„Елаците мед“ АД – политика на устойчиво екологосъобразно производство

„Елаците мед“ АД е представител на модерния бизнес в България, с активна гражданска позиция и отговорно отношение към екологията и социалните проблеми в регионите, на чиито територии е разположено.
От 1995 година Дружеството работи по план за собствен мониторинг на всички компоненти на околната среда.
Водите се наблюдават и анализират по следните физикохимични показатели: температура; активна реакция; разтворен кислород; БПК5; наситеност с кислород; електропроводимост; неразтворени и разтворени вещества; ХПК; хлориди; сулфати; амониев, нитратен и нитритен азот. Специфичните показатели са: общ манган; общо желязо; общ хром; цинк; олово; кадмий; мед; никел и арсен.
По отношение на опазване на въздушната среда има изградена система от Автоматични метеорологични станции в три пункта един в района на село Чавдар, един в района на хвостохранилище „Бенковски 2“ и един в района на РК Етрополе. Измерват се метеорологичните елементи (температура и влажност на въздуха, посока и скорост на вятъра, количество и интензивност на валежите и атмосферно налягане). Измерванията са непрекъснати, осреднени на всеки 10 минути, със запис на всеки кръгъл час от денонощието.
В с. Чавдар работи стационарен пункт за пробонабиране и измерване запрашаването на въздуха вследствие производствената дейност на „Елаците мед“ АД.
Предлагаме сътрудничество с Общинската администрация на Община Мирково за проектиране и изграждане на локален пункт за мониторинг в посочено от Общинското ръководство място.
Колектив от специалисти и ръководители на дружеството разработи и внедри нова техника и технология за запечатване на сухите участъци на хвостохранилище „Бенковски – 2″, с цел предотвратяване повдигането и преносът на фини прахови частици извън района на обекта. Ходовата част на новата машина е високо проходим автомобил с два задвижващи моста, което позволява неговото безпроблемно придвижване по сложния релеф на стената и плажа на хвостохранилището. Автомобилът е оборудван с мощна комбинирана пръскачка, допълнителен дизелов двигател „Stetter“ за задвижване на хидравликата и цистерна с вместимост 5 тона. Разпръскваната течност е 8 ч 10 % воден разтвор на вар. Посредством помпа и вентилатор, (които са част от комбинираната пръскачка), течността се завихря, подава се в регулируемото рамо на вентилатора и чрез специални керамични дюзи се разпръсква равномерно по повърхността с ширина H“33 метра. Предстои пускането на още една такава машина с цистерна 8 тона. Животът на така нанесеното запечатващо покритие е около 30 дни, в зависимост от метеорологичните условия. Процесът на запечатване ще се извършва периодично.
Предстои внедряване на други технологии за закрепване на почви срещу ерозия и разпрашаване с биоразградими продукти, а също така и комбинации с комплекси от треви. Това са химични вещества с висока екологична пригодност и широк спектър на приложение. В процеса на своето биоразграждане продуктите се превръщат в хранителна среда за растенията и спомагат техния растеж и развитие. След изтичане на периода на биоразграждане те не оставят в почвата следи от присъствие. Това е световно признатата най-добра практика в тази област. Нанасянето ще се извършва с горе описаната техника. Не е необходимо използването на вертолети и друга летателна техника. Независимо от всичко казано до тук, тази година ще започне и хумусна рекултивация на част от сухия откос на хвостохранилище „Ай дере“.
Опазването на околната среда за „Елаците мед“АД е и остава приоритетна задача и стремеж за постигане на екологично чисто производство.

Инж. Добри Цветков,
Изпълнителен директор  на „Елаците мед“АД

Добави коментар