Извънредно заседание на ОбС – Пирдоп

 

 

 

 

На 28 декември ОбС проведе извънредно заседание, което започна с 12 общински съветници. Председателят на общинската избирателна комисия Михаил Иванов съобщи, че досегашният общински съветник от ПП ГЕРБ Ганчо Ганчев е депозирал молба за предсрочно прекратяване на правомощията му. С решения на ОИК от 22 декември неговото място заема следващият в листата – д-р Цветана Руменова Димова, която положи клетва. Евгени Додов информира ОбС, че 5 общински съветници създават група „За открито управление“, на която той е председател. Допълнително към дневния ред бяха включени точки за избор на зам.предеседател на ОбС и попълване на постоянните комисии.

 

ОбС даде съгласие за встъпване на общината в дълг

 

По първите три точки бяха разгледани докладни записки на кмета на общината, относно сключени договори за отпускане на финансова помощ по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони за периода 2007 – 13 год.“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
За проект: „Интегриран воден проект на с.Душанци, подобект „Изграждане реконструкция на водопроводната мрежа, община Пирдоп в качеството си на ползвател по договора има право на 20% авансово плащане от стойността на одобрената по проекта финансова помощ.
Във връзка с договор за отпускане на финансова помощ за подобект: „Изграждане реконструкция на водопроводната мрежа на селото ОбС с 12 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ на Росен Илиев даде съгласие за встъпването в дълг в размер на 993 409 лв., представляваща 110% от левовата равностойност на заявеното авансово плащане, което не надхвърля 20% от стойността на одобрената по договора финансова помощ и гарантира, че се задължава безусловно при първо писмено искане от ДФ“Земеделие“- разплащателна агенция, свързано с установено неизпълнение на задълженията на общината по договора, да възстанови незабавно на агенцията получената по договора сума със законната лихва по нея от момента на извършване на плащането. За целта кметът ще издаде писмена гаранция на фонда.
По същия начин ОбС даде своето съгласие за подобекти : „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води“ и „Изграждане на канализационна мрежа етап първи“ където стойността е 973 925 лв. За него гласуваха 11 съветници, Росен Илиев се въздържа, а Лало Джуров гласува „Против“.
За подобект „Изграждане на канализационна мрежа етап втори“, ОбС с 11 гласа „за“ и 1 „Въздържал се“ на Р. Илиев даде съгласие кметът на общината да издаде писмена гаранция на ДФ“Земеделие“- Разплащателна агенция, в размер на 110% от стойността на авансовото плащане за сумата 820 350 лв. ОбС даде съгласие за сключване на договор за кредит.
Във връзка с договорите за трите подобекта ОбС разгледа три докладни записки на кмета на общината за необходимостта да се сключи договор за кредит с „Фонд за органите на месното самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД, по смисъла на който общината да поеме дългосрочен общински дълг, с цел реализация на проекта. ОбС даде съгласие общината да сключи такива договори с максимален размер на дълга – по 2 500 000 лв. за всеки подобект. Срокът за погасяване е до 30 месеца, като източникът за погасяване на главницата е чрез плащания от Управителния орган, съгласно Договори за безвъзмездна финансова помощ от 23.10.2009 г. Решенията бяха взети с гласовете на 11 общински съветници, а двама се въздържаха.

 

Общината – партньор в проекта за библиотеката

 

Във връзка с утвърдения от УС на Програма „Глобални библиотеки – България“ списък на библиотеките, включени в Етап 2009, в него фигурира и библиотеката при читалище „Напредък“. Тя ще бъде официално призната за партньор по програмата, след подписване на четиристранно споразумение за сътрудничество с Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие и община Пирдоп.
ОбС реши общината да участва като партньор на местно ниво в проект „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“, като одобри текста на Споразумението за сътрудничество. Упълномощава се кметът на общината да подпише споразумението.

 

ОбС прие промени за начина на ползване на земите

 

ОбС разгледа докладна записка на кмета на общината относно промени на начина на трайно ползване в Регистрите на земите по чл.191ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на Пирдоп и Душанци. Във връзка с предстоящото актуване на земите, по този член е била назначена комисия, която е преразгледала начина на трайно ползване на имотите, описани в Регистрите на земите – общинска собственост. За целта са съставени протоколи, които са одобрени от директора на Областна дирекция „Земеделие“. Съветниците приеха приложения № 1 и 3, съгласно чл.4,ал.1 от ППЗСПЗЗ, с направените от комисията корекции и Приложения № 2 и 4 за земи с установени разлики в начина на трайно ползване при регистрирането им през 1996 год.

 

Промени в ОбС

 

Във връзка с докладна записка на председателя на ОбС Пенка Цомпова, общинските съветници разгледаха нейното предложение за избор на заместник председател на съвета. Евгени Додов се обяви против с аргумента, че 20 години не е имало зам.председател. Росен Илиев му отвърна, че 20 години е имало само един заместник кмет, а сега двама.
На основание ЗМСМА и Правилника на ОбС съветниците избраха за зам.председател на ОбС Лало Джуров.
В дневния ред бе включена точка за мотивирано искане за предсрочно прекратяване на правомощията на Пенка Цомпова като Председател на ОбС, подписано от пет общински съветника. Един от тях Ганчо Ганчев вече не е съветник. Евгени Додов оттегли искането. На 7 декември на закрито заседание бе гласувано подобно искане. С резултат 6 гласа „за“ и 6 гласа „против“предложението не се прие. Законът не позволява на всяко заседание да се иска оставката на председателя на ОбС. Съгласно чл. 24,ал.3,т.2 ако след повече от три месеца председателят системно не изпълнява задълженията си, както и при трайна невъзможност, ОбС може да прекрати правомощията му.
Във връзка с избирането на Лало Джуров за зам.председател и включването на Цветана Димова за общински съветник ОбС извърши промени в състава на 4-те постоянни комисии.

 

Добави коментар