

4. Разни

След проведена дискусия, дневният ред е гласуван без промени от всички присъстащи членове на НС. 

Изказани са следните мнения:

Д-р Джурова към председателя на НС: Защо решението на НС, с което бе гласувана оставката на изп. директор Т. Спасова още не е вписано в ТР? Как едно лице, което не отговаря на критериите за заеманата длъжност изп. директор и му е гласувана оставката, създава критерии за нови длъжностни характеристики и уволнява и назначава хора?

Д-р Стойнов: На заседание на ОбС – Златица съм получил пълна подкрепа да гласувам по мое усмотрение и по съвест. Считам, че уволненията на двете служителки е неправомерно.

Д-р Джурова: Аз също имам подкрепата на община Челопеч да гласувам както сметна за необходимо и по съвест. В настоящия УС се гонят само лични интереси. За пореден път НС се събира и констатира, че този УС не върши никаква работа и е редно да бъде сменен.

Решение №1

НС не подкрепя уволнението на двете служителки на МБАЛ-Пирдоп АД Д. Савовска и Ц. Димитрова, тъй като го счита нецелесъобразно, а и самият изп. директор Т. Спасова е с гласувана от НС оставка.

По т. 2 думата е дадена за разисквания.

Направено е предложение от д-р Стойнов досегашният УС да бъде освободен от длъжност и да се избере нов от двама души. Д-р Джурова подкрепя предложението и предлага да бъде даден три месечен срок на новия УС, след което да се гласува вот на доверие за продължаване на мандата му. Д-р Стойнов предлага за членове на УС д-р Д. Толинова и д-р Пл. Стоянов. Д-р Джурова възразява срещу д-р Пл. Стоянов и предлага д-р Стойнов, който си прави отвод. 

Решение № 2

НС освобождава Татяна Спасова, Петър Попов и Лало Кирилов като членове на УС, като не ги освобождава от отговорност. 

Решението е гласувано от четирима членове, Н. Тенева гласува „въздържал се“, тъй като няма мандат от ОбС – Пирдоп

Решение № 3

НС променя числеността на УС на МБАЛ-Пирдоп АД от трима на двама души. 

Решението е гласувано от четирима членове, Н. Тенева гласува „въздържал се“, тъй като няма мандат от ОбС – Пирдоп.

Решение № 4

Избира за член на УС на МБАЛ-Пирдоп АД д-р Десислава Толинова.

Решението е гласувано от четирима членове, Н. Тенева гласува „въздържал се“, тъй като няма мандат от ОбС – Пирдоп.

Решение № 5

Избира за член на УС на МБАЛ-Пирдоп АД д-р Пламен Стоянов. 

Решението е гласувано от четирима членове, Н. Тенева гласува „въздържал се“, тъй като няма мандат от ОбС – Пирдоп.

Решение № 6

Определя месечно възнаграждение на член от УС на МБАЛ-Придоп АД, в размер на една средна брутна работна заплата за Дружеството. 

Решението е гласувано от четирима членове, Н. Тенева гласува „въздържал се“, тъй като няма мандат от ОбС – Пирдоп.

Решение № 7

Избира за Изп. директор на МБАЛ-Пирдоп АД д-р Десислава Толинова, който да представлява и да управлява Дружеството. 

Решението е гласувано от четирима членове, Н. Тенева гласува „въздържал се“, тъй като няма мандат от ОбС – Пирдоп.

Решение № 8

Определя месечно възнаграждение на Изп. директор на МБАЛ-Пирдоп АД в размер на 350% от средната брутна работна заплата на Дружеството. 

Решението е гласувано от четирима членове, Н. Тенева гласува „въздържал се“, тъй като няма мандат от ОбС – Пирдоп.

В т. Разни д-р Джурова постави въпроса дали е изпълнено решението на НС относно противоуставното невнасяне на гаранция от страна на досегашния УС. До момента това задължение не е изпълнено.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието е закрито.

На 22 януари на електронната поща на в. Камбана пристигна официално ИЗЯВЛЕНИЕ на досегашния Управителен съвет на МБАЛ-Пирдоп АД, което поместваме дословно:

Чрез кметовете на общините Пирдоп, Златица, Челопеч, Чавдар, Мирково, Антон и Копривщица – Инж. Цанко Цанов, инж. Магдалена Иванова, инж. Алекси Кесяков, Пенчо Геров, Цветанка Йотина, Цонка Гешева и Генчо Герданов, 

До съответните Общински съвети;

До изп. директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ Илия Гърков;

До изп. директор на Аурубис България Тим Курт;

До изп. директор на Елаците Мед АД инж. Добри Цветков.

Изявление

На: вписания управителен съвет на Многопрофилна болница за активно лечение – Пирдоп АД, ЕИК: 202503899, със седалище и адрес на управление: България, област София, община Пирдоп, гр. Пирдоп 2070, ул. „Георги Бенковски“ № 24,

До: Заинтересованите страни партньори на Многопрофилна болница за активно лечение – Пирдоп АД

Относно: Взимане на решение на Надзорния съвет на Дружеството от дата 20.01.2015 г. за смяна на Съвета на директорите на Дружеството и назначаване на нов такъв

Уважаеми дами и господа,

С решение на Надзорния съвет на болницата до сега действащият Управителен съвет на Дружеството е освободен от длъжност, поради което за нас като вписан Управителен съвет възниква невъзможността да упражняваме своите управленски функции. Настоящото волеизявление цели да получите своевременна информация за взимането на решението на компетентния орган на Дружеството и предстоящото вписване на съответните промени по партидата на Дружеството по съответния надлежен ред.

С цел недопускане на бъдещи спекулации по отношение на начина на управление на досега действащия Управителен съвет и с цел избягване на всякакви недоразумения и административни пречки, Ви уведомяваме, че вписаният към днешна дата Управителен съвет в състав: Лало Георгиев Кирилов, Петър Димитров Попов и изпълнителен директор Татяна Спасова Конярска преустановява да изпълнява делегираните му управленски функции. Естествено отчитайки, че по този начин може да бъде блокирана дейността на учреждението, даваме уверението си, че ще изпълняваме своевременно всички надлежно дадени нареждания на Общото събрание на акционерите, или на нарочно оправомощен за целта орган, който да даде съответното конкретно разпореждане и по отношение на кое действие на Управителния съвет се дава то.

С настоящото уведомление целим да дадем максимално бърза гласност на предстоящите промени в управлението на Болницата и да информираме партньорите си, че всички бъдещи управленски действия, считано от 20.01.2015 г. на Управителния съвет на Дружеството могат да бъдат атакувани по съответния съдебен ред, поради което считаме, че е редно тези действия да бъдат превантивно осуетени.

Лало Кирилов

Петър Попов

Татяна Спасова

 

Реакцията на акционерите

Реакциите на някои от кметовете на общините акционери са недоумяващи и гневни. 

Изказва се тревога от факта, че оперативното управление на дружеството е блокирано, т.е няма кой да го осъществява пред Здравна каса, външни доставчици, банки, предвид освобождаване на всички членове на УС. 

Създадена е огромна опасност за сключване на договора с касата за дейността на МБАЛ-Пирдоп АД през 2015 г.

Решението за броя на членовете на УС противоречи на Устава, където е записано УС да е минимум от трима души.

Според тях членовете на НС нямат пълномощия от съответните Общински съвети и изборът на новите членове е нелегитимен.

Но най-голямата тревога е фактът, че МБАЛ-Пирдоп АД е без управление в момент, в който се подготвят документите за подписване на договора със Здравната каса за дейността на болницата през следващата година. 

Добави коментар