Заседание на Консултативния съвет по електронно управление и информационна сигурност

На 25 януари в Областната администрация се проведе заседание на Консултативния съвет по електронно управление и информационна сигурност към Областния съвет за развитие на Софийска област. В дневния ред бяха включени презентации за изискванията на Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност – задължителни за всички общини; за напредъка по внедряването на Е-управлението в България; за нормативно регламентираната необходимост от извършване на междинна оценка на Общинските планове за развитие.

По предложение на гл. секретар на Областната администрация, за всеобхватно и систематизирано осъществяване на внедряването на Е-управлението в областта, Областна администрация и всички общини ще подадат заявления към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за присъединяване към Единната среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД).

 

Актуализиране на плана за защита при бедствия на Софийска област

На 25 януари се проведе заседание на работната група, назначена със заповед на Областния управител Красимир Живков за актуализиране на плана за защита при бедствия на Софийска област. Във връзка с новия Закон за защита при бедствия беше поставен срок до 10 април 2012 г. за внасяне на предложения, касаещи необходимостта да се изработи единен план, обединяващ всички териториални структури на Софийска област. Плановият документ ще се състои от шест части: земетресения, наводнения, авария в атомна централа, промишлени аварии, снегонавяване и обледяване, горски и полски пожари. Представители на регионалните структури ще преминат през обучение по усвояване на плана за защита при бедствия и работа с оповестителната система.
Главен експерт Иван Зъздров е служителят от Областна администрация, пряко отговорен за тази дейност.

Десислава Василева – „Връзки с обществеността“, Областна администрация Софийска област

Добави коментар