НОВОСТИ В ПРОГРАМАТА „В ПОДКРЕПА НА МАЙЧИНСТВОТО“

Националната програма „В подкрепа на майчинството“ се реализира от 2007 година.
В началото на 2008 година бяха направени някои промени в Програмата, с които се отговори още по-адекватно на потребностите на пазара на труда и осигуряването на качествени грижи за отглеждане на малки деца до тригодишна възраст. Най-съществената промяна се изразява в удължаване срока на заетост на включеното в Програмата лице, до навършване на 3-годишната възраст на детето.
Основна цел на Програмата е насърчаване заетостта на жените и тяхното професионално развитие чрез осигуряване на грижи за техните деца от безработни лица, в рамките на периода на отпуска, съгласно чл.164, ал.1 от Кодекса на труда и до навършването на 3-годишната възраст на детето. От друга страна се постига разкриване на нови работни места за отглеждане на малки деца и осигуряване на трудова заетост на безработни лица. Не на последно място се осигуряват качествени грижи за отглеждането на малки деца и насърчаване на положителните демографски тенденции.
В Програмата могат да се включат безработни лица, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“. Те се назначават от Дирекция „Социално подпомагане“ като детегледач за полагане на грижи за отглеждане на малките деца в съответствие с разработена и утвърдена длъжностна характеристика. Няма пречка назначеното лице да е в родствена или съпружеска връзка с майката на детето. Периодът на назначаването не може да бъде по-дълъг от датата на навършване на 3-годишна възраст на отглежданото дете.
В случаи, когато майката е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата или осиновителя, Програмата може да се ползва и от бащата при същите регламентирани условия.
Работодатели по програмата са дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на цялата страна. Майките, които желаят да се включат в Програмата, подават писмени заявления в съответните дирекции „Социално подпомагане“. Там те ще получат подробна и компетентната информация. Дирекциите „Социално подпомагане“ изпращат предложения-заявки за разкриване на свободни работни места по Програмата до съответните дирекции „Бюро по труда“. Дирекциите „Бюро по труда“ удовлетворяват предложенията-заявки по реда на постъпването им, в рамките на финансовия ресурс за съответната година. Извършва се първоначален подбор и се провежда интервю на подбраните безработни лица с майката. Безработните лица, които желаят да участват в програмата, задължително представят в дирекциите „Бюро по труда“ удостоверение от съответния психодиспансер, че не страдат от психически заболявания. Майката има право сама да избере безработното лице, независимо от спецификата на образованието и професионалния му опит. Наличието на родствена или съпружеска връзка между майката/осиновителката и безработното лице не е пречка за участие в програмата.
Наетите по програмата лица полагат грижи за отглеждането на малките деца в съответствие с разработена и утвърдена от работодателя длъжностна характеристика.
Реализацията на Програмата се финансира със средства от бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета за активна политика на МТСП, съгласно Националния план за действие по заетостта за съответната година. На наетото лице се изплаща трудово възнаграждение в размер, определен с Националния план за действие по заетостта за съответната година, който през 2008 г. е 220 лв. за безработно лице, което полага грижи за едно дете и 300 лв. за безработно лице, което полага грижи за близнаци. Изплащат се също така допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му. Наетите лица могат да ползват и основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труд, като е препоръчително наетите по програмата лица да ползват основния си платен годишен отпуск през времето, когато майката/осиновителката ползва платения си годишен отпуск. В случай на заболяване наетото лице се ползва от всички права на чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, а именно болничен отпуск.

Майки, включени в Програмата в рамките на периода след изтичане на отпуска по чл. 164, ал.1 от Кодекса на труда до навършване на 3-годишната възраст на детето представят ежемесечно в Дирекция „Социално подпомагане“ (до 5-о число на месеца) декларация за статуса си на заети лица.

Не се допуска едновременно осигуряването на грижи за малко дете от безработно лице по програмата и ползването от родителите на правото на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а от Кодекса на труда.

Националната програма „В подкрепа на майчинството“ е със срок на действие до края на 2011 г.

Дирекция „Бюро труда“ Пирдоп