Заключителен етап на пилотен проект „Да обединим усилия за бъдещето“

На 5 март, в Ритуалната зала на читалище „Напредък“ се състоя заключителната конференция по проект „Да обединим усилия за бъдещето“, който е партньорска инициатива на Фондация Толеранс и община Пирдоп, финансово подкрепен по програма MATRA/KAP на Кралство Нидерландия.
Гости на събитието бяха Мартайн Елхерсма, зам. посланик на Посолството на Кралство Нидерландия, зам.кметът на община Пирдоп Мария Шентова, Емилия Цветкова – инспектор Детска педагогическа стая, представители на социалните, здравни и образователни структури, деца и младежи, както и хора от местната общност.
Ръководителят на проекта Галина Вешова от Фондация „Толеранс“ откри конференцията и запозна присъстващите с целите, които проектът си е поставил – в рамките на периода от 10 март 2007 – 10 март 2008 г. да пилотира модел за работа с деца и подрастващи в риск, техните семейства и училищната среда в град Пирдоп, като основа за създаване на Център за обществена подкрепа. Екипът на Центъра бе обучен за работа със специфичните потребности на основните целеви групи – деца и семейства.
Бяха разработени и изпробвани три програми, чийто основен фокус бе да развиват умения у децата за справяне с различни житейски ситуации, да предоставят обучение и информация в областта на ХИВ и СПИН, полово предавани болести, наркотични вещества, тренинги за мотивация и лично развитие, дискусии за агресията, както и да предложат психологическо консултиране на децата и семействата в риск.
За да е възможно опитът от инициативата да бъде споделен с други организации и институции, е направено описание на основните програми, заедно с анализ и информация за мултиплициране на модела, които са обобщени и отпечатани в книжка.
Като част от устойчивостта на резултатите, партньорите по проекта са разработили съвместна стратегия и план за действие и след пилотната фаза, общината получи средства от републиканския бюджет за разкриване на общински Център за обществена подкрепа, който да продължи да работи с деца и подрастващи в риск и техните семейства. От март 2008 г. предстои Центърът да заработи с по-голям капацитет от клиенти и по-голям брой персонал.
Зам.кметът Мария Шентова прочете поздравителен адрес към участниците на проекта от името на кмета на община Пирдоп Антоанета Илиева, в който се казва, че община Пирдоп ще продължи да подкрепя усилията, насочни към развитие на по-добри програми, свързани с децата и младежите на територията на община Пирдоп.
Конференцията завърши с изискан коктейл.

Мартайн Елхерсма – зам. посланик на Посолството на Кралство Нидерландия:

 Уважаема г-жо зам. кмет, скъпи гости!
Много съм радостен, че съм поканен тук. Аз съм тук, за да науча какво се е случило във вашия Център, с подкрепата на нашето посолство. Този проект е по програма, която започна още в началото на преговорите на България за членство в ЕС. Още от самото начало Холандия е искала да си партнира колкото може повече с България, да споделя опит и да си сътрудничи по различни проблеми и да дава шанс на групи от обществото да поемат инициативи. Защото мислим, че партньорството не е само между правителствата, но и между различни общности. Така че много съм радостен, че местна група е поела инициативата да създаде такъв център, че той е добре разработен и че в неговата дейност са включени толкова млади хора. А това че вече той ще бъде под крилото на държавата е знак за устойчиво развитие. Това е един отличен пример как хората от самата общност могат да се справят сами с проблемите си. И съм горд, че Холандия можа да подкрепи финансово подобен проект.
Пожелавам ви успех с бъдещето на център!