„Дънди“ се ангажира с първа по рода си пълна рекултивация на земята

Робърт Хауи – Генерален мениджър в
Челопеч Майнинг ЕАД, пред в. „Камбана“

 

– Г-н Хауи, информацията в централните медии за параметрите на постигнатото споразумение е доста противоречива. Бихте ли ни казали какво и колко точно фирмата ще предоставя на държавата като концесионни такси и други отчисления и какво представлява това в процентно отношение в сравнение с досегашните договорености?
– Принципното споразумение, което постигнахме, предвижда Дънди да изплаща увеличено концесионно възнаграждение за подземните богатства, коeто е икономически изгодно да бъдат добити от рудник „Челопеч“. Концесионното възнаграждение ще се изчислява въз основа на плъзгаща скала в размер на 2 – 8% при рентабилност от 10 – 60%. Новото концесионно възнаграждение ще замести понастоящем дължимото в размер на 1.5%. Според постигнатите договорености през 2004 г. и валидни до 2010 г. 0.75% постъпват в републиканския бюджет, а останалите 0.75% в доверителна сметка, предназначена единствено за финансиране на дейности за управление на екологичния риск и възстановяване на околната среда.

Също така Дънди се ангажира с учредяването на пълно финансово обезпечение за осъществяване на техническа ликвидация и рекултивация на околната среда във връзка с миннодобивните дейности – една от първите по рода си в европейски мащаб.

Освен изплащането на увеличено концесионно възнаграждение, българското правителство и Дънди принципно се договориха за учредяването на публично-частно партньорство за експлоатация на новата, модерна инсталация за производство на метали, която ще бъде построена на производствената площадка в Челопеч. Чрез фонд „Силвър Фънд“, чието учредяване предстои, българската държава ще притежава 25% от новото дружество. Държавата няма да участва в дейностите по добив на руда; управлението на всички дейности ще продължи да се осъществява изцяло от Дънди.

– Каква бе цената на компромиса от ваша страна?
– Отне ни изключително дълго време да стигнем до това споразумение и вярвам, че Дънди постигна приемлива договорка. Сега очакваме положително решение по Доклада за оценка на въздействието върху околната среда. Забавянето досега доведе до увеличаване на разходите ни с повече от 20% във връзка с доставка на материали и услуги.
През първото тримесечие на 2007 г. планирахме спиране на производството в края на годината поради липса на пазари за нашия концентрат. Благодарение на усилията на екипа по продажби осигурихме пазар за 2008 г. макар и на по-ниска цена заради налаганите удръжки за наличие на вредни компоненти. В резултат на това Дружеството претърпя и значителни загуби.

– Новите ангажименти на фирмата към държавата, ще се отразят ли негативно на досегашното сътрудничество с местната общност?
– Дружеството и занапред ще бъде добър партньор на местните хора. В момента Дружеството и българите поделят стойността от дейностите по добив и преработка в Челопеч чрез заетостта, участието в живота на местните общности и доставката на стоки и услуги. И занапред, с това споразумение, хората ще са облагодетелствани от работата ни. Все още има много неща, които трябва да се финализират преди формално споразумението да се одобри от Министерски съвет и да се подпише от двете страни. Дънди Прешъс Металс е ангажирана да опазва здравето и безопасността на всички свои служители и подизпълнители, както и да опазва околната среда и да подкрепя дългосрочните икономически потребности и инициативи на местните общности, на територията на които развива дейността си.

– За да започне реализирането на новото съоръжение, ще бъде ли нужно отново да се преминава през ОВОС и други процедури, поради времето, което изтече и давността на наличната документация?
– Нашето инвестиционно предложение не се е променило и поради това няма причина да се прави нов ОВОС. Най-важното е да получим положително решение по изготвената Оценка, за да продължим към следващите действия.

– Кога ще започне същинската работа по изграждането на новото съоръжение за оксидиране под налягане?
– И двете страни се ангажираха да построят инсталацията за производство на метали в рамките на 18 месеца след получаване на необходимите разрешителни. Необходими са ни голям брой разрешителни, но първото най-важно е одобрение на ОВОС от Министерството на околната среда и водите. Дружеството ще положи всички усилия да изгради максимално бързо, безопасно и качествено новото съоръжение в съществуващата ситуация.

– Ще има ли необходимост от наемане на нови хора, предвид изграждане на новото съоръжение, внедряването на нова технология и тяхното експлоатиране?
– Изграждането на новата инсталация ще струва приблизително 155 милиона долара. Очаква се пускането в действие на новото съоръжение да създаде близо 150 работни места. Този процес ще е съпроводен с процес на обучение на персонала за работа с новите технологии.

Добави коментар