Медиацията – алтернативно решаване на правни и неправни спорове

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура, за извън съдебно и поверително съдебно разрешаване на спорове, при което трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни, сами да постигнат взаимно приемливо споразумение, което да удовлетворява всяка от страните. По този ред се спестява време, средства и негативни емоции, като цялата информация, получена по време на сеансите, се счита за поверителна. Подходящи за разрешаване,чрез медиация са: Бизнес спорове, трудови спорове, потребителски спорове, семейни спорове, спорове с институции и др. вкл. В областта на наказателното производство. Медиаторът е неутрален и не взема страна в спора, не проявява пристрастност, но активно помага на хората да общуват до разрешаване на конфликта. 90% от сеансите водят до подписване на споразумение, което трябва да е реалистично, балансирано и всяка от страните да спечели, отговорно за страните които са го подписали, изпълнимо и коректно за действията на всяка от страните, описани отделно и в срок. Всяко договорено действие, е оформено в отделен параграф, и не може да бъде обвързано с бъдещи спорове.
Споразумението е валидно, само на страните участващи в спора. Съдържанието и формата се определят от страните. Формата може да бъде устна, писмена и писмена с нотариална заверка.
Страните по спора участват в процедурата лично или чрез упълномощен представител. Могат да участват и с адвокат, както и други специалисти, по искане на всяка от страните.
Медиацията започва по инициатива на една от страните в спора, или с общо заявление пред медиатора – лице – не осъждано за престъпления от общ характер и вписано в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.
Предложението за разрешаване на спора чрез медиация, може да направи и съдът или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване.
Срещите по процедурите се насрочват в удобно за страните време при пълна гаранция от страна на медиатора за независимост, безпристрастност, неутралност и гаранция да запази в тайна, всички обстоятелства, факти и документи, които са му станали известни в хода на процедурата. Същият осъществява дейността си добросъвестно при спазване на Закона за медиация приет на 02.12.2004 г. от 39 Народно събрание. България е представена на първият Междуправителствен форум по Медиация за Централна и Източна Европа, проведен на 23 и 24.1.2006 г. ,където страната ни получи признание за постигнатите успехи в областта на въвеждането на медиацията. След приемането на Закона за медиация през месец юни 2006 г. Министърът на правосъдието утвърди и трите акта, осигуряващи прилагането му: Процедурни и етични международно приети правила за поведение на медиатора, стандарти за обучение и Правила за условията и реда за вписване в Единния регистър на медиаторите със своя електронна версия на страницата на Министерството в интернет.
По силата на Закона за медиацията министърът на Правосъдието контролира качеството на услугата – медиация. Това е своеобразна гаранция за успеха на медиацията, като част от Реформата на българската съдебна система със своя уникален потенциал медиацията се развива като процедура, която в много случаи може да замести или предпази страните от съдебен процес, а в други да облекчи и съкрати неговото протичане. Постигнатото споразумение не е самоцел, а резултат от сложен процес, съобразен с ГПК, НПК и други закони, отношения между страните, позиции и търсене отговори на трудни житейски проблеми,
нова култура за решаване на спорове, изградена върху диалога, закони, възстановяване на социални връзки въпреки различията в социален статус, власт и финансови възможности. Провокативното посредничество е един от най-новите подходящо създадени от медиаторите, които търсят начини да помогнат на другите да се справят с конфликтите в живота, работата и защитят материални интереси.
Медиацията се практикува в много държави в Европейският съюз и САЩ и е в помощ на съдебната система за бързо и ефективно правораздаване.
По този смисъл на възможности, изложени на кратко, представям на гражданите в региона, а и в други райони на страната при правен интерес, съдействие при решаване на спорове, консултации по компетентност и други услуги, важни за постигане на споразумението.
Завършила съм през 2006 г. с рег. №20070125001 в Единния регистър на Медиаторите към Министерството на правосъдието. Обучението, изпитите, писмен и практически са по социална програма и сертификат на Националния център за решаване на спорове – Сан Диего – САЩ.
От обучаваните там медиатори са – преподаватели от Софийски университет, юристи, психолози, икономисти.
В практиката си имам завършили със споразумения спорове за имоти, достигнали до продажба от наследниците; семейни спорове, завършили с развод по тази бърза процедура в едно заседание в съда; спорове за пари или други задължения неизпълнени и не издължени в срок по договор или друг документ, завършили с отсрочка или възстановяване на щетите. Често страните са си разменяли обиди и физическо насилие, но имат съгласие да уредят отношенията си, чрез споразумение. Това са хора които съзнават последствията за разглеждане на деянието от прокуратура и съд.
Има случаи, когато медиацията не се провежда, тъй като в Закон или друг нормативен акт, се предвижда друг ред за сключване на споразумение.
Медиаторът започва процедура по медиация само след като принципите за заплащането на труда му бъдат приети от страните. Това е така защото има разходи свързани с пътуване, изпращане покани до някои от ответните страни, водене разговори поотделно със страните, има институции и представители на фирми, страните имат и материални интереси. В споразумението определено достигат максимума, но то е част от моята работа. Понякога се предвижда повече от 1-2 срещи, между 2 или 3 часа всяка. Зависи от настройката, интелекта и целта на страните. Имала съм случаи в които страните са постигнали устно материално съгласие, и към същинската част на изпълняване на писмено споразумение за пред нотариус, една от страните предявява друго финансово искане. Започва се отново. Трябва да си търпелив, да умееш да изслушваш, да си емоционално стабилен, защото това изисква работата. Трябва да четеш и следиш промените в Законодателството, тъй като споразумението не трябва да противоречи на Закона и добрите нрави. Това е акт, който страните подписват, след като са убедени, че са постигнали и решили всички въпроси помежду си.
Съзнавам, че това което представих като информация за процедурата – медиация е много малко и не е възможно да отговоря и запозная читателите на вестник „Камбана“ с цялата дейност, възможности и правила по процедурата, но съм убедена, че същата е алтернатива на извън съдебно, бързо и по-евтино производство. Обръщам се към съдебните органи, полиция, кметове и други институции, представляващи фирми и граждани: Ако вие имате спорове, неразрешени конфликти, материални интереси с друга страна, ако прецените, че може да ми се доверите и разрешите спора по този ред, предоставям моите координати за връзка: г-жа Донка Тинчева гр. Златица
GSM 0888/471 721; тел. 0728/66 480 след 18.00 ч.

Добави коментар