За полугодието кметът на община Златица отчете: 10 лв. приход от общинската гора и 2% изпълнение на капиталовите разходи

На заседанието на постоянните комисии към ОбС Златица, проведено на 24 август, съветниците не включиха в дневния ред за следващата сесия разглеждане на информация за изпълнение на бюджета за първото полугодие на годината. Мотивите им бяха, че така предложената от кмета на община информация е непълна и много неща са завоалирани, поради което се даде срок за изясняване. Освен това сегашният бюджет бе приет на 17 юли и ОбС трябва да утвърждава нещо, което се е харчело единствени и само със знанието на Нонка Каменова.
В информацията има две цифри, които пораждат основателна тревога и потвърждават очевидната истина, че нещата в ОбА не помръдват.
В раздела за изпълнение на общинските приходи черно на бяло е отбелязано, че приходите от дейността на общинско звено „Гора“ са само 10 лв., или в общинската хазна ежемесечно са влизали по 1.66 лв., а в същото време за заплати са изразходвани хиляди левове.
Истината е, че това звено съществува само на книга и едва ли населението ще бъде осигурено с дърва за огрев.
Досегашният ръководител на звеното е в Америка. Кметът на общината заяви тържествено на сесията, че скоро ще бъде назначено друго лице. Вероятно следващият ликвидатор на общинските гори.
Втората цифра е 2. Това са двата процента от изпълнение на капиталовите разходи.
В останалите 88% са: спряното строителство на училището, разрушаващата се хижа, лошите улици и какво ли още не.
На фона на постъпващите в другите общини хиляди левове от горите и разгърнатата капиталова програма, в Златица „просто няма какво да се случи“!

Добави коментар