Зелена светлина за проекти за обновяване и развитие на населените места

В бр. 71/12.08.2008 на Държавен вестник е публикувана Наредба №24/29.07.2008 г. на Министерството на земеделието и храните за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г.
Подпомагат се проекти, които допринасят за подобряване на средата за живот и населените места от селските райони. Финансова помощ се предоставя за дейности, използвани само на територията на населените места и е в размер на 100% от общата стойност на допустимите разходи на Проекти на общини. Когато кандидатите са читалища, юридически лица с нестопанска цел, помощта е 70% от общата стойност, а когато са граждански дружества 50%. Минималния размер на допустимите разходи за проект представен от общини е 10 000 евро, а максималният 1 млн. евро, а за останалите съответно 500 хил.евро и 200 хил.евро.
За подпомагане могат да кандидатстват общини, читалища, регистрирани по закона на народните читалища, граждански дружества или ЮЛ създадени с цел извършване на строителни работи; юридически лица с нестопанска цел регистрирани по ЗЮЛНЦ.
Кандидатите за финансово подпомагане подават в областната разплащателна агенция по място на извършване на инвестицията заявление по образец и прилагат указаните в него документи. Одобрените проекти се изпълняват в срок от 30 месеца.
В наредбата е публикуван списък на общините от селските райони, които не са включени в агломерационните ареали.От района са Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар, Челопеч, Г. Малина, Етрополе и др. Те влизат и в списъка на общините от селските райони.
В Наредбата са указани критериите за оценка на проектните предложения. Проектът ще се изпълнява в населено място с население между 500 и 5 000 жители и в общини с население под 10 000 жители.
Според наредбата са необходими много документи, но такива са изискванията но ЕС, особено след като България е на челно място по харчене на пари по тези програми не по предназначение. Наредбата е факт, стартът е даден, парите ги има. Остава да се изготвят проекти и да се защитят.

Добави коментар