КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛАТИШКАТА ГОРА

След редицата безрезултатни обсъждания на проблемите със Златишката гора в ОбС, след множеството публикации по тази тема и излъчения материал по БНТ в предаването на Валя Ахчиева, за никого вече не е тайна, че горите, собственост на общината, не се стопанисват добре. По този повод, на 18 май, за пореден път ОбС Златица организира среща по проблемите на гората. На срещата бе поканен кметът на общината, представители на Общинско звено гора и Държавно горско стопанство Пирдоп. Присъстваха инж. Светослав Петров – директор на ДГС – Пирдоп и двама старши лесничеи. Въпреки че за тази срещата всички посочени по-горе страни са били информирани седмица по-рано, кметът Нонка Каменова отсъстваше. Като представител на звено гори присъства само инж.Йордан Терзийски.
На 18.05.2009 г. в 14 ч. инж. Йордан Терзийски е предоставил доклад пред ОбС – Златица. В него би трябвало да се даде изчерпателна информация по всички въпроси, относно стопанисването на горите, поставяни от общинските съветници в продължение на година и половина. Самият доклад е напълно незадоволителен – освен че се съдържа в страница и половина, но най-вече той не дава отговори на поставените въпроси. Текстът е пълен с многобройни правописни и стилистични грешки, което говори за повърхностност и че е набързо направен. В него не се съдържа отчет на приходите и разходите за 2008 г. и точни количествени параметри за извършените дейности. Няма и информация за проектираните дейности, очакваните приходи и разходи за 2009 г., не на последно място – няма анализ и предложения как да бъдат разрешени многобройните спорни въпроси, относно досегашното стопанисване на общинските гори. Няма разяснения какво предвижда законовата нормативна база при такива случаи. Докладът е придружен с няколко страници доклад на Световната банка, относно развитието на горския сектор. Явно този доклад цели да замести доклада за състоянието на общинските гори в Златица.
В началото на срещата, общинските съветници отново настояха да бъдат изяснени правомощията на инж. Йордан Терзийски, тъй като той не е назначен на длъжността ръководител на общинските гори, а е на граждански договор. Този въпрос е особено важен, за да се знае какви права и задължения са му делегирани. Той отново отказа да даде информация. При това положение общинските съветници до момента не са наясно доколко легитимно и отговорно е това, което Йордан Терзийски казва.
При разискванията по доклада, директорът на ДГС Пирдоп информира общинските съветници, че Окръжна прокуратура София е разпоредила още едно измерване в подотдел 800 „б“, което ще бъде направено до края на седмицата. Становището на общинските съветници е, че в подотдели 800 „б“ и 800 „л“ не трябва да се предвижда нищо, докато не се произнесе прокуратурата. Това се потвърждава и от разпореденото ново измерване, което би било невъзможно, ако в тях бяха извършвани дейности.
Общинските съветници поставиха въпроса за залесяването на изсечените гори. Като се позова на приложения доклад от Световната банка, инж.Йордан Терзийски заяви, че няма да бъдат извършени залесявания и отреждания през 2009 г., защото нямало пари. По неговите думи, той носел отговорността за това и ако искали държавните служители по горите можели да му съставят акт за нарушение. Този акт щял да падне в съда. Директорът на ДГС Пирдоп заяви, че като лесовъд, по морални причини не приема позицията на инж. Йордан Терзийски. Освен това той и всички служители на ДГС Пирдоп спазват законите на Република България и такъв акт ще бъде съставен.
Относно взетото решение № 85 за „продажба на дървесина на корен, с включен транспорт до домовете“, ОбС представи докладна записка от кмета, в която се иска именно такова решение. Следователно, отговорността не е на ОбС, а на изготвилите докладната. В този смисъл, изнесеното в доклада на инж.Йордан Терзийски не отговаря на истината.
Относно ползването през 2009 г. инж.Йордан Терзийски заяви, че то ще е от преходни остатъци. РДГ София незаконосъобразно не одобрява документите и иска специално решение на ОбС. За тенденциозното отношение на държавните горски институции предстояла среща на кмета с председателя на ДАГ и решение на „Комисията по етика“ към ДАГ. Директорът на ДГС Пирдоп постави въпроса за неизпълнените задължения на община Златица по отношение освидетелстване на сечищата, водене и заверка на главна книга, изготвяне на годишни отчети и инвентаризация на културите, за което инж.Й. Терзийски каза, че имало разлика в някои „цифрички“. Инж. Светослав Петров възрази, като каза, че тези „цифрички“ са в първични документи и зад тях седят общински пари. Освен това той лично нееднократно е канил на среща инж.Й. Терзийски за решаване на проблемите и подпомагане на Общинското звено гора. Терзийски и това оспори, като заяви, че не бил канен. Общинските съветници изразиха своето недоумение от неговите думи, тъй като разполагат с писма на директора на ДГС Пирдоп до него, в които той го кани на среща. Общинските съветници попитаха изпълнени ли са указанията, дадени от РДГ София с писмо изх.№1129/30.04.09г. Отговорът на Терзийски бе, че още не са. Становището на съветниците е, че няма да приемат предложеното проекто-решение за ползване през 2009 г., докато не бъдат изпълнени дадените указания. По жалба на „ПИАР“ ООД, Терзийски отказа да изрази становище как трябва да бъде решен проблемът. На искането на общинските съветници да им се представят точни параметри /цифри/ за кубатурите, които ще се добият и парите, които ще се получат за 2009 г., инж.Йордан Терзийски, че не е необходимо общинските съветници да са запознати с тези подробности. Тази позиция не само че е неприемлива за ОбС, но и буди подозрения, че тя обслужва нечисти интереси и не отговаря на така широко прокламираните европейски ценности за прозрачност, откритост и информираност, които са залегнали и в приложения доклад на Световната банка.

Добави коментар