Кметът на общината направи отчет за първото полугодие

Община Мирково

На основание чл. 44 ал. 1 т.7 на ЗСМА, на проведеното на 24 юли заседание на ОбС, кметът на община Мирково Цветанка Йотина направи отчет за първото полугодие на 2008 г.
В началото на годината общината е имала 660 хил. лв. задължения, като до сега е разплатила 204 100 лв. – 31%. Остават неразплатени суми на „Симстрой“ – 218 370 лв., „Полистрой“- 138 688 лв., „Автомагистрали Хемус“ – 82 453 лв., „Красинвест“ – 4 019 лв., Прасков – 1 200 лв., „Теракорп“ – 9 095 лв., „Анабел“ – 1 819 лв. и „Раабе“- 178 лв.
През отчетния период бяха проведени конкурси за държавни служители, от обявени 6 броя места, са заети 4 броя.
В края на отчетния период, във връзка с указания на Министерство на финансите и Министерство на държавната администрация бяха съкратени 4 щатни бройки.
Макар и трудно, на този етап общината успява да изплаща заплати, улично осветление, ток, вода и др. За излизане от тежкото финансово състояние, ОбА търси начини за увеличаване на приходите, като са взети мерки
за издължаване на наеми, събиране на стари задължения и др. Освен това се предприема ограничаване на разходите лимит на телефоните, намаляване консумацията на ел.енергия, вода и др.
В общината се организира разделно събиране на отпадъци, огради се сметището, с което се ограничи разпространяването на отпадъците.
В с. Бенковски се предприе мащабна акция за почистване на деретата и отпадните канали от битови отпадъци и корекция на коритото на реката. Разрушени са стари постройки в с. Мирково и с. Бенковски.
На населението са осигурени дърва за зимния сезон на цени на себестойност, като към момента са изпълнени 100% заявките за Смолско, Буново, Бенковски, а в Мирково се извозват в момента. В Каменица няма заявени.
През отчетния период се проучиха възможностите за разширяване на социална кухня. Тя вече е факт и в момента обслужва около 20 човека, като таксата е около 2.50 лв. на ден.
Предстои отваряне на такива и в другите съставни села на общината.
През същия период приключи строителството на пътя Петрич – Каменица, което беше невъзможно без положителното становище на Общинския съвет. Реализиран бе и ремонт на улица „Изток“, но пари от  САПАРД все още не са получени.
Реконструирана e нова зала за устройване на художествена галерия, която бе открита в навечерието на 20 април. Обзаведена е и зала за конференции и други мероприятия.
Беше организирана и проведена работна среща с кметовете на Софийска област, Областния управител, Заместник областния управител, Директора на Пътно управление и др.
Реализиран е първият етап от реконструкция на водопровода в с. Смолско по програма на ПУДОС.
Поставени са указателни и забранителни табели на жп. прелезите в с. Буново и Мирково. Монтирани са пътни знаци в с. Буново и табели в с. Мирково. Продължава монтаж на такива в другите населени места.
Проведена е процедура за избор на превозвач на територията на Общината, с което ще се повиши качеството на услугата „транспорт на пътници“.
Направена е оценка на старите служебни автомобили и предстои тяхната разпродажба, или предаване на вторични суровини.
Общината е спечелила проект, който ще се реализира в Основно училище – Мирково и се изразява в цялостен ремонт на два кабинета и съответно оборудване, което включва компютри, телевизор и DVD. В общината се разкри едно ново работно място за социалния патронаж.
По отношение на културната дейност, общината съдейства и участвува в организирането на Празника на самодееца, празниците на населените места в общината и проявите на самодейците.
Довършен е и е оборудван вторият етаж от сградата на общината, с което са създадени добри условия за работа на администрацията и по-качествено обслужване на населението.
В момента се подготвят няколко проекти, с които общината ще кандидатства по различни програми за всички съставни села.
Проведена е среща с началника на РПУ Пирдоп, във връзка с възможността за опазване имуществото на хората от общината. Поради невъзможност за допълнителни щатни бройки полицаи, може би ще се наложи създаване на общинска полиция, но след финансово обезпечаване на намерението.
Подготвена е преписка, с която ще изисква възстановяване на 70 154 дка общински земи, както следва:
Мирково – около 7 154 дка
Смолско – около 26 000 дка
Буново – около 37 000 дка
Направеното досега, се казва в отчета на кмета, не е достатъчно. Затова тя ежедневно търси нови възможности за подобряване живота на хората от общината.

Добави коментар