Кой и как ощетява читалищната гора?!

До РДГ-гр. Ловеч

До ДГС-Черни Вит

Копие: ДАГ

Копие: в-к „Камбана“

Уважаеми господа,

На 20.06.2006 г. е сключен договор за покупко-продажба на дървесина на корен между НЧ „Напредък“ и „ПЕВИ“ ЕООД – гр. Тетевен. Фирмата се задължава да добие и извози 1 111 куб. м дървесина, на стойност 19 730 95лв., включена в обект 6101. На 28.05.2007 г., без да е провеждан търг, е подписан анекс към горния договор за дървесината, в обект 7101. В анекса не е посочено основание. С него на фирмата се предоставят още 1094 куб. за 20 616 93 лв. В последствие сроковете на договора са удължени с анекс от 21.01.2008 г.Основанието, което е посочено се отнася за държавните и общинските гори, а именно чл.59, ал.21 от ЗГ и чл. 96, ал.8 от ППЗГ. Към договора е подписано и допълнително споразумение от 20.06.2008 г. за още 59 кубика. Основанията за отдаване на обект 7101 според нас са незаконни, както и за анекса за увеличаване срока за сеч и извоз поради това, че основанията не се отнасят за юридически лица.
Наша проверка установи, че позволителните за сеч са издавани на името на Петър Петков Петров, който е собственик на фирмата, а не на лесовъда на частна практика, назначен към фирмата, а именно Зл. Каталиева, посочена в договора с удостоверение № 623/25.06.2004 г. Нещо повече – в позволителни № 025479, №25478, и №25480 от 10.07.2008 г. е записано Петър Петров Петров.Това красноречиво говори за несериозността на отношението, с което е издадено позволително за сеч, проявено от съответния служител на ДГС – Черни Вит. Считаме, че с това деяние е нарушен и чл.59, ал.5 от ЗГ, тъй като в т.4.2.2 от договора е записано, че то трябва да се подпише от лицензирания лесовъд.
Аналогична е ситуацията с констативните протоколи за освидетелстване на сечището. Те също са подписани от Петър Петров. Последният не е спазил и чл.4.2 ,т.5 от същия, където изрично е записано, че трябва ритмично да усвои дървесината, посочено е по колко кубика месечно, диференцирано на зимни и летни месеци. В крайна сметка по документи в отдел 99″в“ е трябвало да добие 26 куб. м едра дървесина, а е добил 58.64 кубика повече от предвиденото.
Аналогична е ситуацията в подотдел 100″ж“, където е трябвало да добие 22 куб м., а е добил 64.07 кубика. По наши сведения лицето и в момента транспортира дървесина, въпреки че не сме давали съгласие за това.

През 2008 г. в нашите гори сеч води и фирма „Диал“ ООД. Съгласно договор от 17.12.2007 г. фирмата трябва да добие от обект 8101 -1 628 куб. за 48 706 98 лв. В чл.4.2.2. е записано, че Алексей Стоянов Тодоров, притежаващ удостоверение за упражняване на частна лесовъдска практика №1591 от 30.05.2006 г. трябва да подпише позволителното за сеч. Както и в предния случай позволителното е издадено на собственика на фирмата Димо Демиров Йорданов -позволително за сеч 25481 от 10.07.2008 г. Отново името е сбъркано, поправено е името на фирмата и на получателя. Нещо повече – записаното ЕГН е на лицето Петър Петков Петров – собственик на „ПЕВИ“ ЕООД. Странно съвпадение.
Сечището в отдел 99″з“ е освидетелствано с констативен проткол 100993 от 05.01.2009 г. В него е посочено, че трябва да се добият 279 куб. сдредна строителна дървесина и 809 куб. дърва. В същото време в договора е записано, че трябва да се добият 278 средна строителна дървесина и 809 куб. дърва. По протокол реално добитите количества са по-малко. Остава съмнението, че средната строителна дървесина е изписвана за дърва. На какво се дължат разликите? Така ли е записано в позволителното за сеч? Пак там в т.2 е записано, че са добити 67.53 средна строителна дървесина и 876.19 дърва за горене. Превишение има в едрата строителна дървесина, където вместо 291 кубика са добити 333.50 куб. Считаме, че разминаването е значително. В същото време от протокола е видно, че няма неотсечена маркирана дървесина. Ползвателят не е спазил чл.2,т.2 от договора, като не е заплащал вноските по договора в определените срокове.

Във връзка с гореизложеното, ви моля да извършите компетентна проверка за ползването, извършено от 2006 година насам в горите, собственост на читалище „Напредък“. Резултатите ще ползват и бъдещата проверка, която ще предизвикаме в Районна прокуратура – гр. Пирдоп.

С настоящето уведомяваме, че забраняваме сеч, извоз и транспортиране на дървесина от горите, собственост на читалището.

Съгласно представения ни отчет за добитата маса 5-ГФ е видно, че средногодишно по лесоустройствен проект трябва да се добива 42 куб. едра строителна дървесина. Тъй като всичките сечи в читалищните гори са отгледни. За 2008 г. са комплектовани 449 куб. едра строителна дървесина, а са добити 652 кубика. При това тези 449 кубика е трябвало да се добият от 74 хектара, а тези 652 кубика са добити от 59 хектара. Колко ли ще стане едрата строителна дървесина, ако сечите се изведат на цялата предвидена площ?

Прилагам 29 бр. листа на документите, цитирани в текста.

Милена Мачканова – председател на читалище „Напредък“ – Пирдоп

Добави коментар