И без кмета, ОбС прие бюджета

Община Златица

 

На 24 февруари ОбС – Златица проведе редовно заседание, в присъствието на 13 общински съветници. Сесията продължи пет часа и половина. Повече от час „изяде“ големият общественик Стоян Шиеков. Той не уважи призива на председателя на ОбС да не пречи на работата, през цялото време си позволяваше да дава оценка на изказванията на съветниците, сам си взимаше думата, коментираше взетите решения и даваше акъл без никой да му го иска.

  

Изменение в правилника на ОбС

 

ОбС прие изменение в правилника за организацията и дейността му, като в чл.113 се създаде нова алинея 3, със следния текст: „Правното обслужване на ОбС и постоянните комисии се осигурява с финансиране от ОбА от средствата за издръжка на ОбС, на договорна основа от юрист, по договор, одобрен от ОбС и сключен с председателя на ОбС“. Против това решение се обяви кметът на общината Нонка Каменова. Причината да се иска адвокат е постоянните съдебни дела, които кметът на общината води срущу ОбС. Нонка Каменова харчи хиляди левове за адвокатски хонорари за оспорване решения на ОбС

  

Отмени в Наредба № 1

 

Районният прокурор с Разпореждане № 113/2010 г. е установил, че в раздел ІV, чл.11, ал.1,2,3 и 4 в Наредба №1 са предвидени санкции, които буквално възпроизвеждат текстове на чл. 8 и 45 от Закона за закрила на детето. ОбС съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове може да издава Наредби, с които урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени с тях обществени отношения с местно значение. Тази наредба бе предложена от кмета на общината и приета от ОбС. Нонка Каменова отказа да даде обяснение и посочи Минка Георгиева да направи разяснения, в качеството си на разработчик на наредбата. Някакси не се възприема един пенсиониран агроном да изготвя Наредба №1, но в Златица всичко е възможно. С 13 гласа „за“ ОбС отмени съответните алинеи.

  

Създава се доброволно формирование

 

ОбС разгледа докладна записка на кмета на общината за създаване на доброволно формирование за предотвратяване, или овладяване на бедствия и аварии, възникнали на територията на общината. Много време преди кметската докладна със свое предложение общинският съветник Тодор Чомпалов обърна внимание върху необходимостта от такова формирование. ОбС даде съгласие за неговото създаване. То ще бъде в състав до 10 души, които ще сключат договор с кмета на общината, ще преминат курс на обучение, ще получат екипировка и ще бъдат застраховани. При действия ще получават възнаграждения от републиканския бюджет и времето, в което са работили ще се признава за трудов стаж. Формированието се вписва в националния регистър и получава своя уникален код за страната. Всеки доброволец получава идентификационен номер. С 13 гласа „за“ ОбС даде своето съгласие.

  

Утвърди се автобусното разписание на учениците

 

С 12 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ на Пламен Петров ОбС утвърди транспортната схема за движението на 32-местния ученически автобус, който превозва ученици от Мирково, Челопеч, Чавдар, Карлиева и Църквище до СОУ и АТПЧ

  

Прие се отчет на план-сметката за битовите отпадъци

 

Разглеждането на отчета предизвика остри дебати. Смущаващото е, че от 778 159 лв. приходи от такса битови отпадъци, които са с 26 700 лв. повече от планираните, едва 376 252 лв. са изразходвани. Това е предизвикало преходен остатък за 2010 г. в размер на 401 907 лв. Нонка Каменова се обяви за героиня, като нарече този преходен остатък важна икономия. Тя не чу въпросите, отправени към нея защото с 23 000 лв. са по-малко разходите за закупуване на съдове за битове отпадъци, 61 хил. лв. е дала общината за събирането на битовите отпадъци и 96 хил. лв. не са дадени за почистването на улиците, площадите, парковете и алеите на постоянно непочистените населени места. Нонка Каменова не отговори на въпроса на председателя на ОбС, защо от определените 200 хил. лв. за Златица и селата нищо не е дадено. Не получи отговор и Диляна Дилова на какво основание кметът на общината плаща адвокатски хонорари от такса смет. Гражданинът Георги Острев попита Нонка Каменова защо не е изпълнила планираните от ОбС разходи. Вместо да му отговори, тя го попита какво образование има. Никой не разбра защо парите от социалната програма на Аурубис са в такса битови отпадъци. При свършен факт с голям преходен остатък и неизпълнени разходи, ОбС със 7 гласа „за“, 2 „въздържал се“и 4 „против“, отчетът бе приет. Истината е, че с още един такъв остатък може да се изпълни голяма част от завършване изграждането на новото сметище, но този проблем отдавна не занимава съзнанието на Златишкия кмет.

  

ОбС не прие отчета за изпълнение на бюджета

за 2009 г.

 

Докладната записка на кмета на общината за отчета за изпълнение на бюджета за 2009 год. бе разгледана многократно от всички постоянни комисии. На техните заседания Нонка Каменова умишлено не присъстваше за да си спести даването на отговори на неприятни въпроси за безотговорното харчене парите на държавата и на златичани. Според оскъдните данни пропуснати през кметската цедка, за изграждане на „топлата връзка“ в училището са необходими 300 хил. лв. Правителството отпусна за тази цел през май 2009 г.150 хил.лв. През октомври кметът на общината обяви псевдоконкурс за избор на фирма, като неправилно обяви цената. Нито един съветник не обвинява спечелилата фирма, а нарушенията на правилата. Георги Острев попита извършената работа съответства ли 50 процента от общата предвид изплатените пари. Кметът не отговори. Цветан Хайнов каза, че договорът с досегашната фирма „Радованов и Младинов“ е перфектен и се учуди защо друга фирма работи в училището. Той за пръв път чува в България да се организират по такъв начин търгове и кметът тепърва ще си носи отговорността за това. Николай Додеков го увери, че в община Златица така се сключват договори, че на фирмите предварително се изплащат суми, повече от половината от общата стойност. Друг гражданин допълни, че на покрива на училището още стоят купчина керемиди – показател за несвършена работа, но парите са прибрани. Без последствие остана протестът на учителите за двата некачествени ремонта. Нонка Каменова не предостави в ОбС в срок сключените договори. Умишлено е ликвидирано общинско звено „Гора“. ОбС не е упълномощавал кмета да прехвърля средства от едно перо в друго. При план 300 000 лв., приходите от общинската гора са едва 4 546 лв., а разходите 34 204 лв. Загубата от това звено е над 40 хил. лв. С 9 гласа „за“ и 4 гласа „въздържал се4″, отчетът на бюджета не бе приет.

  

ОбС прие план-сметката

за такса битови

отпадъци за 2010 г.

 

ОбА предвижда приходите от облагане на предприятията и гражданите с такса за битовите отпадъци да бъдат 1 021 907 лв., от които 401 907 лв. преходен остатък, останал от 2009 г. ОбС отхвърли предложението на кмета на общината да се закупи сметопочистваща машина за 200 хил. лв. Основанието бе, че общината има сключен концесионен договор с фирма, който изтича през 2014 г. и не е целесъобразно харченето на такива средства. Не се прие утвърждаването на 150 хил.лв., предвидени за почистване на речни корита.
С 12 гласа „за“ ОбС реши за закупуване на съдове за битови отпадъци да се дадат 200 хил.лв.; за събиране и депониране на битови отпадъци – 250 хил.лв.; за актуализиране на работния проект на новото сметище 191 028 лв; за почистване на улици, площади, паркове, алеи – 380 879 лв., от които за Петрич – 30 хил.лв., Църквище и Карлиево – по 25 хил.лв.

  

ОбС не възприе новата структура на ОбА

 

За пореден път кметът на общината предложи нова структура на ОбА, в която има увеличение с 11 души. При досегашната администрация има 5 незаети длъжности. Според съветниците предложението на кмета за много от длъжностите е необосновано. Не може в момент на финансова криза, когато навсякъде има закриване и съкращения, в община Златица да се раздува щатът. С 8 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“ структурата не бе приета.

  

Община Златица има бюджет за 2010 г.

 

След като не бе приета структурата, кметът на общината се опита да внуши на присъстващите, че не може да се приема бюджета.
Това не се възприе. Нонка Каменова напусна ядосана сесията и отвън е нарекла общинските съветници малоумни и неграмотни. ОбС продължи точка по точка да разглежда последния вариант на предложения от кмета проект, който няма нищо общо с проектобюджета, разглеждан на обществените обсъждания.

/ Следва /

 

Добави коментар