Изменения и допълнения на наредби на община Златица

На 21 декември ОбС проведе последно редовно заседание за годината, в което взеха участие 9 общински съветника. Гост на заседанието беше Георги Николов – ген. секретар на Аурубис България АД. Деца от ЦДГ „Слънце“, облечени в коледарски одежди поздравиха ОбС и ОбА, след което получиха подаръци от кмета на общината.

Кратка историческа справка за 80-годишнината от спасяването родната къща на Васил Левски направи Тодор Чомпалов, подчертавайки, че този случай е твърде актуален за днешните кметове и Общински съвети.

Болницата получава кредит от 750 хил. лв.

Георги Николов информира присъстващите, че съгласно споразумение между „Аурубис България“ АД, „Челопеч Майнинг“ ЕАД и „Елаците мед“ АД, на МБАЛ – Пирдоп се отпускат 750 хил. лв. Първата спешна част е в размер на 300 хил. лв. за изплащане на заплати за юли, август и част от септември. Останалите средства ще бъдат преведени през 2013 г., като приоритетно ще бъдат тези плащания, които ще окажат най-благоприятен ефект за запазване на болницата от ликвидация. Изготвени са два плана – кризисен и за извеждането на здравното заведение от финансовия колапс. Нещата ще се поемат от новия Управителен съвет.

Инвестиционните проекти на Аурубис ще бъдат обявени на ОбС и обществеността. Започва процедура по два проекта – за изграждане на ново депо за гипс и увеличаване височината на стената на хвостохранилището с 3 метра. Процедурата ще продължи една година. През февруари ще бъде направена пълна презентация на двата проекта.

Някои от съветниците направиха неясни питания, на които Георги Николов все пак отговори. Според него най-правилно за болницата е създаването на Съвет на директорите. Налице е 7-месечно забавяне на регистрацията на АД. Безлихвеният кредит, за който няма фиксиран срок за връщане на парите ще отида за покриване на досегашни кредити, а не за инвестиции. Още няма гаранция, че това, което се прави в момента ще доведе до спасяването на болницата. Също така няма гаранция, че другите общини в АД ще могат да я спасят. Той прогнозира, че ако всички ние на направим необходимото, болницата ще загине. Не може да се разчита на външна помощ. Трите големи предприятия няма да участват пряко в ръководството на болничното АД, но ще подпомагат ръководството на болницата при изработване на бизнесплановете и кои задължения трябва приоритетно да се погасяват.

Социалните ангажименти към общината остават непроменени. Основен приоритет на цялото Средногорие остава болницата, а не инфраструктурата.

ОбС прие изменения и допълнение на Наредбата за общинската собственост

От 1 януари 2013 г. влиза в сила Законът за публично-частното партньорство, според който ОбС трябва да приеме съответните изменения и допълнения на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Освен това в сила от новата година влизат изменения и допълнения и в Закона за общинската собственост, свързани с въвеждане задължение за общините да застраховат своята собственост с предвиден минимален обхват за покритие на застрахователни рискове, като „природни бедствия“ и „земетресение“. Какво загриженост от страна на държавата за общинските имоти!..Твърде вероятно е и държавата да посочи на общините в кои застрахователни институции да се застраховат!..

Наред с посочените изменения и допълнения, в Закона за общинската собственост са прецизирани текстовете, свързани с учредяване на възмездно право на строеж и безвъзмездно право на ползване.

ОбС прие предложените изменения и допълнения в наредбата.

ОбС прие изменения и допълнения в Наредбата за местните данъци

Още едни изменения и допълнения, предложени от кмета на общината прие ОбС. Те се отнасят за Наредбата за определяне размера на местните данъци – 7 на брой, които постъпват в общинския бюджет. Приходите от тях се използват предимно за изграждане и поддържане на инфраструктурни обекти, подобряване на уличната мрежа, поддръжка на ВиК, за издръжка на детските заведения, дейностите по здравеопазването, за Домашния социален патронаж, улично осветление, културни и спортни мероприятия и за собствено участие на общината в определени програми. Предложени бе данъкът за недвижими имоти за граждани да стане от 1.5 на два промила, а за фирми и предприятия от 2 – на 4.5 промила.

Против измененията и допълненията гласува Ал. Самарджиев.

План-сметката за приходите и разходите по чистотата раздвои съветниците

ОбС разгледа докладна записка на кмета на общината относно приемане и одобряване на план-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистотата, сметосъбирането, сметоизвозването и определяне размера на такса битове отпадъци за 2013 г.

Предлага се за физическите лица данъкът върху недвижимите имоти да бъде 2 промила, а таксата за битови отпадъци – 1.5 промила. За юридическите лица цифрите са 4.5 и 5.2 промила. Според предложения план-сметка се прогнозират приходи в размер на 1 268 301 лв., от които остатъкът от 2012 г. е 707 608 лв. 

В разходите се предвиждат по 230 хил. лв. за събиране и транспортиране на битовете отпадъци и за проучване, проектиране, поддръжка на депата за ТБО. За почистване на уличните платна и площади сумата е 318 301 лв. 

 

/Следва/ 

Добави коментар