МБАЛ-Пирдоп вече има съдебна пререгистрация в ЕАД

На 27 март 2013 г. бе извършена регистрация на преобразуването на Многопрофилна болница за активно лечение Пирдоп. Новата правна форма на болничното заведение е Еднолично акционерно дружество /ЕАД/. Предметът на дейност е: Болнична помощ; Лечебно и диетично хранене; Извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации; Издаване на документи, свързани с предмета на дейност на Дружеството, респективно лечебното заведение; Специализиран медицински транспорт. 

Начинът на представяне ще се осъществява от Росен Сиркьов, Даниела Мирковска и Пламен Стоянов, колективно, в качеството им на членове на Съвета на директорите, на основание чл. 235, ал.1 от ТЗ. Едноличен собственик на капитала от 2 228 750 лв. е община Пирдоп. Брой на Акциите: 222 875, номинал: 10 лв.

Добави коментар